เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปั้นเกษตรกรใส่ใจไอที ขานรับไทยแลนด์ 4.0

25 สิงหาคม 2559
2,816
นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า เพื่อวางรากฐานการพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตรมีเป้าหมายพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เพื่อทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุ สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาทำการเกษตร และเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่น ปัจจุบันมีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว กว่า 6,806 ราย ผ่านการประเมินคุณสมบัติเป็น Young Smart Farmer 2,583 ราย ผ่านการประเมินคุณสมบัติเป็น Young Smart Farmer ต้นแบบ 1,330 ราย ซึ่งเกษตรกรรุ่นใหม่จะต้องได้รับการประเมินศักยภาพและต้องผ่านคุณสมบัติด้านรายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี
สำหรับแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ น.ส.ภาณี บุณยเกื้อกูล ผอ.กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จะจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างเกษตรกร และระหว่างเกษตรกรกับบุคคลต้นแบบ การศึกษาดูงาน การลงมือฝึกปฏิบัติจริง การเรียนรู้ผ่านสื่อสารสนเทศและสื่อออนไลน์ โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนอย่างดีแทค ที่ได้ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเกษตรกร และร่วมกันทำหลักสูตรอบรม "การเกษตรเชิงพาณิชย์" เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร นวัตกรรมการเกษตร รวมถึงองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ในการเสริมสร้างทักษะสู่ความเป็น Smart Farmer ผ่านสื่อ Social Media และ Mobile Application ในการยกระดับระบบการตลาดสินค้าเกษตร
"ประเทศไทยมีโอกาสที่จะติดอันดับผู้นำด้านเทคโนโลยีเกษตร ด้วยความสามารถของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หันมาทำการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยน จากทำมากได้น้อย เป็นทำน้อยได้มาก สอดคล้องกับโมเดล Thailand 4.0 จะมีการเปลี่ยนแปลงจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) และการเกษตรแม่นยำสูง (Precision Farming) มีการใช้วิทยาการ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดเป็นกลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) เป็น platform ในการสร้าง New Startups ด้านเทคโนโลยีการเกษตร การเปลี่ยนสินค้าเกษตรให้เป็นอาหารสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีมูลค่าสูง" ผอ.กองพัฒนาเกษตรกร กล่าว.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปั้นเกษตรกรใส่ใจไอที ขานรับไทยแลนด์ 4.0". (25-08-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 25-08-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/700499