เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรฯ เร่งผลักดันทุเรียนแช่เยือกแข็ง ออกสู่ตลาดโลก หวังขยายตลาดส่งออกเพิ่ม

29 พฤศจิกายน 2559
1,080
นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างม าตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับ ทุเรียนแช่เยือกแข็ง ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ ว่า จากการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้มีการจัดทำมาตรฐานหลักปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับทุเรียนแช่เยือกแข็งเป็นมาตรฐานบังคับ
เนื่องจากทุเรียนแช่เยือกแข็ง เป็นสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญและมีแนวโน้มการส่งออกเพิ่มขึ้นทุกปี ประกอบกับช่วงที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งปัญหาจากผู้ประกอบการผลิตและส่งออกทุเรียนแช่เยือกแข็ง พบว่า เนื้อทุเรียนไม่ได้คุณภาพ มีสิ่งปนเปื้อนซึ่งไม่ใช่อาหาร รวมถึงพบค่าเชื้อแบคทีเรียเกินกว่าค่าที่กำหนด ขณะที่กระบวนการแช่แข็งก็ไม่มีการควบคุมคุณภาพในด้านกระบวนการผลิตที่เกี่ยวกับสุขลักษณะและความปลอดภัย จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่กระทรว งเกษตรฯ ต้องดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการส่งออ กในภาพรวม และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพทุเรียนแช่เยือแข็งของไทยให้กับประเทศผู้นำเข้าทุเรียนจากไทย

"ทุเรียนแช่เยือกแข็ง เป็นสินค้าเกษตรชนิดหนึ่งที่สำคั ญและมีแนวโน้มการส่งออกเพิ่มขึ้ นทุกปี โดยในช่วงปี 2556 ? 2558ไทยมีแนวโน้มการส่งออกทุเรียนแช่ เยือกแข็งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยปี 2558 ที่ผ่านมามีการส่งออกทุเรียนแช่ เยือกแข็งประมาณ 22,180 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,944 ล้านบาท โดยเฉพาะเนื้อทุเรียนแช่เยือกแ ข็งมีประมาณ 1,588 ตัน คิดเป็นมูลค่า 105.08 ล้านบาท โดยประเทศนำเข้าทุเรียนแช่เยือก แข็งที่สำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ออสเตรเลีย ไต้หวัน เกาหลี และฮ่องกง" นางสาวดุจเดือน กล่าว

ดังนั้น การจัดสัมมนาครั้งนี้ จะนำข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกา รจัดทำร่างมาตรฐานทุเรียนแช่เยื อกแข็ง เป็นมาตรฐานบังคับ ประมาณ 100 คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมผู้ค้าและผู้ส่งออกผลไม้ไทย ผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปที่เกี่ยวข้อง นำมาปรับปรุงร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องหลักปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับ ทุเรียนแช่เยือกแข็งในครั้งนี้ จะส่งผลให้ร่างมาตรฐานดังกล่าวเ กิดความสมบูรณ์ นำไปใช้ปฏิบัติได้จริง และเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายก่อน ประกาศเป็นมาตรฐานของประเทศ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ภายในปี 2560

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกษตรฯ เร่งผลักดันทุเรียนแช่เยือกแข็ง ออกสู่ตลาดโลก หวังขยายตลาดส่งออกเพิ่ม". (25-11-2559). ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 29-11-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1480072826