เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ฟรี เปิดคอร์สสอนปลูกผัก 4 รุ่น สอนคนเมืองใช้ชีวิตพอเพียง

21 ธันวาคม 2559
8,354
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินโครงการ "เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรกับสังคมเมือง" เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกผักในพื้นที่จำกัดให้กับประชาชนในชุมชนเมือง เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน
โดยกรมฯจะจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกผักและการเลือกชนิดของผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม รวมถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ปลูกที่เหมาะกับพื้นที่จำกัด การเลือกใช้ระบบน้ำที่เหมาะกับพื้นที่และพืชผักที่ปลูก เช่น ระบบมินิสปริงเกอร์ ระบบไมโครสเปรย์ ระบบน้ำหยด เป็นต้น พร้อมให้คำแนะนำการดูแลรักษาและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยมีตัวอย่างการปลูกผักสวนครัวในพื้นที่จำกัดให้เลือก 4 รูปแบบ ได้แก่ 1.การปลูกผักในแปลงขนาดเล็กแบบผสมผสาน ได้แก่ กะเพราะ ตะไคร้ พริก และผักชีฝรั่ง 2.การปลูกผักในแปลงขนาดเล็กแบบชนิดเดียว ได้แก่ ผักบุ้ง คะน้า 3.การปลูกผักแนวตั้งแบบตาข่าย ได้แก่ กะเพรา โหระพา ตะไคร้ ผักชีฝรั่ง แตงกวา หรือถั่วฝักยาว และ 4.การปลูกผักแนวตั้งแบบกระบะ ได้แก่ กะเพรา ตะไคร้ พริก ผักชี ผักชีฝรั่ง และสะระแหน่

ทั้งนี้จะเปิดรับสมัครประชาชนที่สนใจเข้ารับการอบรมนำร่องก่อน 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน เป็นของขวัญปีใหม่ 2560 ฟรี ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560 รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 รุ่นที่ 3 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 และรุ่นที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 ผู้สนใจติดต่อหรือยื่นใบสมัครได้ที่ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร.0-2561-4878 หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.royalagro.doae.go.th
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ฟรี เปิดคอร์สสอนปลูกผัก 4 รุ่น สอนคนเมืองใช้ชีวิตพอเพียง". (21-12-2559). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 21-12-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/249485