เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
พัฒนาคำแนะนำดิน-ปุ๋ยรายแปลง เพิ่มประสิทธิภาพผลิตมันสำปะหลัง
24 สิงหาคม 2559
665
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า จากที่ได้มีการจัดทำแผนที่คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง สำหรับติดตั้ง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ในแต่ละอำเภอรวม 882 ศูนย์นั้นมันสำปะหลังเป็นพืชหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพืชต้นแบบในการจัดทำแผนที่คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง โดยมีการจัดทำแผนที่สำหรับมันสำปะหลังจำนวน 396 ศูนย์ เนื่องจากมันสำปะหลังเป็นพืชที่มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตได้มาก คือภายใต้การจัดการที่เหมาะสมสามารถเพิ่มผลผลิตได้ตั้งแต่ร้อยละ 25 จนถึงร้อยละ 100 นั่นคือ จากผลผลิตเฉลี่ยที่ 3?5 ตัน/ไร่ สามารถยกระดับผลผลิตเฉลี่ย 5-8 ตัน/ไร่
นายสุรเดชกล่าวอีกว่า มันสำปะหลังจะเป็นพืชที่มีศักยภาพสูงในการเพิ่มผลผลิต แต่ขณะเดียวกันก็ได้ชื่อว่าเป็นพืชที่ทำให้ดินเสื่อมโทรมได้มากเช่นกัน เนื่องจากในกระบวนการเพาะปลูกมันสำปะหลัง จะมีการปรับปรุงบำรุงดินน้อยมาก และเป็นพืชที่ปลูกระยะเวลานาน มีหลายช่วงเวลาที่หน้าดินถูกเปิดโล่งทำให้เกิดการกัดเซาะหน้าดินได้ และมีเศษซากตอซังกลับคืนสู่ดินน้อยมากเมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่นๆ ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดิน จึงเร่งหาแนวทางในการจัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสมตามคุณสมบัติดินที่ใช้ปลูกมันสำปะหลังแต่ละชุดดินหรือกลุ่มชุดดิน โดยการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง สำหรับมันสำปะหลัง"ขึ้น ระหว่างวันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมฟลาวเท่นทรีรีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อระดมความคิดเห็นของนักวิชาการของกรม ที่ทำการวิจัยเกี่ยวข้องกับมันสำปะหลังจำนวนมากในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาแนวทางในการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลงสำหรับมันสำปะหลัง หรือหาแนวทางในการวางแผนการวิจัยเพื่อสู่เป้าหมายการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อการปลูกมันสำปะหลังรายชุดดินต่อไป
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พัฒนาคำแนะนำดิน-ปุ๋ยรายแปลง เพิ่มประสิทธิภาพผลิตมันสำปะหลัง". (24-08-2559). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 24-08-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/231851
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
24-29°C
นครราชสีมา
24-30°C
ชลบุรี
26-28°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×