เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ครม.อนุมัติ 2.5 พันล. ช่วยเหลือเกษตรกร ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

07 กุมภาพันธ์ 2560
2,759
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ 17 โครงการ วงเงินรวม 2,514.77 ล้านบาท ได้แก่ การหยุดยั้งความเสียหาย 4 โครงการ อาทิ การจ้างงานชลประทาน การฝึกอบรม การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตร และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่, การเสริมสร้างฟื้นฟู 10 โครงการ อาทิ การฟื้นฟูพื้นที่เกษตรโดยปรับปรุงบำรุงดิน การสนับสนุนสารชีวภัณฑ์ป้องกันโรคไม้ยืนต้น การฟื้นฟูเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม โครงการธนาคารโค-กระบือ และการฟื้นฟูการเลี้ยงสัตว์น้ำ
ด้านลดภาระหนี้สิน อาทิ การขยายระยะเวลาชำระหนี้สมาชิกสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร 6 เดือน การขยายเวลาการชำระหนี้เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินให้กับเกษตรกร ตลอดจนเพิ่มวงเงินสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในเขต ส.ป.ก., ส่วนด้านระบบชลประทาน มีการซ่อมแซมโครงการชลประทาน รวมถึการจัดทำแผนงาน เช่น การพัฒนา Flood Way เป็นต้น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ครม.อนุมัติ 2.5 พันล. ช่วยเหลือเกษตรกร ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้". (07-02-2560). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 07-02-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/255492