เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ยกระดับกระเทียมไทยชนจีน เกษตรฯดันแปลงเข้าระบบ GAP - เชื่อมโยงเครือข่ายผลิต

07 กันยายน 2559
4,116
นายจำรอง ดาวเรือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่า กระเทียมเป็นสินค้าเกษตรที่ไทยมีศักยภาพการผลิตสูง มีแหล่งผลิตใหญ่อยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ปัจจุบันเกษตรกรเผชิญปัญหาเรื่องราคาและระบบตลาดไม่มีเสถียรภาพ ขณะที่กระเทียมจากจีนได้ทะลักเข้ามาตีตลาดในประเทศอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรยังขาดความรู้ด้านการผลิตกระเทียมคุณภาพ ขาดการวางแผนผลิตให้สอดรับความต้องการของตลาด ส่วนต้นทุนการผลิตก็สูงเฉลี่ย 26 บาท/กก. ซึ่งสูงกว่าจีนมาก และเกษตรกรขาดการรวมกลุ่มผลิต ทำให้ไม่มีอำนาจต่อรอง
"เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้เกษตรกรไทย กรมวิชาการเกษตร ได้เร่งถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตกระเทียมอย่างถูกต้องและเหมาะสม ตั้งแต่การเตรียมหัวพันธุ์ การเตรียมแปลงปลูก การปลูก การป้องกันกำจัดศัตรูพืช จนถึงการเก็บเกี่ยวและจัดการหลังการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ปรับลดต้นทุนการผลิตต่ำลง พร้อมพัฒนายกระดับกระเทียมให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูงขึ้น ด้วยการนำแปลงปลูกเข้าสู่มาตรฐานจีเอพี (GAP) และตัดแต่งคัดบรรจุ หรือแปรรูปในโรงงานที่ได้มาตรฐานจีเอ็มพี (GMP) และมุ่งเสริมสร้างเครือข่ายการผลิตกระเทียมตลอดห่วงโซ่ด้วย"

นายจำรอง กล่าวอีกว่า เกษตรกรควรซื้อหัวพันธุ์กระเทียมจากแหล่งผลิตปลอดโรค หรือแบ่งพื้นที่แปลงผลิตหัวพันธุ์ไว้ใช้เอง จะช่วยลดต้นทุนลงได้ ก่อนปลูกควรเก็บตัวอย่างดินไปตรวจวิเคราะห์ ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักและผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาสด นำมาใส่ในแปลงอัตรา 500 กิโลกรัม/ไร่ แล้วไถพรวนคลุกเคล้าให้เข้ากับดินใช้ระยะปลูก 16x16 เซนติเมตร ควรฉีดพ่นสารคุมวัชพืชก่อนงอกและคลุมฟางหลังปลูก จะช่วยลดต้นทุนปุ๋ยเคมีได้ อีกทั้งควรใสปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน จะช่วยลดค่าปุ๋ยเคมีได้ถึง 1,000-2,000 บาท/ไร่ สำหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ควรเก็บเร็วหรือช้าเกินไป โดยเก็บเกี่ยวที่อายุ 75-120 วันขึ้นอยู่กับพันธุ์ และการเก็บควรตัดช่อดอกออกแล้วผึ่งให้แห้งก่อนนำไปคัดแยกและทำความสะอาด หากเก็บไว้ในที่อากาศอบอ้าวไม่ถ่ายเท อาจทำให้เกิดโรคราสีดำและผลผลิตเน่าเสียได้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ยกระดับกระเทียมไทยชนจีน เกษตรฯดันแปลงเข้าระบบ GAP - เชื่อมโยงเครือข่ายผลิต". (07-09-2559).
แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 07-09-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/234044