ข้อมูลเกษตร
สูตรสำเร็จทั่วไปในการผลิตมะนาวฤดูแล้ง
มะนาวเป็นพืชที่มีความต้องการใช้ต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี มีออกมาสู่ท้องตลาดมากในช่วงฤดูฝน แต่จะขาดตลาดในช่วงฤดูแล้งของทุกปี ในขณะที่ความต้องการใช้ผลผลิตมะนาวยังมีอยู่เท่าเดิม และ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง(เดือนมีนาคม-เมษายน) ของทุกปี จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยมากไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ มะนาวจึงมีราคาสูง ด้วยมีราคาเป็นแรงจูงใจ จึงทำให้เกิดการศึกษาค้นคว้า ทดลอง จึงทำให้นักวิชาการเกษตรและเกษตรกรหันมาให้ความสนใจ ศึกษาหาเทคนิคในการผลิตมะนาวมีผลผลิตในช่วงฤดูแล้วกันมากขึ้น ซึ่งต่อไปนี้เป็นสูตรสำเร็จในการผลิตมะนาวนอกฤดู ตามคำแนะนำและการศึกษาของนักวิชาการเกษตร ดังนี้
2010-04-26
7,685
การใช้ว่านหางจระเข้กำจัดโรคพืช
โรคพืชนั้นเกิดจากหลากหลายสาเหตุ สาเหตุของโรคพืชอาจจะเกิดจากปัจจัยสภาพแวดล้อม หรือจากปัจจัยอื่น ๆ อย่างเช่น การขาดแร่ธาตุอาหาร การได้รับพิษจากสารเคมีมากเกินไป ความเสียหายเนื่องจากพืชได้รับอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป ความแห้งแล้ง ไฟป่า ก็เป็นไปได้ อาการผิดปกติเนื่องจากสาเหตุเหล่านี้ บางครั้งพืชแสดงออกมาบ้าง อาจจะแสดงอาการมากน้อยแล้วแต่กรณี อย่างเช่น อาการขาดแร่ธาตุบางชนิด แสดงอาการซีดเหลือง อาการเป็นพิษจากสารเคมีที่ทำให้เกิดแผลคล้ายที่เกิดจากเชื้อรา ทำให้เกิดการสับสนได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการรักษาดูแล และวิธีป้องกันนั้นเอง จากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับคุณวิเชียร โชติเฉลิมพงษ์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2551 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความเชี่ยวชาญเรื่องการทำนาปลอดสารพิษแบบลดต้นทุนและเชี่ยวชาญในเรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งคุณวิเชียรเป็นผู้ที่ชอบคิดและทดลองเกี่ยวกับการนำสมุนไพรต่างๆ มาใช้กับนาข้าวและพืชจนประสบความสำเร็จ ในหลายๆ ด้าน วันนี้ คุณวิเชียรได้แนะวิธีการง่าย ในการใช้ว่านหางจระเข้ เพื่อกำจัดโรคในพืช เช่น โรคที่เชื้อรา โรคที่เกิดจากการทำลายของศัตรูพืช หรือโรคที่เกิดจากสภาพอากาศ มาบอกต่อให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ ได้นำไปทดลองใช้ ซึ่งมีวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
2010-04-26
9,422
วิธีทำข้าวต้มไส้หมูหรือข้าวต้มญวน
ข้าวต้มไส้หมูหรือข้าวต้มญวน สูตรเฉพาะของกลุ่มนี้โดยเฉพาะกลุ่มแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์บ้านหนองปลาน้อย เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม
2010-04-23
74,659
ประโยชน์จากน้ำซาวข้าว
น้ำซาวข้าวเป็นน้ำที่ได้จากการล้างข้าวก่อนนำไปหุง ปกติจะล้างข้าวไม่เกิน 1-2 ครั้งเพราะจะทำให้วิตามินที่มีอยู่ในเมล็ดข้าวอย่างเช่นวิตามินบีซึ่งละลายได้ในน้ำออกมาจากเมล็ดข้าว ข้าวจะสูญเสียวิตะมินไปและไม่ควรซาว(ล้างข้าวนาน)เหตุผลดังข้างต้นที่เขียนมา น้ำที่เทออกจากการล้างข้าวจึงเรียกว่า "น้ำซาวข้าว" สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายวิธีแล้วแต่ภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งมีประโยชน์หลายอย่างดังนี้
2010-04-23
5,851
การปลูกฟักทองหลังนา/ฤดูแล้ง
