ข้อมูลเกษตร
ข้าวเมล็ดสวยด้วยน้ำส้มควันไม้
คำถาม : คุณบุศยมาศ วงศ์สาโสม อยากรู้วิธีการทำให้ข้าวได้ผลผลิตดี เมล็ดสวย ไม่มีเมล็ดลีบ คุณภาพดี จะมีวิธีการอย่างไรบ้าง ที่จะทำให้ข้าวที่ได้ออกมานั้นมีคุณภาพดีตามลักษณะดังกล่าว ทั้งข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวเหนียว กข 6
2008-10-28
3,995
เชื้อราไตรโคเดอร์มาทางเลือกเพื่อลดโรคข้าว
“ไตรโคเดอร์มา” เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในจำพวกของเชื้อราชั้นสูงเส้นใยมีผนังกั้นแบ่ง มีประโยชน์สำหรับใช้ควบคุมโรคพืชที่มีสาเหตุมาจากเชื้อราได้อย่างกว้างขวาง ทั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชที่เป็นเชื้อราชั้นสูงและชั้นต่ำ ในประเทศไทยได้มีการศึกษาค้นคว้าประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นเวลานานโดยเฉพาะเพื่อควบคุมโรคเมล็ดเน่า โรคเน่าระดับดิน โรคกล้าไหม้ โรครากเน่า โรคโคนเน่า บนพืชหลายชนิด เช่น มะเขือเทศ ถั่วเหลืองฝักสด พริก ฝ้าย ข้าวบาร์เลย์ ส้ม ทุเรียน พบว่ามีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรคต่างๆ ดังกล่าวได้ดี
2008-10-28
6,188
การจัดการสวนยางอายุ 3-4 ปี
เมื่อต้นยางพาราอายุครบ 36 และ 42 เดือน ให้กำจัดวัชพืชด้วยการถาก, ไถ หรือพ่นด้วยสารเคมี(ในกรณีที่จำเป็นจริง ๆ) แล้วใส่ปุ๋ยบำรุงสำหรับยางเล็ก สูตร 20-8-20 หรือสูตรใก้ลเคียง เช่น 20-10-5 หรือ 18-4-5 หรือ 19-6-5 หรือ 25-7-7 สำหรับเขตปลูกยางใหม่ ให้ใส่ปุ๋ยบำรุงสูตร 20-10-12 ตามอัตรา
2008-10-24
5,704
ปุ๋ยพืชสดบำรุงข้าว
การใช้โสนอินเดียเป็นปุ๋ยพืชสด ระยะเวลาปลูก ต้นฤดูฝน
2008-10-20
4,497
สมุนไพรป้องกันกำจัดหนอนและแมลงในนาข้าว
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดังนี้
2008-10-15
3,365
สมุนไพรไล่แมลงในยุ้งข้าว
หลายพื้นที่โดยเฉพาะบนดอยสูงสามารถปลูกข้าวได้เพียงปีละครั้ง แต่ละปีเกษตรกรหลายคนอาจเก็บเกี่ยวข้าวได้ไม่มากนัก ดังนั้นทำอย่างไรจึงจะเก็บรักษาผลผลิตข้าวไว้ให้ได้ปริมาณมากและนานวัน เพื่อให้มีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคไปจนกว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวข้าวใหม่ในปีต่อไป
2008-10-15
4,580
ส้มโอ (Pomelo)
ส้มโอเป็นไม้ผลเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่มีการปลูกกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีรสชาติดี และเป็นที่นิยมบริโภคของคนทั่วไป นอกจากนี้ยังส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ สามารถนำเงินเข้าประเทศได้ปีละหลายสิบล้านบาท จนทำให้มีการขยายพื้นที่ปลูกส้มโอมากขึ้นทุกปี
2008-10-12
10,032
เฝ้าระวังการเกิดโรคใบไหม้ในนาข้าวช่วงฝนตก
