ข้อมูลเกษตร
การดูแลรักษามันพื้นบ้านที่ปลูกเชิงพาณิชย์
เป็นที่สังเกตว่าในแปลงทดลองปลูกมันอ้อนและมันเลือดของแผนกฟาร์ม ชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร ในปี พ.ศ 2551 เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนธันวาคม 2551 เป็นต้นมานั้นไม่ได้มีการฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืชเลย เพียงแต่ในช่วงลงหัวมีการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มเติมลงไปบ้าง ใช้เวลาปลูกในแต่ละรุ่นเป็นเวลา 8 เดือน
2010-06-09
5,358
การเตรียมต้นพันธุ์มันพื้นบ้านและการขยายพันธุ์ปลูก
การปลูกมันพื้นบ้านหรือมันป่าว่า เริ่มแรกจะต้องเตรียมต้นพันธุ์ ซึ่งมันพื้นบ้านเกือบทั้งหมดจะต้องเตรียมต้นพันธุ์ด้วยหัว อย่างกรณีของมันเลือดและมันพร้าว เมื่อต้นแก่เต็มที่ให้สังเกตเถามันแห้งหัวจะร่วงหล่นลงมาให้เก็บมาทำพันธุ์ได้สำหรับมันอ้อนหรือมันมือเสือหลังจากขุดหัวมันที่ขนาดใหญ่ออกมาจำหน่าย ให้เก็บหัวมันที่มีขนาดเล็กไว้ขยายพันธุ์
2010-06-09
21,221
การทำฟางหมักยูเรีย
กำนันทองเตียง บริบาล เกษตรกรที่หันมาเอาดีกับการเป็นนายฮ้อยมาตั้งแต่ปี 2520 เนื่องจากมีความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงโคเนื้อมาก่อนด้วยจึงทำให้มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งการเลี้ยงโคก็เกิดผลกำไรเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันจากการลดต้นทุนการผลิตโดยใช้วัตถุดิบและวัสดุในท้องถิ่น ในการดำเนินกิจการฟาร์ม โดยรู้จักปรับปรุงคุณภาพด้วยการทำฟางหมักยูเรีย 6% เป็นอาหารหยาบหลักให้โคกินตลอดระยะเวลาเลี้ยงขุนทำให้โคขุนมีการย่อยได้เพิ่มขึ้น10-15% สามารถกินฟางได้เพิ่มขึ้น 30-40% ทำให้โปรตีนรวมของฟางข้าวเพิ่มขึ้นจาก 2-4% เป็น 7-9%
2010-06-09
12,363
การผลิตอาหารข้นสำหรับโคขุน
ในการเลี้ยงโคขุนเนื้อให้ประสบความสำเร็จนั้น กำนันทองเตียงได้ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับเทคนิคการเลี้ยงให้ประสบความสำเร็จให้ได้กำไร ซึ่งในการเลี้ยงแต่ละรอบนั้นสิ่งที่เกษตรกรควรคำนึงถึงอย่างแรกก็ต้องเป็นอาหารที่จะใช้เลี้ยงเป็นหลัก การเลี้ยงโคขุนให้ได้กำไรเกษตรกรเองจะต้องปลูกหญ้าและหาฟางข้าวซึ่งเป็นอาหารหยาบที่โคขุนใช้ในระบบการย่อยอาหารต้นทุนต่ำที่เกษตรกรสามารถผลิตเองได้แต่อาจจะใช้ระยะเวลานานในการเพิ่มน้ำหนักโคขุนจึงเหมาะสำหรับเกษตรกรรายย่อยที่ต้องการประหยัดต้นทุนเพียงอย่างเดียว หากเกษตรกรจะเลี้ยงโคขุนเพื่อการค้านอกจากจะให้อาหารหยาบเพียงอย่างเดียวควรจะเสริมด้วย
2010-06-09
15,268
ปุ๋ยมูลจิ้งหรีด
