เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรกรเฮ คาดได้ที่ทำกินกว่าแสนไร่
25 กรกฏาคม 2559
683
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังจากลงพื้นที่ปิดป้ายประกาศเพื่อยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก. ที่อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ตามมาตรการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่กำหนดตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 ว่า ขณะนี้ได้จัดทำแผนที่แนบท้ายสำหรับผู้ที่เข้าครอบครองพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ประเภทที่ 1 (ที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ ขึ้นไป)จำนวน 427 แปลง โดยได้ปิดประกาศแล้วเสร็จทั้งหมดภายในวันที่ 21 กรกฎาคม นับตั้งแต่วันที่ปิดประกาศแล้ว 15 วัน ก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ครอบครองอยู่มาแสดงสิทธิ ถ้าหากหลักฐานมีความถูกต้องก็จะยกเลิกประกาศไป แต่หากหลักฐานไม่ถูกต้องก็ต้องยึดที่ดินคืนให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผลจากการดำเนินการในครั้งนี้คาดว่าน่าจะได้ที่ดินกลับคืนมาเป็นของรัฐประมาณ 100,000 ไร่ หลังจากนั้นก็จะได้นำที่ดินเหล่านี้ไปจัดสรรให้กับเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินต่อไป
สำหรับที่ดินที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ส่งมอบแก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งมีเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป นอกจากจะปิดป้ายประกาศในพื้นที่ที่จะดำเนินการบังคับคดีในเขตปฏิรูปที่ดินแล้วจะทำหมายแจ้งไปยังภูมิลำเนาของผู้ครอบครองด้วย เพื่อที่จะได้ทราบว่าจะต้องรื้อถอนสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ออกไปภายใน 30 วันแต่หากไม่ยอมออก ส.ป.ก.ก็จะเข้ามาดำเนินการเอง โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงในการเข้ามารื้อถอน ซึ่งผู้ครอบครองที่ดินจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ครอบครองพื้นที่ในเขต ส.ป.ก. ตั้งแต่ 500 ไร่ ขึ้นไป ซึ่งไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน และศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ส่งมอบที่ดินคืนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมรื้อถอนสิ่งก่อสร้างต่างๆออกนอกพื้นที่ และปรับพื้นที่ดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเดิม จำนวน4 ราย คือ 1.พล.ต.ต.ชาลี เภกะนันท์ ครอบครองพื้นที่ 535-2-11 ไร่ต.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 2.นายชูเกียรติ ตั้งพงศ์ปราชญ์ ครอบครองพื้นที่ 1,027-2-40 ไร่ ต.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 3. บริษัทจิวกังกุ้ยพัฒนา จำกัด ครอบครองพื้นที่ 1,435-2-33 ไร่ อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี และอ.เขาพนม จ.กระบี่ 4.บริษัทรวมชัยบุรีปาล์มทอง จำกัด ครอบครองพื้นที่ 1,749-1-24 ไร่ อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี หลังจากได้พื้นที่คืนมาแล้วจะมีการนำไปจัดสรรให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน

นอกจากนี้ยังมีผู้ครอบครองที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ ขึ้นไป 427 แปลง รวมเนื้อที่ 432,000 ไร่ และมีที่ดินที่จัดให้เกษตรกรไปแล้ว ที่มีบุคคลไปกว้านซื้อจากเกษตรกรและครอบครองทำประโยชน์โดยผิดกฎหมาย และครอบครองเกินกว่า 100 ไร่ คาดว่าจะมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ไร่โดยได้เข้ารายงานต่อ พล.อ.ฉัตรชัย ถึงความคืบหน้าหลังจากประกาศคำสั่งมาตรา 44 โดยแผนที่แปลงที่ดินยึดคืนแนบท้ายพร้อมกับปิดประกาศคำสั่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำเสร็จแล้ว 235 แปลง ใน 12 จังหวัด และกำลังจัดส่งแผนที่แนบท้ายไปอีก 187 แปลง ซึ่งจะครบทั้งหมด 25 จังหวัด


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกษตรกรเฮ คาดได้ที่ทำกินกว่าแสนไร่". 24-7-59. แนวหน้า. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/226867
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
23-32°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×