ข้อมูลเกษตร
การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อส่งออกต่างประเทศ
หอยเป๋าฮื้อ หรือหอยโข่งทะเล หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า อะบาโลน (abalone) เป็นหอยโข่งทะเลฝาเดียวอาศัยตามก้อนหินแถบชายฝั่งทะเล จัดเป็นอาหารที่อุดมคุณค่าโปรตีน และตามความเชื่อตามประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นได้ใช้หอยชนิดนี้เขียนตัวอักษรถึงพระเจ้า นอกจากนี้หอยเป๋าฮื้อยังเป็นสัตว์กินพืช มีอายุยืน ทำให้มีราคาแพงมาก ในอดีตผู้ที่จะได้กินจึงจะมีแต่พวกจักรพรรดิ์และขุนนางผู้ใหญ่ แต่ในปัจจุบันหอยเป๋าฮื้อเป็นอาหารทั่วไปที่นิยมกินกันในโอกาสสำคัญเนื่องบางคนยังมีความเชื่อว่าเป็นอาหารสิริมงคล จึงทำให้มีการบริโภคอย่างแพร่หลายมากขึ้นซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในประเทศแถบเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ใต้หวัน กับหลายประเทศในแถบยุโรปและอเมริกา ส่วนที่นำมาบริโภคเป็นเนื้อส่วนเท้าของหอยเป๋าฮื้อในประเทศญี่ปุ่นหอยเป๋าฮื้อ มีราคาประมาณกิโลกรัมละ 2,000 - 2,400 บาท ในประเทศอเมริกาหอยเป๋าฮื้อ มีราคากิโลกรัมละ 1,000 - 1,650 บาท หอยเป๋าฮื้อที่ตลาดต่างประเทศต้องการมีขนาดประมาณ 7 - 12 เซนติเมตร มีน้ำหนักประมาณ 200 - 300 กรัม การบริโภคหอยเป๋าฮื้อในอเมริกามีมูลค่าประมาณ 750 ล้านบาทต่อปี ในขณะที่ประเทศในเอเซียการบริโภคสูงประมาณ 7,500 - 10,000 ล้านบาทต่อปี
2010-05-10
4,621
โรคยางไหลมะนาว (Citrus gummosis)
มะนาวมีอาการยางไหลออกมาจากบริเวณลำต้นและกิ่งก้าน โดยเฉพาะที่โคนต้นสูงจากดินประมาณ 1-2 ฟุต อาการเริ่มแรกจะเห็นเปลือกต้นมะนาวเป็นรอยช้ำ
2010-05-08
13,816
การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์
นายบุญชิต สมัตถะ ประธานศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านท่าแจ้ง ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เชี่ยวชาญการทำเกษตรผสมผสานเน้นเกษตรอินทรีย์พึ่งพาตนเอง เปิดศูนย์เรียนรู้ให้เกษตรกรเข้ามาอบรมหาความรู้ด้านการเกษตรสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ วันนี้จะแนะนำการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์เพิ่มผลผลิตด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน ดังนี้
2010-05-07
5,430
รักษาโรคตับอักเสบด้วยฟางข้าวเหนียวแห้ง
ฟางข้าว เป็นอินทรีย์วัตถุที่มีประโยชน์สูงควรเก็บไว้ในนาข้าว เท่าที่ผ่านมาฟางข้าวมักจะถูกนำออกจากนาหรือเผาทิ้ง โดยไม่มีการเพิ่มอินทรียวัตถุกลับคืนให้กับดินนา ทำให้ดินเสื่อมคุณภาพขาดความสมบูรณ์ ดังนั้นฟางข้าวจึงเป็นอินทรียวัตถุที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงบำรุงดิน เกษตรกรไม่ควรนำออกจากแปลงนาหรือไม่ควรเผาทิ้งให้เสียเปล่า
2010-05-07
4,786
การทำให้ข้าวเหนียวนุ่มและขาวสะอาด
ข้าวเหนียว เป็นธัญพืชที่รองลงมาจากข้าวที่คนเรานิยมรับประทานกัน เพราะให้ความเหนียว ความมัน มีรสชาติที่น่ารับประทาน ความเชื่อของคนโบราณเชื่อว่า ข้าวเหนียวเป็นสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้ ซึ่งมีทั้งข้าวใหม่และข้าวเก่า ข้าวใหม่มีคุณสมบัติออกฤทธิ์ร้อน นิยมปลูกในนาลุ่มที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์หรืออาจจะปลูกในที่ดอนก็ได้ที่เรียกว่าข้าวไร่ทางภาคเหนือพันธุ์ของข้าวเหนียวมีอยู่ด้วยกันหลายสายพันธุ์แต่ที่คนส่วนใหญ่เห็นจะมีอยู่สองสี คือ ข้าวเหนียวที่มีสีขาวและข้าวเหนียวดำ
2010-05-07
16,136
การทำโบกาชิเพื่อใส่ในนาข้าว
นายบำรุง คะโยธา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายนาวัง และได้รับรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 51 จ.กาฬสินธุ์ ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 103 หมู่ที่ 4 บ้านกุดตาใกล้ ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร มีความรู้ความสามารถจากการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ แล้วลงมือปฏิบัติจริงจนประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรรม และเป็นผู้นำพาชาวบ้านทั้งตำบลให้รู้จักการดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง หันมาทำการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง ซึ่งวันนี้จะแนะนำการทำปุ๋ยหมักเร่งด่วนโบกาชิอย่างง่าย ด้วยวิธีง่ายๆ คือ
