เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรจังหวัดสตูล วอนพี่น้องเกษตรกรขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 60

11 เมษายน 2560
3,315
สตูล - เกษตรจังหวัดสตูล วอนพี่น้องเกษตรกรขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 60 ได้ที่ สนง.เกษตรอำเภอทุกอำเภอ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือต่างๆ ของทางภาครัฐ
วันนี้ (10 เม.ย.) นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดสตูล วอนผ่านสื่อว่า ขอให้พี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ต่อกรมส่งเสริมการเกษตร หรือเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน มาดำเนินการปรับปรุงข้อมูล และขึ้นทะเบียนเกษตรรายใหม่ ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือต่างๆ ของภาครัฐต่อไปในอนาคต

โดยการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล และสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีข้อมูลการเกษตรของเกษตรกรที่เป็นปัจจุบัน มีความแม่นยำ และภาครัฐนำไปใช้ประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง ในหลายๆ โครงการที่ผ่านมา เช่น โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย การเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติ ซึ่งจะได้นำข้อมูลในส่วนการขึ้นทะเบียนไปใช้เป็นฐานในการให้ความช่วยเหลือ จึงขอให้เกษตรกรในพื้นที่ให้ความสำคัญต่อการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นประจำทุกปี โดยบุคคลใดที่ขึ้นทะเบียนแล้วจะได้รับสมุดทะเบียนเกษตรกร เล่มสีเขียว ถือเป็นหลักฐานในการขึ้นทะเบียน
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้เกิดวามถูกต้องแม่นยำ มีการตรวจสอบข้อมูลที่เกษตรกรมาแจ้งขึ้นทะเบียน เช่น การลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกจริง หรือการตรวจสอบด้วยการวาดแปลงด้วยระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศต่างๆ โดยในปีงบประมาณ 2560 จ.สตูล มีเป้าหมายในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทั้งสิ้น 45,000 ครัวเรือน มีการมาแจ้งปรับปรุงแล้ว 26,093 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 58

จึงใคร่ขอให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ให้มาติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ เพื่อรักษาสิทธิในอนาคตต่อไป
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกษตรจังหวัดสตูล วอนพี่น้องเกษตรกรขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 60". (10-04-2560). ผู้จัดการ.:
สืบค้นเมื่อ 11-04-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9600000036643&Keyword=%e0%a1%c9%b5%c3