เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เคลื่อนเต็มสูบทฤษฎีใหม่ เกษตรปูพรม 882 อำเภอ ทั่วปท. เน้นทำจริง-เกิดขึ้นจริง

17 สิงหาคม 2559
1,401
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯและรัฐบาลให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนั้นเพื่อให้แนวทางพระราชดำริดังกล่าวไปสู่ประชาชนจริงๆ ไม่ใช่เป็นแค่เพียงการอบรม กระทรวงเกษตรฯจึงมีนโยบายขับเคลื่อนการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน โดยกระทรวงเกษตรฯได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย 7 หมื่นราย ใน 882 อำเภอ อำเภอละ 80 ราย ครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีกินมีใช้ ลดหนี้สิน
"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ทั่วประเทศสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิต และเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกร โดยได้คัดเลือกผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฯ ละ 80 ราย ใน 882 ศูนย์ฯ ทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้มีรายชื่อเกษตรกรที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ เกินเป้าหมาย 7 หมื่นรายตามที่ตั้งไว้" พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในการดำเนินการ กระทรวงเกษตรฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) สำรวจเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ อำเภอละ 80 ราย และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานในสังกัด เข้าไปดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ร่วมกับเกษตรกร ในการจัดทำผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ และวางแผนในการจัดผังแปลง เพื่อให้มีการนำแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเกษตรในพื้นที่ของตนเอง อย่างมีศักยภาพตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และ สามารถพัฒนาไปสู่ขั้นที่ 2 และ 3 ได้ต่อไป โดยเกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดรูปแบบในการประกอบอาชีพให้พึ่งพาตนเองได้ สามารถลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เคลื่อนเต็มสูบทฤษฎีใหม่ เกษตรปูพรม 882 อำเภอ ทั่วปท. เน้นทำจริง-เกิดขึ้นจริง". (17-08-2559). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 17-08-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/230683