เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่ม ยางพารารับอานิสงส์น้ำมันพุ่ง

28 กุมภาพันธ์ 2560
1,851
นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนมกราคม 2560 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.58 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ยางพารา เนื่องจากราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มสูงขึ้น และปาล์มน้ำมันราคาสูงขึ้น เนื่องจากภาคใต้มีฝนตกและน้ำท่วม สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ประกอบกับราคาส่งออกมันเส้นมีแนวโน้มลดต่ำลง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาลดลงเนื่องจากโรงงานมีสต๊อกเพียงพอต่อความต้องการใช้
สำหรับดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนมกราคม 2560 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.37 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือก และอ้อยโรงงาน และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2559 ดัชนีผลผลิตลดลง ร้อยละ 21.99 สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน และกุ้งขาวแวนนาไม สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ สุกร อ้อยโรงงาน และมันสำปะหลัง ส่วนในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 คาดว่าดัชนีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2560 เนื่องจากผลผลิตที่สำคัญ ได้แก่ อ้อยโรงงาน และมันสำปะหลัง เป็นช่วงฤดูกาลที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก

ส่วนภาพรวมรายได้วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรเดือนมกราคม 2560 เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2559 ร้อยละ 19.47 จากดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.58 และดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.37
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่ม ยางพารารับอานิสงส์น้ำมันพุ่ง". (28-02-2560). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 28-02-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/258223