เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พบทุเรียนลักลอบอื้อ

06 กันยายน 2559
2,690
"ฉัตรชัย" สั่งเข้ม มกอช.แก้ปัญหาส่งออก
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ครั้งที่ 3/2559 ว่า ที่ประชุมได้สั่งการให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ มกอช.เร่งรัดจัดตั้งคณะทำงานวิชาการ เพื่อจัดทำมาตรฐาน เพื่อแก้ปัญหาส่งออกทุเรียนแช่เยือกแข็ง หลังทุเรียนแช่เยือกแข็งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคชาวจีนมาก ทำให้มีการลักลอบส่งออกทุเรียนที่ไม่ได้มาตรฐานและขาดสุขลักษณะ มกอช.จะต้องเร่งออกมาตรฐานมารองรับการส่งออกทุเรียน ก่อนเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์การส่งออกทุเรียนของไทย ปี 2558 ภาพรวมการส่งออกทุเรียนมีปริมาณ 11,200 ตัน คิดเป็นมูลค่า 940 ล้านบาท

ด้าน น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า ที่ประชุมให้ มกอช.จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีก 6 ชุด เพื่อจัดทำและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร ได้แก่ 1.มาตรฐานแอปเปิ้ล เพื่อรองรับการนำเข้าที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี 2.มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (จีเอพี) ในต้นพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อรองรับความต้องการใช้ในประเทศ 3.มาตรฐานจีเอพีในพืชสมุนไพร ตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข 4.มาตรฐานจีเอพีในยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพารา เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก 5.มาตรฐานปลาร้า เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปมีการยกระดับการผลิตปลาร้าให้มีคุณภาพสูงขึ้น 6.มาตรฐานจีเอพีการเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสวยงาม เพื่อพัฒนามูลค่าตลาดให้สูงขึ้น หลังจากที่ มกอช.ได้ออกมาตรฐานจีเอพีสัตว์น้ำจืดสวยงามไปแล้ว.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พบทุเรียนลักลอบอื้อ". (06-09-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 06-09-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/713543