เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ครม.อนุมัติแก้ พ.ร.บ.เอสเอ็มอี ขยายส่งเสริมภาคเกษตร เพิ่มคุณสมบัติแยกขนาดธุรกิจ
07 ตุลาคม 2559
1,642
ครม.มีมติขยายกลุ่มส่งเสริมเอสเอ็มอีเป็น 4 กลุ่ม โดยเพิ่มเติม "ภาคเกษตร" เข้ามาร่วมกับภาคการผลิต การค้า และการบริการ รวมถึงปรับลดจำนวนบอร์ดส่งเสริมเอสเอ็มอี พร้อมกำหนดนิยามเอสเอ็มอีใหม่ โดยเพิ่มเติม "รายได้" และ "ยอดขาย" เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการแยกประเภทกิจการขนาดเล็ก และกลาง
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเพิ่มการแบ่งกลุ่มส่งเสริมเอสเอ็มอีเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ภาคการผลิต การค้า การบริการ และการเกษตร จากเดิมมีอยู่ 3 กลุ่ม คือ ภาคการผลิต การค้า และการบริการ เพื่อลดข้อจำกัดที่ไม่เอื้อต่อการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และให้กระบวนการช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนครอบคลุมไปถึงวิสาหกิจภาคการเกษตร

นอกจากนี้ ปรับลดคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากไม่เกิน 12 คน เหลือไม่เกิน 10 คน ลดกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งจากผู้แทนองค์การเอกชนจากเดิมอย่างน้อย 6 คน เป็นอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง ลดกรรมการผู้แทนภาคเอกชนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภูมิภาคจากเดิมอย่างน้อย 3 คน เป็นอย่างน้อย 2 คน และให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดูแล

ดร.กอบศักดิ์ระบุว่า ปัจจุบันไทยมีเอสเอ็มอีประมาณ 2.8 ล้านราย คิดเป็น 42% ของจีดีพีโดยรวมประเทศ และเป็นแหล่งจ้างงานหลักของคนไทย มีวิสาหกิจชุมชน 80,000 กิจการ และครัวเรือนภาคการเกษตรถึง 6 ล้านครัวเรือน คาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 200 ล้านบาท

ทั้งนี้ จะขยายคำนิยามของเอสเอ็มอี ที่ปัจจุบันจะแยกประเภทเอสเอ็มอีตามจำนวน "แรงงาน" และ "สินทรัพย์ถาวร" โดยปัจจุบันเอสเอ็มอีขนาดย่อมจะมีสินทรัพย์ไม่เกิน 50 ล้านบาท และเอสเอ็มอีขนาดกลางจะมีสินทรัพย์ 50-200 ล้านบาท ด้านของแรงงานนั้น เอสเอ็มอีขนาดย่อมจะมีแรงงานไม่เกิน 50 คน มากกว่า 50 คนจะเป็นเอสเอ็มอีขนาดกลาง ซึ่งในอนาคตจะนำในส่วนของ "รายได้" และ "ยอดขาย" เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดคำนิยามของเอสเอ็มอีด้วย เพื่อให้มีความชัดเจนในการส่งเสริม ปรับปรุงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ครม.อนุมัติแก้ พ.ร.บ.เอสเอ็มอี ขยายส่งเสริมภาคเกษตร เพิ่มคุณสมบัติแยกขนาดธุรกิจ". (04-10-2559).
ผู้จัดการ.: สืบค้นเมื่อ 07-10-2559http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000099997&Keyword=%e0%a1%c9%b5%c3
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-33°C
เชียงใหม่
19-30°C
นครราชสีมา
21-30°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
23-26°C
ภูเก็ต
25-26°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×