เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนเกษตรกรสวนผักกวางตุ้ง ระวังด้วงหมัดผักทำลายแปลง

28 ตุลาคม 2559
3,212
กรมวิชาการเกษตร ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกผักกวางตุ้ง ในช่วงฝนตกและมีความชื้นในอากาศสูง ให้เฝ้าระวังการเข้าทำลายของด้วงหมัดผักในทุกระยะการเจริญเติบโต โดยจะพบตัวอ่อนด้วงหมัดผักเจาะชอนไชเข้าไปกัดกินอยู่บริเวณโคนต้นหรือรากของผักกวางตุ้ง ทำให้ต้นผักเหี่ยวเฉา ไม่เจริญเติบโต หากรากถูกทำลายมาก จะทำให้ต้นผักตายได้ ตัวเต็มวัยของด้วงจะชอบกัดกินผิวใบด้านล่าง ทำให้ใบเป็นรูพรุน อาจกัดกินผิวลำต้นและกลีบดอกด้วย
สำหรับแนวทางในการป้องกันและแก้ไข หากพบการระบาดที่ไม่รุนแรงของด้วงหมัดผักในแหล่งปลูกผักใหม่ ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงคาร์บาริล 85% ดับเบิลยูพี อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารโพรไทโอฟอส 50% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร จะให้ผลในการกำจัดด้วงหมัดผักได้ดี ส่วนในแหล่งที่ปลูกผักเป็นประจำ เกษตรกรควรใช้สารฆ่าแมลงฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารอะซีทามิพริด 20% เอสพี อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารโทลเฟนไพแร็ด 16% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร จะให้ผลที่ดีกว่า

นอกจากนี้ ให้เกษตรกรใช้วิธีเขตกรรมในการป้องกันและลดการระบาด โดยใช้การไถตากหน้าดิน เพื่อทำลายตัวอ่อนและดักแด้ที่อาศัยอยู่ในดิน และควรเปลี่ยนมาปลูกพืชที่ด้วงหมัดผักไม่ชอบ รวมถึงให้พ่นหรือราดด้วยไส้เดือนฝอย (Steinernema carpocapsae) อัตรา 4 ล้านตัวต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตรต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 7 วัน เพื่อฆ่าตัวอ่อนด้วงหมัดผักในดิน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เตือนเกษตรกรสวนผักกวางตุ้ง ระวังด้วงหมัดผักทำลายแปลง". (27-10-2559). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 28-10-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/241876