เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สุ่มตรวจ ผลไม้-ผัก ขายปีใหม่ ห่วงสารพิษตกค้างเกินพิกัด

28 พฤศจิกายน 2559
1,589
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยสินค้าพืชช่วงเทศกาลปีใหม่ กรมจะทำการสุ่มตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม ตามแหล่งจำหน่ายร้านโมเดิร์นเทรดและตลาดส่งในภาคเหนือตอนบน และภาคกลาง ในพืชที่ได้รับรองมาตรฐานหรือจีเอพี รวม 240 ตัวอย่าง แบ่งเป็นผลไม้ 9 ชนิด คือ ส้มเปลือกล่อน, แคนตาลูป, มะม่วงน้ำดอกไม้สุก, แก้วมังกร, ฝรั่ง, องุ่น, พลับ, กล้วยหอมทอง, สับปะรด และผัก 10 ชนิด ประกอบด้วย พริกแดง, กะเพรา, ถั่วฝักยาว, คะน้า, ผักกาดขาว, ผักบุ้งจีน, มะเขือเทศ, แตงกวา, มะเขือเปราะ และกะหล่ำปลี โดยสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างจะต้องไม่เกินค่ามาตรฐาน เอ็มอาร์แอลที่ระบุไว้
นายสุวิทย์กล่าวถึงภารกิจของกรมในปี 2560 ว่า มีภารกิจตามนโยบายอาหารปลอดภัย จึงให้ความสำคัญในการกำกับดูแลรับผิดชอบเรื่องปัญหาการปนเปื้อนของสารตกค้างในผักและผลไม้ใน 3 กระบวนการ คือ 1.การทวนสอบระบบรับรองการผลิตจะทำแผนสุ่มตรวจสินค้า โดยเฉพาะผักและผลไม้ในตลาดอย่างต่อเนื่อง 2.การให้ความรู้แก่เกษตรกร ตั้งเป้าปีหน้าจะขยายความรู้เรื่องชีวภัณฑ์ในพื้นที่ ศูนย์เรียนรู้ อย่างน้อย 30 ศูนย์ และ 3.การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด กรมจะส่งเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรออกตรวจสอบในแหล่งผลิตและจำหน่ายปัจจัยการผลิตทั้งประเทศ มีเป้าหมายในการตรวจวัตถุอันตรายนำเข้า 550 ตัวอย่าง ตรวจโรงงานผลิตวัตถุอันตราย 100 โรงงาน ตรวจร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการปัจจัยการผลิตคุณภาพ หรือร้านคิว - ช็อป และร้านค้าที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 23,570 ร้านค้า

นสพ.มติชนรายวัน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สุ่มตรวจ ผลไม้-ผัก ขายปีใหม่ ห่วงสารพิษตกค้างเกินพิกัด". (27-11-2559). ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 28-11-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1480254661