เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

แนะวิธีดูแลสวนปาล์มน้ำมัน สวพ.8 ยันให้ผลผลิตต่อเนื่องได้ตลอดทั้งปี

25 สิงหาคม 2559
1,426
นายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 (สวพ.8) เปิดเผยว่า ขณะนี้ปาล์มน้ำมันมีราคาดี กิโลกรัมละกว่า 6 บาท แต่เกษตรกรประสบปัญหาผลผลิตปาล์มน้ำมันออกไม่เต็มที่ หรือภาษาชาวบ้านเรียกว่า ปาล์มขาดคอ ซึ่งคาดว่าเป็นผลกระทบจากภาวะภัยแล้งที่ยาวนาน ดังนั้นในช่วงปาล์มน้ำมันราคาดี เกษตรกรควรมีการดูแลรักษาสวนปาล์มน้ำมันเพื่อให้มีผลผลิตต่อเนื่องตลอดทั้งปี
น.ส.บุญณิศา ฆังคมณี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สวพ.8 กล่าวว่า วิธีการดูแลรักษาสวนปาล์มน้ำมันให้มีผลผลิตต่อเนื่องตลอดทั้งปี คือ 1.ไม่ควรกำจัดวัชพืชในช่วงหน้าแล้งของทุกปี ควรปล่อยให้วัชพืชคลุมดินเพื่อเก็บความชื้น และงดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช 2.ใช้ทะลายเปล่าคลุมโคน โดยนำมาสับแล้วกองทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน จากนั้นนำไปวางกระจายรอบโคนต้นอัตรา 150-225 กก./ต้น/ปี ร่วมกับปุ๋ย 21-0-0 อัตรา 2-5 กก./ต้น/ปี 0-3-0 อัตรา 0.7 กก./ต้น/ปี และ0-0-60 อัตรา 1.5 กก./ต้น/ปี 3.การตัดแต่งใบควรทำช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เหลือรองรับทะลายปาล์มน้ำมันเพียง 2 ทาง นำมาเรียงกระจายให้รอบโคนต้นหรือเรียงกระจายแบบแถวเว้นแถว โดยวางสลับแถวกันทุกๆ ปี จะช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน และรักษาความชุ่มชื้นของดิน

4.การให้น้ำ ในพื้นที่ที่ขาดน้ำติดต่อกันเกิน 4 เดือน ควรให้น้ำเสริมปริมาณ 150-200 ลิตร/ต้น/วัน เกษตรกรที่มีแหล่งน้ำและเงินทุนควรติดตั้งระบบน้ำหยด หรือแบบมินิสปริงเกอร์ 5.การใส่ปุ๋ยเคมี ควรแบ่งใส่ปีละ 2-3 ครั้ง ปาล์มน้ำมันที่มีอายุ 4 ปีขึ้นไป หรือที่ให้ผลผลิตแล้ว ควรให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน้ำมันทุกปี หากไม่สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมันได้ ควรใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำทั่วไปในการใช้ปุ๋ยในสวนปาล์มน้ำมันของศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี โดยใช้ปุ๋ย 21-0-0 อัตรา 3.0-5.0 กก./ต้น/ปี 0-3-0 อัตรา 1.5 - 3.0 กก./ต้น/ปี 0-0-60 อัตรา 2.5 - 4.0 กก./ต้น/ปี คีเซอร์ไรท์ (27%MgO) อัตรา 0.80-1.00 กก./ต้น/ปี และโบเรท อัตรา 0.80-1.00 กก./ต้น/ปี โดยปริมาณปุ๋ยที่ใส่ในปีถัดไปให้พิจารณาตามปริมาณผลผลิตที่ได้รับในปีนั้น 6.การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ควรใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี 7.การเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมัน ควรตัดทะลายปาล์มน้ำมันที่สุกพอดี

"สวพ.8 ได้วิจัยและทดสอบชุดเทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมกับพื้นที่ดอน จ.สงขลา และ จ.สตูล เปรียบเทียบระหว่างวิธีแนะนำ กับวิธีการจัดการสวนแบบเดิมของเกษตรกร พบว่า การจัดการสวนปาล์มน้ำมันตามวิธีแนะนำโดยใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ใบ ให้ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย 3,590 กก./ไร่/ปี ส่วนวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย 1,982 กก./ไร่" ผอ.สวพ.8 กล่าว
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"แนะวิธีดูแลสวนปาล์มน้ำมัน สวพ.8 ยันให้ผลผลิตต่อเนื่องได้ตลอดทั้งปี". (25-08-2559). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 25-08-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/232008