เกษตรกรต้นแบบ
การผลิตข้าวจากแปลงนาของป้าอารี ซึ่งมีทั้งข้าวสังข์หยด ข้าวหอมนิล ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวปทุมธานี จะถูกนำมาสีผ่านเครื่องสีข้าวและเครื่องแยกข้าวสาร และบรรจุเพื่อส่งจำหน่าย นอกจากจะมุ่งมั่นในการทำนาปลูกข้าวแล้ว เพื่อสืบทอดให้คนรุ่นหลังรู้จักการทำนา การทานข้าวปลอดภัยไร้สารเคมีอีกด้วย และมุ่งสานวิถีชาวนาที่ครอบครัวของป้าอารีได้สืบทอดมาอย่างยาวนาน และจะทำต่อไปด้วยความรัก ที่นอกจากต้องการให้คนในครอบครัวมีสุขภาพที่ดีแล้ว ยังส่งผลต่อยอดสู่ชุมชน ในการรับประทานข้าวที่ปลอดภัยจากแปลงนาด้วย จากการทำนาผสมผสานระหว่างเคมีและอินทรีย์ ต่อมามีเจ้าหน้าที่เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำนาปรัง ปีละ2ครั้ง และปรับเปลี่ยนมาเป็นนาอินทรีย์แบบเต็มตัวจนได้รับรางวัลแปลงนาข้าว GAP ปลอดสารพิษ 100% ได้เป็นแปลงนาแบบอย่างอีกด้วย
คุณดุสิตา ธรรมสถิตย์พร(ไหม)และคุณหมอปกรณ์ หอยสังข์ (หมอกรณ์) สองสามีภรรยาที่หันเหชีวิตเข้ามาทำการเกษตรผู้ปลูกเมล่อนปลอดสารพิษ ในอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ทองว่าการทำเกษตรไม่ใช่เรื่องยากถ้าตั้งใจและมุ่งมั่นอย่างจริงจังถึงแม้คุณไหมจะเป็นพยาบาล หมอกรณ์สามีจะเป็นหมอก็ตาม สิ่งสำคัญจะต้องรู้ใจตัวเองก่อนว่าจะทำอะไร ง่ายที่สุดคือเลือกปลูกในสิ่งที่ชอบกิน ความไม่รู้เอาชนะได้ด้วยการศึกษา การเข้าอบรม ศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้ทดลองทำอย่างจริงจังทำให้เราเกิดทักษะและความมั่นใจ การเกษตรสำหรับคุณไหมเหมือนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ต้องรู้ดิน รู้น้ำ รู้พืช การตรวจวัด จดบันทึกเพื่อให้ได้ข้อมูลนำไปวิเคราะห์เป็นสิ่งจำเป็นและที่สำคัญเหนืออื่นใดต้องไม่ลืมคอนเซ็ปของตัวเอง
ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
เกษตรกรผู้ดำเนินการเกษตรอินทรีย์ดีเด่น