เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนด้วงหนวดยาวระบาดไร่อ้อย สวพ.2 แนะ 3 วิธีป้องกัน-รับประกันประสิทธิภาพ

05 กันยายน 2559
4,610
นายสมเพชร พรหมเมืองดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 (สวพ.2) กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ด้วงหนวดยาวเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญชนิดหนึ่งในไร่อ้อย เพราะการเข้าทำลายของด้วงหนวดยาวสามารถทำให้ผลผลิตอ้อยปลูกลดลง 13-43% และน้ำตาลลดลงได้มากถึง 11-46% ส่วนอ้อยตอทำให้ผลผลิตอ้อยสูญเสียได้ถึง 54% และน้ำตาลลดลงได้มากถึง 57% แม้การระบาดมักพบรุนแรงในช่วงฤดูแล้ง แต่ระยะอื่นก็ยังพบการระบาดอยู่เสมอ โดยเฉพาะในแปลงดินร่วนปนทรายที่มีปริมาณอินทรียวัตถุค่อนข้างต่ำ มักมีการระบาดมากกว่าแปลงดินเหนียว
ด้าน นายวีรวัฒน์ นิลรัตนคุณนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 กล่าวว่าเมื่อพบว่ามีการระบาดของด้วงหนวดยาว วิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ คือวิธีผสมผสานโดยการใช้วิธีกลร่วมกับการใช้ศัตรูธรรมชาติและการใช้สารเคมี ดังนี้ 1.การป้องกันกำจัดด้วยวิธีกล ในช่วงที่ไถเตรียมดินให้เดินเก็บหนอนตามรอยไถเพื่อกำจัดหนอนออกจากแปลงก่อนปลูกอ้อย พร้อมกับเฝ้าระวังและกำจัดด้วงหนวดยาวตัวเต็มวัยเมื่อฝนเริ่มตกในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน โดยเฉพาะช่วงฝนตกซ้ำครั้งที่ 2 ด้วงหนวดยาวจะออกจากดักแด้เป็นตัวเต็มวัย ให้จับเก็บตัวเต็มวัยก่อนที่จะวางไข่เพื่อตัดวงจรชีวิตหนอน โดยเดินเก็บตัวเต็มวัยในแปลงช่วงค่ำ 2.การป้องกันกำจัดด้วยศัตรูธรรมชาติ โดยใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม โดยในอ้อยปลูกใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ โรยบนท่อนพันธุ์พร้อมปลูก สำหรับอ้อยตอให้เปิดร่องอ้อยแล้วโรยเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ชิดกออ้อยแล้วกลบดิน ซึ่งเชื้อราจะมีประสิทธิภาพสูงเมื่อดินมีความชื้น

3.การป้องกันกำจัดด้วยสารเคมี ในพื้นที่ที่มีการระบาดของด้วงหนวดยาวอ้อยอย่างรุนแรง ให้ป้องกันกำจัดด้วยสารเคมีซึ่งมีทั้งแบบชนิดที่เป็นน้ำและเป็นเม็ด โดยการใช้สารเคมีชนิดน้ำในอ้อยปลูก ให้ใช้สารฆ่าแมลง ฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อัตรา 320 มิลลิลิตรต่อไร่ พ่นบนท่อนพันธุ์อ้อยพร้อมปลูกแล้วกลบดิน ส่วนในอ้อยตอเปิดร่องอ้อยแล้วพ่นสารฆ่าแมลงฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อัตรา 320 มิลลิลิตรต่อไร่ ให้ชิดกออ้อยแล้วกลบดิน ส่วนการใช้สารเคมีชนิดเม็ดในอ้อยปลูกให้ใช้สารฆ่าแมลง ฟิโพรนิล0.3% จี อัตรา 6 กิโลกรัมต่อไร่ โรยบนท่อนพันธุ์อ้อยพร้อมปลูกแล้วกลบดิน ส่วนอ้อยตอให้เปิดร่องอ้อยแล้วโรยสารฆ่าแมลง ฟิโพรนิล0.3% จี อัตรา 6 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ชิดกออ้อยแล้วกลบดิน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดด้วงหนวดยาวด้วยวิธีผสมผสาน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สวพ.2 จ.พิษณุโลก โทร. 0-5531-1305
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เตือนด้วงหนวดยาวระบาดไร่อ้อย สวพ.2 แนะ 3 วิธีป้องกัน-รับประกันประสิทธิภาพ". (05-09-2559). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 05-05-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/233666