เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สสช.เผยยอดคนตกงานเพิ่มเป็น 4.53 แสนราย แรงงานภาคเกษตรลดลง 1.16 ล้านราย

13 กรกฏาคม 2559
2,706
สำนักงานสถิติฯ เผยผลสำรวจพบยอดผู้ว่างงาน พ.ค. 59 เพิ่มเป็น 4.53 แสนราย ขณะที่แรงงานภาคเกษตร ลดลง 1.16 ล้านราย ฟากธุรกิจโรงแรมบริการอาหาร ก่อสร้างและการผลิตได้คนทำงานเพิ่ม แต่สถาบันการเงิน-ประกันภัย-การศึกษา พนักงานลดลงสาขาละ 8 หมื่นราย ชี้วุฒิ ม.ต้น อัตราว่างงานพุ่งกระฉูด
สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยสำรวจจากผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.57 ล้านคน พบว่า 72.5% เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน หรือ 37.77 ล้านคน

โดยในจำนวนนี้ ผู้มีงานทำ 36.81 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.53 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 5.02 แสนคนขณะที่มีผู้อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน อาทิ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา 17.80 ล้านคน

ขณะที่ผู้มีงานทำ 36.81 ล้านคน แบ่งอยู่ในภาคเกษตรกรรม 10.27 ล้านคน และนอกภาคเกษตรกรรม 26.54 ล้านคน ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า ผู้ทำงานในภาคเกษตรลดลง 1.16 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลดลงในการปลูกข้าว ยางพาราและอ้อย

ส่วนแรงงานที่เพิ่มขึ้นนอกภาคเกษตร 4 แสนคน เป็นการเพิ่มในธุรกิจที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 2.1 แสนคน สาขาการก่อสร้าง 1.3 แสนคน สาขาการผลิต 1 แสนคน สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ 8 หมื่นคน และสาขากิจกรรมด้านสุขภาพและกิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ 1 หมื่นคน ขณะที่ธุรกิจด้านการเงินและการประกันภัย และสาขาการศึกษาลดลงสาขาละราว 8 หมื่นคน

ฟากจำนวนผู้ว่างงาน 4.53 แสนคน พบว่า เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน 1.82 แสนคน และผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อน 2.71 แสนคน ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.27 แสนคน จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเป็นผู้ว่างงานจากภาคการผลิต 1.11 แสนคน ภาคการบริการและการค้า 1.08 แสนคน และภาคเกษตรกรรม 5.2 หมื่นคน

สำหรับระดับการศึกษาของผู้ว่างงานนั้น พบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีอัตราว่างงานมากที่สุดที่ 2.0% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีเพียง 0.6% ส่วนระดับปริญญาตรีอัตราว่างงาน 1.9% ลดลงจากปีก่อน 0.1% แต่ในด้านจำนวนแล้วยังเป็นกลุ่มที่มีผู้ว่างงานมากที่สุด 1.49 แสนคน ผู้สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายมีอัตราว่างงาน 1.5% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.1%

ส่วนภาคอีสานยังมีจำนวนผู้ว่างงานมากที่สุด 1.31 แสนคน รองลงมาเป็นภาคกลาง 1.28 แสนคน ภาคใต้ 7.9 หมื่นคน กรุงเทพมหานคร 6.1 หมื่นคน และภาคเหนือ 5.4 หมื่นคน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สสช.เผยยอดคนตกงานเพิ่มเป็น 4.53 แสนราย แรงงานภาคเกษตรลดลง 1.16 ล้านราย". 12-7-59. ประชาชาติ
ธุรกิจ.
เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1468313827