หลังฤดูทำนา ในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อการทำนาปรัง การปลูกพืชอายุสั้นและมีความต้องการน้ำไม่มากอย่างฟักทอง มักเป็นพืชที่เกษตรกรนิยมปลูกหลังสิ้นสุดการทำนา เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ระหว่างรอฝนฟ้าในฤดูถัดไป
2010-04-23
71,672
การเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมและวิธีการคำนวณราคาผลผลิต
การผลิตพืชทุกชนิดต้องอาศัยปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าต่อการลงทุน ซึ่งนอกจากจะขึ้นอยู่ กับปริมาณผลผลิตแล้ว คุณภาพของผลผลิตก็เป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวกำหนดรายได้เกษตรกร จากความสำคัญดังกล่าว จึงได้มีการศึกษาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน เพื่อให้ได้วิธีการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มและวิทยาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
2010-04-22
14,433
การผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง
มันฝรั่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้สูงแก่เกษตรกร เมื่อเปรียบเทียบกับพืชอื่นหลายชนิด และจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมแปรรูปมันฝรั่งในประเทศ โดยเฉพาะ Potato Chips ทำให้ความต้องการใช้วัตถุดิบมีปริมาณสูง เพื่อป้อนโรงงานอุตสาหกรรม มีการนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งแปรรูปจากต่างประเทศปริมาณเพิ่มสูงมาก โดยในปี 2537 มีการนำเข้าหัวพันธุ์ 1,165 ตัน ในปี 2542 มีการนำเข้าหัวพันธุ์ สูงถึง 8,095 ตัน ทำให้มูลค่าในการนำเข้าหัวพันธุ์สูงขึ้นมาก ดังนั้น กรมวิชาการเกษตรจึงได้จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตหัวพันธ์มันฝรั่งเพื่อลดการนำเข้า เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการแปรรูปมันฝรั่งให้อยู่รอดขยายตัวมากขึ้น และช่วยลดต้นทุนการผลิตทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
2010-04-21
6,500
การพิจารณาเลือกซื้อต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี
กล้าพันธุ์ที่ดี ย่อมให้ผลผลิตดี ยังเป็นข้อยึดถือปฏิบัติมานาน ในหมู่เกษตรกรผู้ผลิตพืช ไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์แขนงใดก็ตามแต่ หากเริ่มทำการลงทุนในพันธุ์พืชคุณภาพดี มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ให้ลักษณะตรงตามสายพันธุ์ที่เกษตรกรต้องการ ผู้คนย่อมแห่แหนมาเลือกซื้อหา ลงทุนเพาะปลูกอย่างแน่นอน เช่นเดียวกับการเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมันไปปลูก เนื่องจากปาล์มน้ำมันเป็นพืชอายุยืน และใช้เวลานานกว่าจะให้ผลผลิต ดังนั้น การเลือกซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ควรให้แน่ใจว่าได้พันธุ์ที่ซื้อนั้นดีแล้วจริง ๆ ซึ่ง กรมวิชาการเกษตร ได้ให้คำแนะนำ สำหรับการเลือกซื้อต้นกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อปลูกเป็นการค้า ให้ผลผลิตสูง และได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า ไว้ดังนี้
2010-04-20
7,307
ใบเสม็ดขาวไล่เพลี้ยในนาข้าว
หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบที่มาที่ไปของใบเสม็ดขาว เสม็ดขาวหรือหลายพื้นที่ก็เรียกแตกต่างกันไป เช่น กือแล เม็ด เหม็ด ส่วนใหญ่เสม็ดขาวชอบขึ้นในป่าที่ลุ่มมีน้ำขังตามขอบพรุ หรือชายหาดใกล้ทะเลที่ดินเหลว มีเขตการกระจายพันทางภาคใต้ของไทย จะมีลักษณะก็คือ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ 5 - 25 เมตร เรือนยอดแคบเป็นรูปกรวยคว่ำ ลำต้นมักบิด เปลือกสีขาวถึงน้ำตาลเทาเป็นแผ่นบาง ๆ ซ้อนกันเป็นปึกหนา เปลือกชั้นในบางสีน้ำตาลอ่อน ลอกเปลือกได้ง่าย และใบเสม็ดขาวนี้ก็สามารถนำมาสกัดทำน้ำมันหอมระเหย ที่เรียกว่า \"น้ำมันเขียว\" ใช้ทาผิวหนัง เพื่อกันยุง ไล่ยุง แก้ฟกช้ำปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดี ทางคุณวิเชียร โชติเฉลิมพงษ์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2551 จึงได้ลองนำใบเสม็ดขาวมาทดลองกำจัดเพลี้ยในนาข้าวจนประสบความสำเร็จ จึงได้นำเทคนิคดี ๆ มาบอกต่อให้กับผู้ที่สนใจ โดยมีวิธีการและรายละเอียดดังนี้
