ข้อมูลเกษตร
การเลี้ยงจิ้งหรีดเลียนแบบธรรมชาติ
อดีตประธานบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงอย่าง คุณบุญชิต สมัตถะ เมื่อหมดวาระทางราชการ จึงหันมาประกอบอาชีพการเกษตร ประกอบกับเป็นคนที่มีใจรักการเกษตรเป็นทุนอยู่แล้ว จึงเร่งใฝ่หาความรู้และเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานราชการและเอกชน แล้วนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541- ถึงปัจจุบัน จนสามารถใช้เนื้อที่บ้านของตน เป็นจุดสาธิตบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จนสามารถที่จะขยายผลให้เกษตรกรรายอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียง ได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้วิทยาการการเกษตรและนำไปปฏิบัติสร้างรายได้ให้กับครอบครัว กิจกรรมการเกษตรอีกอย่างที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กัน คือการเลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งเป็นการเลี้ยงเลียนแบบธรรมชาติ เห็นเป็นแมลงตัวเล็กๆอย่างนี้ แต่สามารถสร้างรายได้ให้ผู้เลี้ยงอย่างงามเลยทีเดียว ซึ่งหากเกษตรกรที่สนใจอยากทดลองเลี้ยงเอง ก็สามารถเลี้ยงได้ง่ายๆดังนี้
2010-05-25
4,546
การทำหญ้าหมักเพื่อเป็นเสบียงอาหารสัตว์
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุบลราชธานีสาขาจังหวัดอำนาจเจริญ มีภารกิจหน้าที่สำคัญ คือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี่ยงสัตว์ โดยนำเอาเทคโนโลยีต่างๆที่นักวิชาการทำการวิจัยและสรุปผลแล้วว่า สามารถทำได้ผลผลิตมากขึ้น มีประสิทธิภาพดีขึ้นหรือสัตว์มีสุขภาพดี รวมทั้งภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ นำไปถ่ายทอดแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อนำไปปรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเลี้ยงสัตว์ของตนเอง ได้แนะนำการทำหญ้าหมักเพื่อใช้การเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น แพะ แกะ ม้า โค กระบือ ไว้ดังนี้
2010-05-25
11,952
การทำฮอร์โมนแมลงนูนหลวงบำรุงต้นข้าว
แมลงนูนหลวงเป็นศัตรูของพืชที่เกษตรกรหลายๆ ท่านเคยประสบมาแล้วทั้งกัดกินต้นข้าว ต้นมันสำปะหลัง ต้นปาล์มน้ำมัน และพืชอีกหลายๆ ชนิด ลุงบุญส่ง ชุนฬหวานิช เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.เพชรบุรี ก็เจอปัญหานี้เช่นกันก็เลยนำแมลงนูนหลวงที่จับมาได้มาทำฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าว ซึ่งลุงบุญส่งบอกว่าฮอร์โมนตัวนี้ใช้ได้ดีมากๆ เทียบเท่ากับฮอร์โมนที่ซื้อตามท้องตลาดเลย
2010-05-24
5,328
สูตรพริกแกงป้องกันแมลงนาข้าว
นายรัตเนตร เผือกเนียร เป็นเกษตรกรที่มีความตั้งใจที่จะทำการเกษตรแบบไม่พึ่งพาสารเคมี เกษตรกรท่านนี้ได้มีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 5 ไร่ สำหรับการบริโภคในครัวเรือน จากประสบการณ์การทำนามานานหลายปี นายรัตเนตรได้ทำการคิดค้นวิธีการกำจัดเพลี้ยในนาข้าวซึ่งเป็นศัตรูตัวร้ายของชาวนา โดยอาศัยวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นและหาได้ง่ายมาปรับใช้ และสามารถแก้ปัญหาได้ ซึ่งมีวิธีการดังนี้
2010-05-24
4,863
ภูมิปัญญาไทยในการรักษาโรคกระบือ
กระบือหรือควาย เป็นสัตว์ที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน ควายยังจัดว่าเป็นสัตว์ที่มีคุณประโยชน์ต่อคนไทยนานับประการ เนื่องจากแต่เดิมบรรพบุรษของคนไทยนิยมใช้ควายในการทำไร่ไถนา อีกทั้งยังนำมาใช้ต่อกับเกวียนในการขนส่งสินค้า แต่เนื่องจากความทันสมัยเข้ามาแทนที่ วิธีการทำเกษตรจึงมีวิถีทางที่เปลี่ยนไป บวกกับความต้องการพืชผลทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นนั้นจึงทำให้มีเครื่องจักรและยานยนต์เข้ามาแทนที่ แต่ถึงกระนั้นปัจจุบันนี้ยังมีอีกหลายชุมชนที่อนุรักษ์ควายไว้ใช้งานในการเกษตรหรืออนุรักษ์ไว้ให้เยาวชนในรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป
