เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จ่ายสวนยางใต้ 3,000 บอร์ด กยท. ไฟเขียวสวัสดิการเยียวยา น้ำท่วม

01 มีนาคม 2560
1,128
นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้เข้าสู่ภาวะปกติ กยท.จึงเร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลสวนยางที่ได้รับผลกระทบ โดยพบว่ามี 10 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้ จ.นครศรีธรรมราช มีเกษตรกรประสบภัย 800 ราย เนื้อที่ 3,624 ไร่ จ.พัทลุง มีเกษตรกรที่ประสบภัย 223 ราย เนื้อที่ 1,415 ไร่ จ.สุราษฎร์ธานี มีเกษตรกรที่ประสบภัย 616 ราย เนื้อที่ 8,319 ไร่ จ.ชุมพร มีเกษตรกรที่ประสบภัย 5 ราย เนื้อที่ 23 ไร่ จ.ปัตตานี มีเกษตรกรประสบภัย 80 ราย เนื้อที่ 392 ไร่ จ.ตรัง มีเกษตรกรที่ประสบภัย 805 ราย เนื้อที่ 7,631 ไร่ จ.กระบี่ มีเกษตรกรประสบภัย 122 ราย เนื้อที่ 272 ไร่ จ.นราธิวาส มีเกษตรกรประสบภัย 79 ราย เนื้อที่ 481 ไร่ จ.ยะลา มีเกษตรกรประสบภัย 89 ราย เนื้อที่ 162 ไร่ และจ.สงขลา มีจำนวนเกษตรกรประสบภัย 138 ราย เนื้อที่ 677 ไร่
ดังนั้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกร คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย จึงมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2560 โดยอนุมัติงบประมาณการจ่ายเงินมาตรา 49 (5) ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น จำนวนทั้งสิ้น 3,913 ราย มีเนื้อที่สวนยางที่ประสบอุทกภัย 32,655 ไร่ ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,739,000 บาท

"กยท.ทุกจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย จะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนการใช้จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางรายละ 3,000 บาท ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยท.และได้แจ้งความเสียหายให้เร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูกาลปิดกรีด" นายธีธัช กล่าว
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"จ่ายสวนยางใต้ 3,000 บอร์ด กยท. ไฟเขียวสวัสดิการเยียวยา น้ำท่วม". (01-03-2560). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 01-03-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/258367