เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

หนุนสวนปาล์มใต้จัดการธาตุอาหารใหม่ใช้ปุ๋ยเชิงเดียวตามค่าวิเคราะห์ใบและดินช่วยลดต้นทุนกว่า 20%

05 กันยายน 2559
2,150
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการธาตุอาหารในสวนปาล์มน้ำมัน โดยใช้สูตรปุ๋ยไม่ตรงกับความต้องการของพืช ส่งผลให้ได้ผลผลิตไม่สม่ำเสมอ ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 2-3 บาท/กิโลกรัมทะลายปาล์มสด หรือกว่า 10,000 บาท/ไร่ ซึ่งกว่า 50% ของต้นทุนเป็นค่าใช้จ่ายของปุ๋ยเคมี โดยเฉพาะปุ๋ยสูตรซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับปุ๋ยเดี่ยวหรือแม่ปุ๋ย ทั้งยังมีต้นทุนค่าจ้างแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิตในเกณฑ์สูงด้วย
จากปัญหาดังกล่าว กรมวิชาการเกษตร จึงมอบหมายให้ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 (สวพ.7) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารในสวนปาล์มน้ำมันสู่เกษตรกรในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร กระบี่ นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา และภูเก็ต โดยมุ่งให้ความรู้ 3 เรื่องหลัก เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ประกอบด้วย เทคนิคการจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างถูกต้องและเหมาะสม เทคโนโลยีการจัดการเก็บเกี่ยว และเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเชิงเดี่ยวตามค่าวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน้ำมัน

น.ส.สุชาดา โภชาดม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สวพ.7 กล่าวว่า ผลตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในตัวอย่างใบปาล์มน้ำมัน พบว่า แปลงปลูก 99% ขาดไนโตรเจน (N) และโพแทสเซียม (K) ทาง สวพ.7 จึงแนะนำการใช้ปุ๋ยเชิงเดี่ยวตามค่าวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน้ำมันให้เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการฯผ่านแปลงศูนย์เรียนรู้และแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน จำนวน 143 แปลง แปลงละ 5 ไร่ รวม 715 ไร่ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแปลงต้นแบบในการขยายผลการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวไปสู่เกษตรกรรายอื่นต่อไป คาดว่า จะช่วยให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยปาล์มน้ำมันได้ถูกต้องและแม่นยำขึ้น ที่สำคัญยังสามารถช่วยลดต้นทุนลงได้กว่า 20% โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยเชิงเดี่ยวจะสามารถลดต้นทุนลงกว่า 1,000 บาท/ไร่ และเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันสูงขึ้นจากเดิม 20% จากเดิมที่ได้ผลผลิตเฉลี่ย 2.9 ตัน/ไร่/ปี ซึ่งจะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนด้วย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"หนุนสวนปาล์มใต้จัดการธาตุอาหารใหม่ใช้ปุ๋ยเชิงเดียวตามค่าวิเคราะห์ใบและดินช่วยลดต้นทุนกว่า 20%"
. (05-09-2559). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 05-09-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/233667