เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ยุทธศาสตร์สับปะรดยังไม่ลงตัว สภาเกษตรกรเร่งรััฐออกกฎทำคอนแทร็กฯใน2ปี

15 สิงหาคม 2559
1,832
ร่างยุทธศาสตร์สับปะรดไทยยังไม่ลงตัว เผยยุทธศาสตร์ 10 ปีข้างหน้าของกระทรวงเกษตรฯวางแผนเพิ่มพื้นที่ผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ผลผลิตเพิ่มเกือบ 1 ล้านตัน ในขณะที่สภาเกษตรกรแห่งชาติเร่งรัฐออกกฎกระทรวงให้เกษตรกรและโรงงานต้องทำข้อตกลงและซื้อขายล่วงหน้าให้เสร็จภายใน 2 ปี
รายงานข่าวจากวงการสับปะรด เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ถึงการประชุมกำหนดยุทธศาสตร์สับปะรดปี 2560-2569 ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่า กระทรวงเกษตรฯได้กำหนดเป้าหมายพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกสับปะรดทั่วประเทศ 8 แสนไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยวปี 2560 เท่ากับ 4.4 แสนไร่ และในปี 2569 เท่ากับ 4.5 แสนไร่ ผลผลิตปี 2560 เท่ากับ 1.86 ล้านตัน และในปี 2569 เท่ากับ 2.7 ล้านตัน ขณะที่ผลผลิตต่อไร่ปี 2560 เท่ากับ 4.23 ตัน และในปี 2569 เท่ากับ 6 ตันต่อไร่ ทางด้านการส่งออกในปี 2560 เท่ากับ 2.8 หมื่นล้านบาท และในปี 2569 เท่ากับ 3.5 หมื่นล้านบาท

เป้าหมายกลยุทธ์และมาตรการตามยุทธศาสตร์สับปะรดระยะ 10 ปี จะมีการส่งเสริมให้มีการผลิตตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) การจัดการดินให้เกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในลักษณะแปลงใหญ่ เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการจากร้อยละ 15 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 100 ในปี 2569 การสร้างกลไกด้านกฎระเบียบ ข้อกำหนดตามกฎหมายให้เกษตรกรและโรงงานแปรรูปต้องร่วมมือกันวางแผนการผลิตและการรับซื้อให้สอดคล้องกับความต้องการในลักษณะของการทำสัญญา

ข้อตกลง (Contract Farming) รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกรที่ปลูกสับปะรดโดยถ่ายทอดองค์ความรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด และส่งเสริมให้กลุ่มผู้ปลูกนำเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสับปะรด จากร้อยละ 30 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 100 ในปี 2567 ส่วนการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นาเพื่อการผลิต จะเพิ่มจากร้อยละ 20 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 100 ในปี 2568 เป็นต้น

รายงานข่าวกล่าวต่อว่า ในส่วนยุทธศาสตร์สับปะรดของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เสนอหลายประเด็นคือ 1.การยกระดับรายได้ ควรมีกลยุทธ์กำหนดการผลิต ทำแผนการผลิตและการตลาดให้สอดคล้องกัน ตามแผนงานต้องออกกฎกระทรวงให้เกษตรกรและโรงงานต้องทำข้อตกลงและซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งต้องจัดประชุมชี้แจงทำการแก้ไขกับเกษตรกร โรงงานและผู้ประกอบการให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี

ขณะที่แผนงานการจัดทำแผนการผลิตและแปรรูปของโรงงานและเกษตรกรให้สอดคล้องกันตามความต้องการตลาด ต้องมีการจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนการผลิตและการตลาดให้สอดคล้องกันปีละ 3 ครั้ง

2.ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ต้องมีกลยุทธ์เพิ่มศักยภาพการผลิตให้มีคุณภาพสูงขึ้นจาก 3.5-6 ตันต่อไร่ ตามแผนงานต้องมีการปรับปรุงสายพันธุ์ให้ได้สายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงกับต้านทานโรค ซึ่งต้องจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาสับปะรดกับการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ต้องมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตร้อยละ 60 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด ต้องมีแผนงานพัฒนาความรู้การผลิตสับปะรดคุณภาพและการกระจายผลผลิต โดยถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรทั้งด้านการผลิตและการตลาดให้สอดคล้องกัน รวมทั้งจัดแปลงสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

3.การเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพ ต้องมีกลยุทธ์สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร โดยมีแผนยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร จัดกิจกรรมพบกลุ่มเพื่อเรียนรู้แนวทางสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร และจัดให้การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้แก่เกษตรกร ซึ่งยุทธศาสตร์สับปะรดของกระทรวงเกษตรฯและของสภาเกษตรกรฯจะมีการหารือรวมร่างกันอีกครั้งหนึ่งก่อนประกาศใช้ในเร็ว ๆ นี้ รายงานข่าวกล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ยุทธศาสตร์สับปะรดยังไม่ลงตัว สภาเกษตรกรเร่งรััฐออกกฎทำคอนแทร็กฯใน2ปี". (14-08-2559).
ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 15-08-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1471160051<
/a>