ข้อมูลเกษตร
หนอนกระทู้กล้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spodoptera mauritia (Boisduval) วงศ์ : Noctuidae อันดับ : Lepidoptera
2008-07-18
4,939
การป้องกันกำจัดหนอนกอข้าว
หนอนกอข้าวเป็นแมลงศัตรูข้าวที่พบเป็นประจำในนาข้าว แต่มักจะไม่ทำความเสียหายข้าวลีบทั้งรวง รวงข้าวมีสีขาวเรียกอาการนี้ว่ารุนแรงเช่นเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบปริมาณมากในฤดูนาปรัง การทำลายจึงสูงกว่าฤดูนาปี ผีเสื้อหนอนกอข้าวจะเคลื่อนย้ายเข้าสู่แปลงนาเมื่อข้าวอายุระหว่าง 30-50 วัน การระบาดมากน้อยขึ้นกับสภาพแวดล้อมและฤดูการทำนาของสถานที่นั้นๆ สามารถเพิ่มปริมาณได้ 2-3 อายุขัยต่อฤดูปลูก
2008-07-18
13,438
หนอนกอข้าวสีครีม
หนอนกอข้าวสีครีม (yellow stem borer) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Scirpophaga incertulas (Walker) วงศ์ : Pyralidae อันดับ : Lepidoptera ชื่อสามัญ : -
2008-07-18
5,710
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nilaparvata lugens วงศ์ : Delphacidae อันดับ : Homoptera ชื่อสามัญอื่น : -
2008-07-18
5,893
แมลงบั่ว (rice gall midge, RGM)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Orseolia oryzae (Wood-Mason) วงศ์ :Cecidomyiidae อันดับ :Diptera ชื่อสามัญอื่น : - วงจรชีวิตและระยะทำลายพืช ไข่ หนอน ดักแด้ ตัวเต็มวัย
2008-07-18
6,368
เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nephotettix virescens (Distant) วงศ์ : Cicadellidae อันดับ : Homoptera ชื่อสามัญอื่น : -
2008-07-18
7,439
แมลงหล่า
ชื่อวิทยาศาสตร์: Scotinophara coarctata (Fabricius) วงศ์ : Pentatomidae อันดับ :Hemiptera ชื่อสามัญอื่น : เพลี้ยหล่า กือซืงฆูรอ กูฆอ อีบู
2008-07-18
3,836
หนอนห่อใบข้าว (rice leaffolder, LF)
ชื่อวิทยาศาสตร์: Cnaphalocrocis medinalis (Guenee) วงศ์ :Pyralidae อันดับ :Lepidoptera ชื่อสามัญอื่น : หนอนม้วนใบข้าว หนอนกินใบข้าว
2008-07-18
5,036
หนอนปลอกข้าว (rice caseworm)
ชื่อวิทยาศาสตร์: Nymphula depunctalis Guenee วงศ์ :Pyralidae อันดับ :Lepidoptera ชื่อสามัญอื่น :หนอนขยอก
2008-07-18
4,865
แมลงดำหนาม - เข้าทำลายระยะแตกกอ
พบระบาดเป็นครั้งคราว หนอนกัดกินภายในใบข้าว คล้ายหนอนชอนใบ ตัวเต็มวัยกัดกินผิวใบข้าวด้านบน ทำให้เกิดเป็นรอยขูดเป็นทางสีขาวยาวขนานกับเส้นกลางใบ
2008-07-18
3,878
ด้วงดำ - เข้าทำลายระยะแตกกอ
ด้วงดำเมื่อเข้าทำลายข้าวจะทำให้ข้าวเหี่ยวแห้งตาย มีอาการคล้ายกับเพลี้ยไฟเข้าทำลาย
2008-07-18
5,154
แมลงสิง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Leptocorisa acuta (Thunberg) Leptocorisa oratorius (Fabricius) วงศ์ :Alydidae อันดับ :Hemiptera ชื่อสามัญอื่น : แมลงฉง
2008-07-18
6,149
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
44.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
43.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
47.86 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
53.00
0.00