เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปราบด้วงหนวดยาว กรมวิชาการฯเร่งถ่ายทอดเทคโนโลยีกำจัดแบบผสมผสาน

03 มีนาคม 2560
4,301
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา กรมวิชาการเกษตร ได้จัดงานวันรณรงค์ป้องกันกำจัดด้วงหนวดยาวอ้อย ที่แปลงเกษตรกร นายแหลม เอี่ยมสำอางค์ หมู่ที่ 15 ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เนื่องจากช่วงเดือนมกราคม มีการสำรวจพบด้วงหนวดยาวอ้อยระบาดกระจายในพื้นที่ปลูกอ้อยทั่วทั้ง ต.เขาขลุง กว่าหลายพันไร่ ซึ่งไร่อ้อยของ นายแหลม ประสบอย่างหนัก มีการเข้าทำลายในอ้อยปลูกเสียหายประมาณ 40% และพบการเข้าทำลายในอ้อยตอเสียหายไม่ต่ำกว่า 50%
กรมวิชาการเกษตร จึงมีแผนรณรงค์แก้ปัญหาด้วงหนวดยาวอ้อยที่ระบาดในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท และสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชได้ร่วมกันจัดงานวันรณรงค์ป้องกันกำจัดด้วงหนวดยาวอ้อย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดด้วงหนวดยาวอ้อยแบบผสมผสานอย่างถูกวิธี ถูกต้อง และเหมาะสม คือการใช้วิธีกลการใช้ศัตรูธรรมชาติกำจัดศัตรูพืช และการใช้สารเคมีช่วยในการป้องกันกำจัด ให้เกษตรกรนำไปพัฒนาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง โดย กรมวิชาการเกษตร ได้ร่วมกับกลุ่มโรงน้ำตาลลุ่มน้ำแม่กลอง ในการจัดอบรมการขยาย เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม เพื่อใช้กำจัดด้วงหนวดยาวอ้อย ซึ่งในงานนี้กรมวิชาการเกษตรได้มอบหัวเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม ให้กับ ดร.บรรพต ด้วงชนะผู้ประสานงานกลุ่มโรงงานน้ำตาลลุ่มน้ำแม่กลอง จำนวน 30 ชุด เพื่อนำไปขยายต่อและแจกจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาต่อไป

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมวิชาการเกษตรพร้อมแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดด้วงหนวดยาวอ้อยแบบผสมผสาน การขยายและการใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม การให้คำแนะนำการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดด้วงหนวดยาวอ้อย และวิธีการเก็บตัวอย่างหนอนในช่วงเตรียมแปลงปลูกแก่เกษตรกรที่สนใจ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี กรมวิชาการเกษตร หมายเลขโทรศัพท์ 0-3222-8377 ทุกวันในเวลาราชการ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปราบด้วงหนวดยาว กรมวิชาการฯเร่งถ่ายทอดเทคโนโลยีกำจัดแบบผสมผสาน". (02-03-2560). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 03-02-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/258679