เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

หนุนใช้มันสำปะหลังทำเอทานอล

23 พฤศจิกายน 2559
1,261
พาณิชย์หารือสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย-สมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง หวังยกระดับราคามันสำปะหลัง หนุนนำมันสำปะหลังมาใช้ในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมการค้าภายใน ได้หารือร่วมกับสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทยและสมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง เพื่อขอความร่วมมือในการยกระดับราคามันสำปะหลัง และผลักดันการนำมันฯ มาใช้ในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น หลังจากที่คาดว่าจะมีผลผลิตในฤดูกาลผลิต 59/60 ออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือน ธ.ค.59 - มี.ค. 60 ซึ่งขณะนี้เป็นช่วงต้นฤดู ราคามีแนวโน้มที่ดี โดยราคาหัวมันสด ปรับตัวสูงขึ้นจากเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา และได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังหลาย ๆ ด้าน ไปก่อนหน้านี้แล้ว

"สินค้ามันสำปะหลังนั้น สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ทั้งในรูปแป้งมัน และแอลกอฮอล์ อีกทั้งเป็นการลดภาระการเก็บหลังการแปรรูป โดยไม่ต้องใช้พื้นที่เก็บเหมือนมันเส้น ซึ่งกระทรวงฯ จะมุ่งเน้นส่งเสริมให้มีการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่มีมูลค่าเพิ่มสูงให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น"

ทั้งนี้กระทรวงฯ ได้ประชุมหารือกับสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย และสมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง เพื่อพิจารณาแนวทางในการส่งเสริมการใช้มันสำปะหลังในการผลิตเอทานอล จากปัจจุบันเอทานอลผลิตจากกากน้ำตาล 66% มันสำปะหลัง 28% และผลิตจากวัตถุดิบอื่น ๆ อีก 6% เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง และยกระดับราคามันสำปะหลังในประเทศให้สูงขึ้น ซึ่งที่ประชุมได้กำหนดแผนการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน (เอ็มโอยู) ระหว่างกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย สมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง เพื่อช่วยเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมในด้านการผลิตเข้าสู่อุตสาหกรรมเอทานอลและหารือถึงแนวทางในการส่งเสริมให้มีการนำเอทานอลไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมถึงการส่งออกเอทานอลด้วย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"หนุนใช้มันสำปะหลังทำเอทานอล". (22-11-2559). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 23-11-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://www.dailynews.co.th/economic/538132