2010-05-07
5,772
การทำน้ำหมักบำรุงข้าวบำรุงดิน
นายบุญคง เชิมชัยภูมิ เกษตรกรตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ มีพื้นที่ทำการเกษตร 18 ไร่ เปิดเป็นศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2552 ภายในพื้นที่ทั้งหมดได้แบ่งพื้นที่ทำการเกษตรผสมผสานแบ่งเป็นพื้นที่บ่อปลา 9 บ่อเป็นการเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติปลากินพืชผสมผสาน เลี้ยงไก่พื้นเมือง 200 ตัว ทำนาข้าวอินทรีย์ 10 ไร่ ในวันนี้ได้แนะนำวิธีการปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิต ดังนี้
2010-05-07
5,224
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพิ่มธาตุอาหาร
นายคำพันธุ์ เหล่าวงษ์ศรี เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 จ.มหาสารคาม ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 43 ม.2 บ้านดอนแดง ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ได้พัฒนาตนเองด้านการทำการเกษตร เลิกใช้สารเคมีตั้งแต่ปี 2544 หลังจากที่ได้เป็นสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ได้ถูกคัดเลือกจากสมาชิกเครือข่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกให้ดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชดำรัสแก่ประชาชน โดยให้สมาชิกทำเกษตรกรรมยั่งยืนใน4รูปแบบ ตามระบบนิเวศน์ของสมาชิก (สมาชิกเลือกรูปแบบเอง) จนประสบความสำเร็จ วันนี้จะมาแนะนำเกษตรกรในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพิ่มธาตุอาหาร ดังนี้
2010-05-07
4,877
การค้ำยันและการตัดแต่งกิ่งมะนาว
เมื่อมะนาวใกล้จะผลิดอกออกผลต้องมีการค้ำกิ่งให้กับต้นมะนาวด้วย เพื่อป้องกันกิ่งฉีดหักหรือฉีดขาดโดยเฉพาะในช่วงติดผลและยังช่วยลดความเสียหายเนื่องจากโรคและแมลงได้โดยวิธีการค้ำกิ่งสามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้
2010-05-07
9,869
เทคนิคการกระตุ้นกิ่งตอนไผ่ให้แตกยอด
ปัจจุบันมีเกษตรกรหลายคนที่หันมาทำการเกษตรเกี่ยวกับการปลูกไผ่ ซึ่งในการปลูกไผ่นี้ก็ยังมีการขยายพันธุ์ไผ่จำหน่ายด้วย ซึ่งการขยายพันธุ์ไผ่นี้มีความสำคัญเรื่องไผ่ที่นำไปปลูกเกิดตาย ปรับสภาพในดินใหม่ไม่ได้ เนื่องจากไผ่ที่ขยายพันธุ์นั้นยังไม่ได้แข็งแรงและไม่มีความสมบูรณ์ของต้นพันธุ์ ซึ่งคุณองอาจ เกษตรกรบ้านหนองหิน ต.ศิลา อ.เมือง ขอนแก่น มีวิธีการกระตุ้นต้นพันธุ์ไผ่ที่ผ่านการตอนให้มีความสมบูรณ์ก่อนนำไปปลูก ด้วยการกระตุ้นให้แตกยอด ทำให้ต้นพันธุ์ที่ปลูกนั้นมีเปอร์เซ็นต์การรอดตายมากกว่า
2010-05-07
9,919
เพาะหนอนเลี้ยงปลา จากมูลสุกร
เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ถือเป็นแม่แบบของการทำเกษตรในปัจจุบัน เกษตรกรหลายรายหันมาทำรูปแบบนี้ อย่างจริงจัง เกิดความหลากหลายของกิจกรรมการเกษตร บนพื้นที่ๆจำกัด ทำให้เกษตรกรหลายท่าน สามารถอุ้มชูตนเอง และปลดหนี้จากระบบทุนนิยมได้ นางเอี้ยง งามนิตย์ เกษตรกร ต.ฉมัน จ.จันทบุรี ผู้มีชื่อติดปากชาวบ้านระแวกนั้นว่า “ป้าเอี้ยง”
2010-05-07
2,603
การใช้ขุยมะพร้าวป้องกันโรคเท้าเปื่อยในไก่พันธุ์เนื้อ
คุณพรศักดิ์ ครุฑละออง เกษตรกรหนุ่มไฟแรงที่มีพลังในการทำการเกษตร โดยยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณพรศักดิ์มีพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ เพื่อใชในการทำเกษตรแบบผสมผสาน โดยปลูกพืชชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปาล์มน้ำมัน ไม้ใช้สอย ผักสวนครัวชนิดต่างๆ อาทิ มะเขือ ผักเหลียง ส้มจี๊ด รวมถึงผลไม้ที่ปลูกและดูแลได้ง่าย
2010-05-07
4,959
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
43.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
43.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
42.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
36.34 บาท
ดีเซล
31.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.36 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 24 พ.ค. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
61.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
62.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
64.00
0.00