เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ติดคิวอาร์โค้ดพืชผัก-ผลไม้ มกอช.จับมือโมเดิร์นเทรดคุมเข้มสารพิษตกค้าง

25 ตุลาคม 2559
4,713
น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช. และกรมวิชาการเกษตร ได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรด และตลาดค้าส่ง จำนวน 14 ราย อาทิ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป, บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด, บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน), เพื่อร่วมกันวางมาตรการแก้ปัญหาสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ที่ได้ตั้งเป้าหมายในการควบคุมและบริหารจัดการ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นการผลิต เพื่อให้มีการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง
"ผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรด จะกำหนดเงื่อนไขให้ผู้จัดส่งสินค้าทุกราย ควบคุมมาตรฐานโรงคัดบรรจุจีเอ็มพี (GMP) และควบคุมแหล่งวัตถุดิบอย่างเข้มงวด เช่น สินค้าผักและผลไม้ ควรมาจากฟาร์มมาตรฐานจีเอพี (GAP) ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่เข้าระบบมาตรฐาน ต้องควบคุมการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยจดบันทึกการใช้สารเคมีที่ใช้ในแปลงเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ และผลักดันให้เกษตรกร ไปยื่นคำขอรับรองมาตรฐาน GAP"

น.ส.ดุจเดือนกล่าวว่า ผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรด จะนำระบบตรวจสอบด้วยคิวอาร์โค้ด (QR Code) มาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบถึงแหล่งผลิตได้ ขณะที่กระทรวงเกษตรฯ และผู้ประกอบการ จะร่วมกันตรวจสอบสินค้า และสุ่มตรวจผักและผลไม้ ในขั้นตอนการผลิตทั้งโมเดิร์นเทรดและตลาดค้าส่ง รวมทั้งตรวจสอบย้อนกลับไปยังผู้ผลิตหากพบปัญหาสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ ทั้งกลุ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์ สำหรับสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP โรงคัดบรรจุ GMP และระบบอื่นๆที่ดำเนินการอยู่ เพื่อการบริหารจัดการให้เกิดมาตรฐานและมีความปลอดภัยในระยะยาว พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองมาตรฐานอย่างเข้มข้น

"มกอช. จะจัดส่งข้อมูล ค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง (MRL) ที่ได้มีการปรับปรุงล่าสุด ให้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้ไปดำเนินการแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการปรับปรุงค่า MRL ให้ทันสมัย สอดคล้องกันระหว่างสองหน่วยงาน ก่อนที่จะมีการยกเลิกค่า MRL ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2551".

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ติดคิวอาร์โค้ดพืชผัก-ผลไม้ มกอช.จับมือโมเดิร์นเทรดคุมเข้มสารพิษตกค้าง". (25-10-2559). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 25-10-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/763382