เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อภิรดีพบเกษตรกรไร่มัน

08 กุมภาพันธ์ 2560
1,588
"อภิรดี"เตรียมลงพื้นที่กาญจนบุรี พบปะเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง 10 ก.พ.นี้ เพื่อติดตามสถานการณ์ผลิตและสถานการณ์ราคา หลังผลผลิตออกสู่ตลาดมาก พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่จะให้กระทรวงฯ ช่วยเหลือ
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 10 ก.พ. นี้ จะลงพื้นที่จ. กาญจนบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และราคามันสำปะหลัง ตลอดจนพบปะกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากในขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูการที่ผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาดจำนวนมาก อาจมีผลต่อทิศทางของราคา จึงต้องไปรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเกษตรกร ว่าต้องการให้กระทรวงฯ ช่วยเหลือในด้านใดเพิ่มเติม เพื่อผลักดันให้ราคาสูงขึ้น นอกเหนือจากมาตรการที่กระทรวงฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว

"การลงพื้นที่ในครั้งนี้ นอกจากจะติดตามสถานการณ์ผลผลิต สถานการณ์ราคามันสำปะหลังแล้ว ยังจะได้หารือร่วมกับกลุ่มเกษตรกรและพบปะกับกลุ่มเกษตรกร ที่รวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลัง โดยการทำมันเส้นสะอาด ซึ่งกระทรวงฯ พร้อมที่จะสนับสนุน เพราะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการยกระดับราคามันสำปะหลัง"

ทั้งนี้ การแก้ปัญหาสินค้าเกษตร เป็นหนึ่งในนโยบายที่กระทรวงฯ ได้มอบหมายให้พาณิชย์ภาค (มินิ มอค) รับผิดชอบ นอกเหนือจากการดูแลค่าครองชีพของประชาชน การพัฒนาผู้ประกอบการ และการส่งเสริมการค้าชายแดน โดยล่าสุดพาณิชย์ภาคของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ประกอบด้วย จ.นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ได้เข้าไปติดตามสถานการณ์ราคามันสำปะหลัง หลังจากที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก และได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว พร้อมทั้งรายงานเข้าสู่ส่วนกลาง ซึ่งกระทรวงฯ เห็นว่าควรจะลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์จริง ก่อนที่จะกำหนดแนวทางช่วยเหลือและมอบหมายให้พาณิชย์ภาคกำกับดูแลต่อไป

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"อภิรดีพบเกษตรกรไร่มัน". (07-02-2560). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 08-02-2560,
เข้าถึงได้จาก : http://www.dailynews.co.th/economic/554045