2010-05-24
3,714
การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพย่อยสลายตอซัง
ตอซังเป็นปัญหาสำหรับเกษตรกรที่ทำนาปรังหลายๆท่าน ซึ่งเกษตรกรบางรายนิยมการเผาตอซัง และมีเกษตรกรอีกหลายๆราที่ใช้วิธีการไถกลบตอซัง คุณไพรัชมีวิธีการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพในการย่อยสลายตอซังที่นอกจากจะย่อยสลายตอซังได้ดีแล้วยังมีปริมาณธาตุอาหารสำหรับพืชในปริมาณมากอีกด้วย โดยมีวิธีการทำง่ายๆ ดังนี้
2010-05-21
6,082
การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน(ต้นทุนต่ำ)
นายบุญชิต สมัตถะ ประธานศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านท่าแจ้ง ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เชี่ยวชาญการทำเกษตรผสมผสานเน้นเกษตรอินทรีย์พึ่งพาตนเอง เปิดศูนย์เรียนรู้ให้เกษตรกรเข้ามาอบรมหาความรู้ด้านการเกษตรสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ วันนี้จะแนะนำวิธีการเพาะเห็ดฟางโรงเรือนลดต้นทุนด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน ดังนี้
2010-05-19
37,128
การทำปุ๋ยหมักสูตรปรับสภาพบำรุงดิน
--->
2010-05-14
6,475
การทำปุ๋ยสูตรไนโตรเจน
ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต
2010-05-14
15,186
การทำน้ำหมักฮอร์โมนบำรุงข้าวอินทรีย์
---->>
2010-05-14
4,875
การทำกรดนมหรือน้ำหมักจากน้ำนมสัตว์
น้ำหมักจากน้ำนมสัตว์นี้ เกิดจากแบคทีเรียกลุ่มที่ดำรงชีพโดยไม่ต้องใช้ออกซิเจน อยู่ได้ในสภาพที่มีอุณหภูมิสูงและเจริญเติบโตได้ในสภาพที่มีธาตุอาหารต่ำ ซึ่งแบคทีเรียนี้จะทำหน้าที่ย่อยน้ำตาลแล้วเปลี่ยนเป็น “กรดแลกติก” โดยปกติแล้วจะพบมากในน้ำซาวข้าว และน้ำนม - กรดแลกติก นี้ จะช่วยส่งเสริมการระบายอากาศในดิน สามารถช่วยในการพรวนดินในระดับลึก ในดินที่ไม่มีออกซิเจน จึงทำให้ดินร่วนและโปร่งขึ้น และส่งเสริมการเจริญเติบโตของไม้ผลและพืชผักกินใบได้อย่างยอดเยี่ยม กรดแลกติกนี้ จะมีค่า pH ในระดับ 2 ซึ่งจะช่วยในการฆ่าเชื้อโรค ช่วยย่อยสลายและดูดซับแร่ธาตุให้ยึดเกาะกับเม็ดดิน จึงไม่มีการสูญเสียจากการชะล้างโดยน้ำ และเมื่อพืชดูดไปใช้ กรดแลกติกจะช่วยให้ต้นพืชมีความต้านทานโรคมากขึ้น และสามารถเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรเป็น 2 เท่า
2010-05-14
12,319
ไข่เป็ดสวยด้วยเปลือกกุ้ง
คุณสนิท ชูเวช เกษตรกร ต.ปากน้ำ จ.จันทบุรี โดยหลักแล้วมีอาชีพในการรับซื้อเป็ด - ไก่ มาแปรรูปเป็นเป็ดสดและไก่สด ส่งขายทั้งปลีกและส่ง ในขณะเดียวกันก็ได้มีการเลี้ยงเป็ดไทยหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า เป็ดไข่ เพื่อเก็บไข่ไปจำหน่ายอีกทางหนึ่ง ซึ่งดูแล้วนับว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย เนื่องจากเป็ดนั้น เป็นสัตว์ที่ดูแลไม่ยาก และทำรายได้จากการออกไข่ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงทุกวัน ช่องทางการสร้างรายได้นี้ คุณสนิทเองก็ได้คิดค้นและหาวิธีการต่างๆที่จะสามารถทำให้ไข่เป็ดมีคุณภาพ และไข่แดงมีสีสดน่ารับประทาน ซึ่งก็ได้ลองผิด ลองถูกอยู่หลายครั้ง จนสุดท้ายก็ได้ทราบวิธีการที่จะทำให้ไข่เป็ดเปลือกหนา ไข่แดง และมีสีสดน่ารับประทาน โดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น นำมาเป็นส่วนประกอบของอาหารเป็ด คือ เปลือกหอย และเปลือกกุ้งที่เหลือทิ้งจากแม้ค้าในตลาด ทุกวันนี้ไข่เป็ดของคุณสนิทจึงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค หลายต่อหลายปาก ว่ามีคุณภาพจริงๆ
2010-05-13
4,882
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2567
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
68.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
76.00
5.00