เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวสวนยางพิษณุโลกปลื้ม รวมกลุ่มสมาชิกขายได้ราคาดี

06 มกราคม 2560
4,595
นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกตลาดรับซื้อยางพาราผ่านสถาบันเกษตรกร และการส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรรวมกลุ่มดำเนินการรวบรวมรับซื้อผลผลิตยางพารา เพื่อสร้างอำนาจการต่อรองทางด้านราคา
นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกตลาดรับซื้อยางพาราผ่านสถาบันเกษตรกร และการส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรรวมกลุ่มดำเนินการรวบรวมรับซื้อผลผลิตยางพารา เพื่อสร้างอำนาจการต่อรองทางด้านราคานั้น

ที่ผ่านมา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้นำหลักการสหกรณ์มาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกตลาดรับซื้อยางพาราในพื้นที่ โดยการเข้าไปแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 1 แห่ง กลุ่มเกษตรกร จำนวน 7 แห่ง ที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตยางพาราให้ใช้วิธีบริหารจัดการกลุ่มรวมกันซื้อ รวมกันขายในรูปแบบของสหกรณ์

พร้อมกับการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรสมาชิกผลิตน้ำยางที่ดีมีคุณภาพออกสู่ตลาด เพื่อสร้างอำนาจการต่อรองทางด้านราคา รวมทั้งการส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ โดยใช้พื้นที่สวนยางปลูกพืชที่หลากหลายแบบผสมผสาน เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้หมุนเวียนตลอดปี

และในช่วงที่เกษตรกรเริ่มเปิดกรีดยาง ทางคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จะนัดประชุมสมาชิกทุก ๆ 15 วัน เพื่อสำรวจรวบรวมผลผลิตยางพาราจากสมาชิก จากนั้นจะได้กำหนดวันให้พ่อค้าเปิดประมูลรับซื้อยางในพื้นที่

ซึ่งจะต้องเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคากลาง ส่วนบรรยากาศการเปิดตลาดรับซื้อยางพาราที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นจุดรับซื้อยางพาราของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านใหม่ชัยมงคล มีเกษตรกรสมาชิกที่รวมกลุ่มกันกว่า 80 ราย ได้ทยอยนำผลผลิตยางพาราก้อนถ้วย มาขายยังจุดบริการรับซื้อของกลุ่มเกษตรกรฯ มีปริมาณยางพารา รวม 120 ตัน

โดยจำหน่ายราคากิโลกรัมละ 32.59 บาท คิดเป็นมูลค่า 3,910,800 บาท สูงกว่าราคาตลาด 4-5 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรสมาชิกพึงพอใจ และคาดหวังว่าราคายางพาราจะปรับตัวสูงขึ้นอีก

สำหรับรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายยางพารา กลุ่มเกษตรกรฯ จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการธุรกิจ หากสิ้นปีทางบัญชี การดำเนินธุรกิจมีกำไรก็จะนำมาจัดสรรเป็นเงินปันผลตามหุ้นและเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจให้แก่สมาชิก

"ไม่ว่าเกษตรกรจะต้องเผชิญกับสภาวะราคาผลผลิตเกษตรตกต่ำ หรือราคาปรับสูงขึ้นตามกลไกตลาดก็ตาม แต่ประโยชน์ของการรวมกลุ่มกันในรูปแบบของสหกรณ์ ก็จะทำให้เกษตรกรสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันได้ หากมีการวางแผนรวมกลุ่มการผลิต การรวมกันซื้อ รวมกันขาย การลดต้นทุน การลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและการตลาด จะส่งผลให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ราคาดี มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย นายอนันต์ กล่าว".

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชาวสวนยางพิษณุโลกปลื้ม รวมกลุ่มสมาชิกขายได้ราคาดี". (06-01-2560). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 06-01-2560,
เข้าถึงได้จาก : http://www.dailynews.co.th/agriculture/546843