เกษตรกรต้นแบบ
ศูนย์รวมความรู้การเกษตรจากประสบการณ์จริงของเกษตรกรคนเก่ง ผู้ประสบความสำเร็จในเส้นทางการผลิตและจัดจำหน่ายผลผลิตด้านการเกษตร นี่คือ สิ่งยืนยันว่าเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีกิน พึ่งพาตนเองได้และพร้อมแบ่งปันความสำเร็จที่ทำตามได้แก่เกษตรกรทั่วไป
เกษตรกรรม ที่พวกเขาแวะเวียนมาเจอกันเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ คนหนุ่มสาวทิ้งสังคมเมืองหันไปใช้วิถีชีวติ "เกษตรกร"
นายวาสนา อภัยโคตร อายุ 51 ปี เดิมเป็นคนอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ต่อมาปี พ.ศ. 2519 ได้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ที่อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบอาชีพเกษตรกร สมรสกับนางหนูกาณจน์ อภัยโคตร ที่อยู่ปัจจุบัน 139 หมู่3 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ดำรงตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการกลางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการวิสาหกิจจังหวัดอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบัวงาม และประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสร้างสรรค์ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเลี้ยงไก่อินทรีย์ กลุ่มพ่อบ้านสายใยรัก ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ ทำเกษตรผสมผสาน ปลูกไม้ป่าธรรมชาติสำหรับกินได้ ไม่เผาตอซังข้าว ส่งเสริมให้ชุมชนปลูกหญ้าแฝก ทำน้ำสกัดจากมูลสุกรใช้แทนปุ๋ยเคมี และการปลูกถั่วหลังนาเพื่อทำเป็นปุ๋ยพืชสด ด้านกิจกรรมที่ส่งเสริมในปัจจุบัน เป็นวิทยากรสอน แนะนำการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนให้กับคนในชุมชน เป็นหมอดินอาสา ที่คอยให้คำแนะนำด้านการบำรุงดิน เพื่อให้เพาะปลูกพืชทางการเกษตรได้กับชาวบ้านในชุมชน
ปลูกข้าวก็รวยได้
คุณบุญเรือน ทองจำรัส
"สละ" ผลไม้เปลี่ยนชีวิต
คุณปรีชา ปิยารมณ์