เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมส่งเสริมฯเกษตรผนึกมช. เปิดโครงการมาตรฐานผลิตสินค้าโอทอปเกษตรแปรรูป

29 พฤศจิกายน 2559
2,366
ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรมส่งเสริมการเกษตรโดยกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนร่วมกับศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Food Innovation and Packaging Center, FIN) เปิดตัวโครงการ "พัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากล" โดยได้รับเกียรติจากนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ พร้อมด้วย นางยุพา อินทราเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และ ผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกับหน่วยงานความร่วมมือในการบริหารจัดการโครงการ่วมการแถลงข่าว ซึ่งการดำเนินงานของโครงการฯ เป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากล
ทั้งนี้จะมีการวิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ การยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการนำเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย และนวัตกรรมมาช่วยในการผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างเหมาะสม การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการเชื่อมโยงทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์

อย่างไรก็ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากลมีวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 85 กลุ่มใน 77 จังหวัด (อย่างน้อยจังหวัดละ 1 กลุ่ม/จังหวัด)เพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนของตนเองเพื่อก้าวสู่ระดับสากล ทั้งนี้ จะก่อให้เกิดความเข้มแข็ของวิสาหกิจชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมส่งเสริมฯเกษตรผนึกมช. เปิดโครงการมาตรฐานผลิตสินค้าโอทอปเกษตรแปรรูป". (28-11-2559).
ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 29-11-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1480328327