เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เปิดต้นแบบสวนปาล์มสุราษฎร์ ลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต-ไม่หวั่นราคาผันผวน

07 กันยายน 2559
2,551
นายโสฬส เดชมณี เกษตรกรต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 (สวพ.7) กรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่า ตนปลูกปาล์มน้ำมันบนพื้นที่ 44 ไร่โดยก่อนหน้านี้ไม่มีความรู้ด้านการปลูกปาล์มน้ำมันมาก่อนก็ทำตามเกษตรกรรายอื่นเขาทำกัน หลังจาก สวพ.7 คัดเลือกให้ตนเข้าร่วมโครงการเป็นเกษตรกรแปลงต้นแบบ เมื่อปี 2558 ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่การจัดการสวน การจัดการธาตุอาหารจากการเก็บตัวอย่างดิน ตัวอย่างทางใบปาล์มน้ำมัน เพื่อนำไปวิเคราะห์ค่าการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องเหมาะสมกับแต่ละแปลง โดยเฉพาะการเก็บทางใบไปหาค่าวิเคราะห์จะทราบว่าปาล์มแต่ละต้นในแปลงมีธาตุอาหารอะไรบ้าง ธาตุตัวใดขาดก็ใส่เพิ่มให้เหมาะสม ส่วนตัวใดเกินไม่ต้องเพิ่มจึงไม่สิ้นเปลือง ที่สำคัญการใส่ปุ๋ยเชิงเดี่ยวหรือแม่ปุ๋ยตามคำแนะนำแทนการใช้ปุ๋ยสูตรผสมเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้
นอกจากนี้ ยังได้รับคำแนะนำการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่สุกแก่เท่านั้นทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ขายได้ราคาดีขึ้น ประกอบกับต้องมีการจดบันทึกการทำงานทุกอย่างในแปลงสม่ำเสมอ โดยเฉพาะปริมาณการใช้ปุ๋ย ทั้งยังทำให้ทราบว่าที่ลงทุนไปพอสิ้นปีได้กำไรหรือขาดทุน จะได้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงวางแผนบริหารจัดการผลิตในปีต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลจากการเข้าร่วมโครงการกับ สวพ.7 ปีนี้เข้าสู่ปีที่ 2 พบว่าต้นทุนการผลิตอยู่ที่ประมาณ 1.4 บาท/กก. ถือว่าค่อนข้างต่ำ เพราะตนไม่ได้ใช้ปัจจัยภายนอกมากนัก เช่น การดูแลตัดแต่งใช้แรงงานในครัวเรือน หรือการใช้ทางใบปาล์มน้ำมันมาคลุมดินก็ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ รักษาความชุ่มชื้นในดิน โดยค่าอินทรียวัตถุอยู่ที่ 5.7 และยังช่วยป้องกันวัชพืช จึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดวัชพืชเลย ส่วนด้านผลผลิตเพิ่มจาก 6.7 ตัน/ไร่/ปี เป็น 7.3 ตัน/ไร่/ปี ปีนี้คาดว่าผลผลิตจะทรงตัวเพราะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง แต่ไม่มีปัญหา เพราะหากเราสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่ทำแล้วมีกำไร ก็อยู่รอดได้แม้ราคาจะผันผวนตลอดเวลาก็ตาม
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เปิดต้นแบบสวนปาล์มสุราษฎร์ ลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต-ไม่หวั่นราคาผันผวน". (07-09-2559). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 07-09-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/234045