โรคใบไหม้ระยะต่างๆ ลักษณะอาการ ระยะกล้า ที่ใบมีแผลจุดสีน้ำตาลลักษณะคล้ายรูปตา มีสีเทาอยู่ตรงกลางแผล กว้าง 2-5 มม. ยาว 10-15 มม. ในกรณีที่รุนแรงกล้าข้าวจะแห้งและฟุบตาย ระยะแตกกอ พบอาการที่บนใบ กาบใบ ข้อต่อของใบและข้อต่อลำต้น ขนาดแและแผลจะใหญ่กว่าระยะกล้า แผล ลุกลามติดต่อกันได้ที่บริเวณข้อต่อ ใบมีลักษณะแผลช้ำสีน้ำตาลดำและมักหลุดออกจากกาบใบเสมอ ระยะคอรวง ถ้าข้าวเพิ่งจะ เริ่มให้รวง เมล็ดจะลีบหมด แต่ถ้าเป็นโรคตอนรวงข้าวแก่ใกล้เก็บเกี่ยว คอรวงจะปรากฏรอยช้ำสีน้ำตาล ทำให้เปราะหักพับง่ายรวงข้าวร่วงหล่นเสียหายมาก การแพร่ระบาด พบระบาดอยู่ในระหว่างเดือน มิ.ย.-ส.ค. พบประจำในแหล่งที่มีการทำนามากกว่าปีละหนึ่งครั้งและในนาหว่านที่ใช้ข้าว หนาแน่น อับลม ใส่ปุ๋ยสูงและมีสภาพแห้งแล้งในตอนกลางวันและชื้นจัดในตอนกลางคืน เชื้อสามารถติดไปกับเมล็ดข้าว ลม น้ำ และเศษฟางข้าว
2008-10-10
12,130
การป้องกัน สาหร่ายวัชพืชในนาข้าว
สาหร่ายนับเป็นวัชพืชที่สำคัญในนาข้าวเพราะจะทำให้การดูดซึมอาหารและแร่ธาตุของต้นข้าวด้อยประสิทธิภาพลงทำให้ผลผลิตของข้าวตกต่ำ
2008-10-10
12,444
ประหยัดปุ๋ย!!!แผ่นเทียบสีในนาข้าว
ปุ๋ยไนโตรเจนสูญเสียได้ง่ายในสภาพน้ำขัง เพื่อให้การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในนาข้าวมีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับราคาปุ๋ยนับวันจะสูงขึ้นทุกวัน จึงแนะนำให้แบ่งใส่ปุ๋ยไนโตรเจนให้มีประสิทธิภาพตรงความต้องการของข้าว และใช้แผ่นเทียบสีใบ (LCC) เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจในการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรีทดสอบประสิทธิภาพการใช้แผ่นเทียบสีใบช่วยในการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนให้กับข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 ในนาหว่านน้ำตมพบว่า วิธีการใช้แผ่นเทียบสีใบข้าวในการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพให้ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 605-616 กก./ไร่สูงกว่าวิธีการใส่ปุ๋ยแบบเกษตรกร (594 กก./ไร่) และลดปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนที่ใช้ได้ระหว่างร้อยละ 28-48
2008-10-10
6,237
การปลูกไม้กฤษณา
กษฤณา เป็น ไม้สกุล Aquilaria มีอยู่ประมาณ 15 ชนิด กระจายอยู่แถบเอเชียเขตร้อน ในประเทศทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงฟิลิปปินส์ และเอเชียใต้แถบประเทศอินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา ภูฐานเบงกอล รัฐอัสสัม รวมทั้งกระจายไปทางเอเชียเหนือจนถึงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่วนการกระจายพันธุ์ของไม้กฤษณาในประเทศไทย
2008-09-25
30,253
ปลูกมันสำปะหลังให้มีกำไร ประสบผลสำเร็จ
โดยทั่วไปมันสำปะหลังเป็นพืชที่ปลูกและดูแลรักษาง่ายไม่เหมือนกับพืชชนิดอื่นๆ ที่ต้องคอยเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด แต่ในสถานการณ์ที่มันสำปะหลังราคาดีเช่นนี้ ทำให้ชาวไร่จำนวนไม่น้อยเริ่มที่จะหันมาให้ความสนใจกับวิธีการเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น ซึ่งวิธีการปลูกมันสำปะหลังให้ประสบความสำเร็จนั้น มีหลักการดังนี้
2008-09-24
13,662
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.84 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 28 พ.ย. พ.ศ.2565