บ้านหนองหญ้าไซ หมู่บ้านที่มีการทำเกษตรที่หลากหลาย อาทิเช่น การปลูกยางพารา คิดเป็นร้อยละ 60 ของพื้นที่ ปลูกข้าวเหนียว มันสำปะหลัง เป็นต้น หลังฤดูการเก็บเกี่ยวจากการทำนาเกษตรกรจะปลูกถั่วเหลือง เพราะพืชตระกูลนี้ขึ้นชื่อเรื่องให้ธาตุอาหารอยู่แล้วจึงทำให้ไม่สิ้นเปลืองเรื่องปุ๋ยในการบำรุงดิน เกษตรกรสามารถทำรายได้ ในพื้นที่ได้ตลอดทั้งปี ภูมิประเทศ ส่วนใหญ่ในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นพื้นที่ดินราบสูง ดินเชิงเขา มีแร่ธาตุที่สำคัญ จึงมีความอุดมสมบูรณ์หลายอย่าง เกษตรกรมีความเอื้อเฟื้อ ซึ่งกันและกัน วิถีชีวิตยังคงเป็นแบบการพึ่งพากันของคนในชุมชน พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่ สปก. คือใช้เฉพาะในด้านการทำกินเพียงอย่างเดียว
2010-06-08
19,400
การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดพันธุ์ทองดำ
วันนี้ปฏิบัติการผู้นำชุมชนสำนึกรักบ้านเกิดได้เดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ชุมชนบ้านดงมะตื๋น ตำบลผางาม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีคุณธาตุ ธรรมจิตร์ เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดูแลทุกขั้นตอนในการเลี้ยงจิ้งหรีด ได้กล่าวกับทีมงานถึงรายละเอียดความเป็นมาของการเลี้ยงจิ้งหรีดว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนฐานราก โดยส่งเสริมให้ชุมชนนำแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำรงชีวิตและการพัฒนาอาชีพ เนื่องด้วยเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญคือ เป็นการดำเนินชีวิตที่ตั้งอยู่บนสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงองค์ประกอบหลัก 3 อย่างด้วยกันคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว นอกจากนี้ยังต้องประกอบด้วยปัจจัยสนับสนุนอื่นอีก เช่น การใช้ความรู้ ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำ ทั้งนี้เพื่อมุ่งให้เกิดความพอเพียงทั้งในระดับครัวเรือน กลุ่ม องค์กรชุมชน และเครือข่ายโดยรวมในท้องถิ่น หรือสูงขึ้นไปในระดับสังคมและประเทศชาติ โดยเน้นการพึ่งตัวเอง รวมทั้งการพึ่งทุนในชุมชน ทั้งเป็นปัจจัยในการผลิต และมีชุมชนเป็นตลาด มุ่งเน้นการผลิตเพื่อการบริโภคภายในชุมชน และลดรายจ่ายภายในครอบครัว ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่การดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เป็นการเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน
2010-06-07
13,878
ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย
กลุ่มสมุนไพรแปรรูป หมู่ที่ 11 บ้านร่องปลายนา ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2543 มีสมาชิกทั้งหมด 10 คน เริ่มแรกได้ทำธูปสมุนไพรไล่ยุงต่อมา จึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคเช่นสมุนไพร ไล่หนูและแมลงสาบ ลูกประคบสมุนไพร เป็นต้น ต่อมาได้รับการจดทะเบียนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มฝช.176/2546 และจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2548 ของสำนักงานเกษตร อำเภอแม่ลาว ทะเบียนเลขที่ 6571603/10003 โดยมีนางจันทรา สลีสองสม เป็นประธานกลุ่มฯ วันนี้ทางทีมงานFarmer info จึงเดินทางไปในพื้นที่เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการผลิตยาสมุนไพร
2010-06-07
