เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กยท. จับมือ สกว. เคลื่อนงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมสู่ผู้นำยางพารา

29 มีนาคม 2560
2,433
นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านยางพารากับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์วิจัยยางพาราแห่งชาติ (พ.ศ.2560?2564) สนับสนุนการวิจัยและการต่อยอดผลการวิจัยยางการจัดการประชุมและสัมมนาวิชาการยาง รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านยาง เนื่องจากในปัจจุบันการปลูกยางพาราไม่ได้มีเพียงประเทศไทยเท่านั้น ประเทศเพื่อนบ้านและอีกหลายประเทศก็มีการปลูกยางพาราเช่นกัน ซึ่งหากประเทศไทยยังส่งออกในรูปแบบวัตถุดิบคือ น้ำยาง จะทำให้มีคู่แข่งมากขึ้น ไม่สามารถที่จะกำหนดราคาได้เอง จึงจำเป็นต้องดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ เพื่อสร้างนวัตกรรมควบคู่เทคโนโลยีในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
"ประเทศไทยส่งออกน้ำยางเป็นอันดับหนึ่งของโลกมานานกว่า 20 ปีแต่ไม่สามารถกำหนดราคายางได้เอง ทำให้ราคามีความผันผวน และไม่มีเสถียรภาพ จำเป็นจะต้องปรับกลยุทธ์ใหม่จากประเทศผู้นำด้านการผลิตวัตถุดิบยางพารา มาเป็นประเทศผู้นำด้านสร้างผลิตภัณฑ์ยางพาราที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคหรือตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรชาวสวนยางและอุตสาหกรรมยางทั้งระบบ ซึ่งการลงนาม MOU ครั้งนี้จะมีส่วนสำคัญในการผลักดันเป้าหมายดังกล่าวให้เป็นจริงได้" นายณกรณ์กล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กยท. จับมือ สกว. เคลื่อนงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมสู่ผู้นำยางพารา". (28-03-2560). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 29-03-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/262645