เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ไทยถก BIMSTEC 7 ชาติร่วมผลักดันความร่วมมือการเกษตร
11 มกราคม 2560
458
นางจันทร์ธิดา มีเดช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก. ได้เข้าร่วมการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือทางการเกษตรของ BIMSTEC ครั้งที่ 5 (BIMSTEC Expert Group on Agricultural Cooperation) ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2559 ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิก BIMSTEC จำนวน 7 ประเทศ ประกอบด้วย บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมา เนปาล ศรีลังกา ไทย และผู้แทนจากสำนักเลขาธิการ BIMSTEC เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการที่มีร่วมกันและหารือความร่วมมือที่สำคัญ
การประชุมได้มีการทบทวนและพิจารณาสถานะโครงการที่ร่วมดำเนินการ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มประเทศสมาชิก BIMSTEC ตลอดจนหารือความร่วมมือที่สำคัญอื่นๆ เช่น ผลการประชุมผู้นำ Leaders of BIMSTEC at the Retreat เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรของภูมิภาค BIMSTEC ทั้งการกำหนดกรอบนโยบาย/ กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงอาหาร การเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยี การเพิ่มคุณภาพและมูลค่าผลิตภัณฑ์นำไปสู่ความมั่นคงอาหารอย่างยั่งยืน การบรรเทาความยากจน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนนวัตกรรมในการวิจัยและพัฒนา การยอมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเสริมสร้างความร่วมมือ การให้ผลผลิตสูง (high yielding varieties) และการแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุกรรม (germplasm exchanges)

ในการนี้ ประเทศไทยยินดีให้ความร่วมมือในทุกโครงการ ซึ่งได้ดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรในส่วนของการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยล่าสุดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม BIMSTEC Workshop on Good Agricultural Practices (GAP) - Phase II "GAP for International Trade" ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2559 ณ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ประเทศไทย พร้อมจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือทางการเกษตรของ BIMSTEC ครั้งที่ 6 มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2560 โดยจะมีการรายงานความก้าวหน้าให้ทราบในโอกาสต่อไป.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ไทยถก BIMSTEC 7 ชาติร่วมผลักดันความร่วมมือการเกษตร". (09-01-2560). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 10-01-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/251887
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
24-29°C
นครราชสีมา
24-30°C
ชลบุรี
26-28°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×