เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

KOFC ชี้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบูม เงินสะพัด หยุดยาว ก.ค. 375 ล้าน

18 กรกฏาคม 2559
2,971
ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจ (KU-OAE Foresight Center : KOFC) ได้วิเคราะห์ถึงนโยบายการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของภาครัฐ จะส่งผลให้ปริมาณนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลดีต่อรายได้ของเกษตรกรและเศรษฐกิจในภาพรวม โดยขณะนี้มีจำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรรวม 1,215 แห่ง แบ่งเป็น แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 969 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวของส่วนราชการ 87 แห่ง และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 163 แห่ง
จากการวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ปี 2559 จะอยู่ที่สัดส่วน 150.08 ล้านคนต่อครั้ง แบ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3.77 ล้านคนต่อครั้ง สร้างรายได้ภายในประเทศให้กับภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 1,860 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้น 8-10% โดยเฉพาะช่วงวันหยุดวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม คาดการณ์ว่าจะมีเงินสะพัดจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม่ต่ำกว่า 375 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตรและกระจายรายได้ไปสู่ภาคการเกษตร แบ่งเป็นระยะต่างๆ เช่น จัดทำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทำเส้นทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวและบริการใกล้เคียง ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ จะส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์ เกิดการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
" KOFC ชี้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบูม เงินสะพัด หยุดยาว ก.ค. 375 ล้าน". แนวหน้า. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/225466