เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ จ่อชง ครม. ไฟเขียวงบ 1.2 พันล. พักหนี้ชาวไร่มัน 5 แสนราย

26 กันยายน 2559
2,898
พาณิชย์ เตรียมเสนอ ครม. ไฟเขียวงบ 1.2 พันล้าน พักหนี้ชาวไร่มัน 5 แสนราย นาน 24 เดือน พร้อมชงให้ไฟเขียว ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ฉุกเฉิน รายละ 2 หมื่นบาท หวังเพิ่มสภาพคล่อง ช่วงชะลอขุดมันไปขาย ดึงไม่ได้ราคาตกต่ำ...
วันที่ 23 ก.ย.59 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) เมื่อวันที่ 22 ก.ย. ที่ผานมา มีมติจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัปดาห์หน้า พิจารณาอนุมัติมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ได้แก่ มาตรการพักชำระหนี้เงินต้นให้แก่ผู้ปลูกมันสำปะหลัง เป็นเวลา 24 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.59-31 ส.ค.61 วงเงิน 1,200 ล้านบาท ครอบคลุมผู้เกษตรกร 500,000 ราย ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะชดเชยดอกเบี้ยให้ 1.5% และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ 1.5%

นอกจากนี้ จะเสนอให้พิจารณาอนุมัติให้ ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อเกษตรกร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน และเพิ่มสภาพคล่อง จำนวน 500,000 ราย รายละไม่เกิน 20,000 บาท รวมวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 0.5% ต่อเดือน หรือหากกู้เต็มวงเงิน 20,000 บาท จะชำระดอกเบี้ยเพียงเดือนละ 100 บาท กำหนดชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน ซึ่งเกษตรกรที่ยังไม่เคยกู้เงินจาก ธ.ก.ส. ก็สามารถมาขอกู้ในส่วนนี้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.นี้ เป็นต้นไป เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในช่วงที่ชะลอการขุดหัวมันไปขาย

รวมถึงจะเสนอให้เห็นชอบให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้ามันสำปะหลัง ทำงานอย่างเข้มงวดมากขึ้น เช่น การตรวจสอบสุขอนามัยพืช ป้องกันลักลอบนำเข้า และ การดึงมันสำปะหลังออกสู่ตลาดต่างประเทศมากขึ้น โดยกรมการค้าต่างประเทศ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะร่วมมือกัน นำผู้ประกอบการ ผู้นำเข้าจากต่างประเทศ มาเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย เพื่อกระจายมันสำปะหลังไปยังประเทศที่มีความต้องการใช้มัน

สำหรับ 3 มาตรการ ที่ นบมส. อนุมัติไปก่อนหน้านี้นั้น จะเสนอให้ ครม. อนุมัติการดำเนินการให้เร็วขึ้นเป็นเริ่มต้นโครงการวันที่ 15 ต.ค.59-31 ธ.ค.62 จากเดิมเริ่ม 1 ธ.ค.59-31 ธ.ค.62 ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด โครงการสินเชื่อ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปมันสำปะหลัง และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ทั้งนี้ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันทั้งหมด รวมวงเงินหมุนเวียนทั้งสิ้น 14,800 ล้านบาท วงเงินชดเชย 1,767.73 ล้านบาท

ด้าน นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า โครงการชะลอการขุดหัวมันสด ที่ กรมฯ ได้เสนอให้ นบมส. พิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ 22 ก.ย.นั้น ที่ประชุมไม่เห็นด้วย เพราะโครงการในปีก่อน มีเกษตรกรเข้าร่วมประมาณ 3,000 ราย แต่กลับมีหนี้เสียจำนวนมาก จึงไม่อนุมัติให้ดำเนินการ และได้เปลี่ยนมาเป็นโครงการปล่อยสินเชื่อเกษตรกร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน และเพิ่มสภาพคล่องแทน ส่วนการเข้มงวดการนำข้ามันสำปะหลังให้มากขึ้น เพราะไทยนำเข้าหัวมันสดทั้งปีจากประเทศเพื่อนบ้าน แต่บางครั้งติดเชื้อไวรัสมาด้วย จึงต้องเข้มงวดนำเข้าให้มากขึ้น โดยจะให้นำเข้าได้เฉพาะด่านถาวรที่มีด่านกักกันพืชของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เท่านั้น ส่วนด่านชั่วคราว จะไม่อนุญาตให้นำเข้าแล้ว ไม่เช่นนั้นจะถือว่าเป็นการลักลอบนำเข้า.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์ จ่อชง ครม. ไฟเขียวงบ 1.2 พันล. พักหนี้ชาวไร่มัน 5 แสนราย". (23-09-2559). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 26-09-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/731885