2010-04-19
4,016
การใช้ตะไคร้หอมกำจัดแมลงหวี่-แมลงวันในโรงเรือนเพาะเห็ด
จากปัญหาที่พบกันโดยส่วนใหญ่จากการเพาะเห็ดนั้น คือ โรค รา ชนิดต่างๆ แต่แมลงศัตรูพืชก็เป็นพาหะที่สำคัญและต้องกำจัดให้หมดไป เพราะถ้าแพร่ระบาดอยู่มากจะเกิดปัญหาหลายๆอย่างที่มีผลกระทบต่อเห็ดที่เพาะเอาไว้ได้ง่าย แต่คุณอุทัย ชุมทอง เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกรรมวิธีการเพาะเห็ด หลายชนิดเป็นหลัก ณ บ้านเขาจันทร์ หมู่ 6 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ได้พบประสบกับปัญหาดังกล่าว จึงหาวิธีการกำจัดแมลงศัตรูพืชในเห็ดด้วยสมุนไพรใกล้ตัว ที่มีอยู่ในชุมชน และไม่เป็นอันตรายต่อพืชและผู้ใช้ด้วย เลยได้นำตะไคร้มากำจัด เพราะจุดเด่นของตะไคร้ คือ กลิ่นที่ฉุน สามารถไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ดี เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เกษตรกรผู้เพาะเห็ดยังไม่ค่อยรู้จักมากนัก สามารถกำจัดได้ง่ายๆและได้ผลเร็ว ด้วยหลักและวิธีการดังนี้
2010-04-19
23,260
การใช้น้ำส้มควันไม้กำจัดโรคเชื้อราในเห็ด
จากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ส่งผลกระทบทำให้พืชภัณฑ์ธัญญาหารทางการเกษตรของเกษตรกรเกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น โรค รา แมลงศัตรูพืช ที่ทำลายพืชชนิดต่างๆจนเกิดความเสียหายจำนวนมาก แต่คุณอุทัย ชุมทอง เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกรรมวิธีการเพาะเห็ด หลายชนิดเป็นหลัก ณ หมู่ 6 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุงได้พบปัญหาหลายอย่างเกี่ยวกับการเพาะเห็ด เช่นโรค เชื้อราชนิดต่างๆที่เข้ามาทำลายก้อนเชื้อเห็ดในโรงเรือน จากปัญหาดังกล่าวที่เกษตรกรผู้เพาะเห็ด ร่วมถึงคุณอุทัยได้พบวิธีแก้และป้องกันกำจัดโรค ราต่างๆ ในการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ ด้วยน้ำส้มควันไม้ที่มากด้วยประโยชน์หลายอย่าง เพื่อแก้ปัญหาและลดการเกิดแพร่ระบาดของโรค ราต่างๆแบบลดต้นทุน ซึ่งมีเทคนิคและรายละเอียดการกำจัดที่สำคัญดังนี้
2010-04-19
18,077
ข้าวแฉะแก้ได้ด้วยวิธีนี้
ปัจจุบันนี้การหุงข้าวสะดวกสบายขึ้นกว่าสมัยก่อนมาก เพราะในสมัยก่อนนั้นจะหุงข้าวกินกันสักหม้อต้องไปก่อไฟติดเตาถ่านกันก่อน และวิธีการหุงข้าวนั้นก็มีทั้งเช็ดน้ำ และไม่เช็ดน้ำ ซึ่งก็มีความยุ่งยากมากมาย แต่มาในปัจจุบันเรามีหม้อหุงข้าวไฟฟ้าซึ่งเป็นที่สะดวกสบายสำหรับคุณแม่บ้าน พ่อบ้าน แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่วายเกิดปัญหา นั่นก็คือ "ข้าวแฉะ" เพราะบังเอิญเผลอไปใส่น้ำมากจนเกินไป ซึ่งเป็นเหตุทำให้ข้าวแฉะรับประทานไม่อร่อย วันนี้เรามีวิธีการแก้ปัญหาข้าวแฉะแบบง่ายๆ มาฝากสำหรับคุณแม่บ้าน พ่อบ้าน ดังนี้
2010-04-16
29,343
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
44.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
43.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
47.86 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
53.00
0.00