เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ราคาสืนค้าเกษตรพาเหรดขยับ สศก. ชี้ดัชนีปรับตัวสูงต่อเนื่อง

05 กันยายน 2559
2,478
นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร ซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนกรกฎาคม 2559 สูงขึ้น 9.32% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15%เนื่องจากผลผลิตลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ยางพารา ราคาสูงขึ้นตามทิศทางตลาดล่วงหน้าโตเกียว สับปะรดโรงงาน ราคาสูงขึ้นจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ปาล์มน้ำมัน ราคาสูงขึ้นจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ส่วนสินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง แม้ว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดลดลงจากเดือนที่ผ่านมาแต่เนื่องจากฝนตกทำให้คุณภาพไม่ค่อยดีส่งผลให้ราคาลดลง ขณะที่สุกรราคาลดลงเนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคลดลง
เมื่อเปรียบเทียบดัชนีราคาสินค้าเกษตรกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วพบว่าภาพรวมสูงขึ้น 16.19% สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 % และสับปะรดโรงงาน เนื่องจากภาวะภัยแล้งทำให้ผลผลิตลดลง ส่วนสินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่มันสำปะหลัง ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ คาดว่าในเดือนสิงหาคม 2559 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา

ขณะที่ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกรกฎาคม 2559 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน ปี 2559 ลดลง 6.11% สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ข้าวเปลือกเจ้า สับปะรดโรงงาน ลองกอง เงาะ และมังคุด สินค้าสำคัญที่ผลผลิตสูงขึ้นได้แก่ ยางพารา ทุเรียน และลำไย และเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วพบว่า ภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้น 2.31%โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ทุเรียน และลองกอง อย่างไรก็ตาม คาดว่าในเดือนสิงหาคม 2559 ดัชนีผลผลิตจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาและลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559 สินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนสิงหาคมนี้ ได้แก่ ลำไย ทุเรียน มังคุด และเงาะ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ราคาสืนค้าเกษตรพาเหรดขยับ สศก. ชี้ดัชนีปรับตัวสูงต่อเนื่อง". (02-08-2559). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 05-08-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/233245