30,711
การผลิตอาหารวัวควายไว้ใช้ฤดูแล้ง
ปฏิบัติการร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดวันนี้เดินทางไปยังกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพปางลาว ตั้งอยู่ที่บ้านปางลาว เลขที่ 138 หมู่ 20 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ซึ่งได้ก่อตั้งจากสมาชิก ผู้สนใจในหมู่บ้านปางลาวหมู่ที่ 10,20 จำนวน 10 คนเมื่อปี พ.ศ.2545 มีนายสุรีย์ โทลิกา เป็นประธาน, นายหลัก สุดาจันทร์ รองประธาน ,นายศิรินทร์ วรรณรัตน์ ที่ปรึกษา โดยที่สมาชิกทุกคนต้องระดมทุนในการทำงาน ปีละ 5,000 บาท ต่อคนเป็นเวลา 6 ปี เป็นเงินคนละ 3,000 บาทและปัจจุบันมีสมาชิกฝ่ายผลิต 15 คน สมาชิก สมทบ 15 คนและสมาชิกทั่วไปในหมู่บ้าน
2010-06-07
4,302
วิธีรักษาใบหน้าให้ดูสดใสอ่อนไว
ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย ด้วยคุณค่าทางทางอาหารมากมาย เช่น วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบีรวม ธาตุเหล็ก แคลเซียม ไขมัน โปรตีน ที่มีส่วนบำรุงร่างกาย พร้อมทั้งมีส่วนช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงโรคต่างๆ (โดยเฉพาะข้าวกล้องที่มีสารอาหารมากกว่าข้าวขาว) เช่น โรคเหน็บชา ปากนกกระจอก โลหิตจาง เป็นต้น
2010-06-04
6,467
วิธีป้องกันน้ำกัดเท้าในนาข้าว
การทำนาปักดำในปัจจุบันหาได้น้อยเต็มที เนื่องจากมีสาเหตุหลากหลายที่ไม่เอื้ออำนวย เกษตรกรชาวนาหลายๆท่านจึงนิยมทำนาโดยการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวแทน เพราะว่าใช้เวลาน้อยและสามารถทำได้ง่าย และอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำนาปักดำก็คือ ปัญหาในเรื่องของน้ำกัดเท้า เนื่องจากสภาพน้ำในนาข้าวช่วงปักดำนั้นมักจะก่อให้เกิดเชื้อโรค ก่อให้เกิดโรคผิวหนังตามมา แต่ในนาข้าวของ คุณลุงบุญชู สุขเกษม เกษตรกรชาวตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้วนั้นไม่มีปัญหาในเรื่องของน้ำกัดเท้าในนาข้าวช่วงปักดำ เพราะว่าคุณลุงบุญชูมีสูตรเคล็ดลับแก้น้ำกัดเท้าในนาข้าวมาใช้ด้วยวิธีการง่ายๆ
2010-06-04
4,852
วิธีทำข้าวคลุกพริกเกลือของอร่อยเมืองจันทบูรณ์
หากจะนึกถึงจังหวัดจันทบุรี หลายคนคงจะนึกไปถึงการเป็นจังหวัด แห่งผลไม้ ไม่ว่าจะเป็น เงาะ ทุเรียน มังคุด ฯลฯ และยังเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งภูเขา และทะเล ซึ่งนอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของผลไม้ และสถานที่ท่องเที่ยวตามที่กล่าวมาแล้วนั้น ในเรื่องของอาหารการกิน จังหวัดจันทบุรี ก็มีของดีขึ้นชื่อ และหลากหลายไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ เช่นกัน วันนี้ มีของดีประจำเมืองจันท์ มาฝากนั่นคือ “ข้าวคลุกพริกเกลือ” ซึ่งเหมาะสำหรับ ใครที่ชอบ อาหารทะเล ซึ่งเป็นอีกเมนูที่นำอาหารทะเลามาไว้บนจานเดียวกันได้อย่างลงตัว
2010-06-04
23,008
การใช้ใบสะเดาสดกำจัดปูนา
ปูนา ถือว่าเป็นศัตรูตัวสำคัญสำหรับนาข้าว เนื่องจากปูนาจะสร้างความเสียหายให้กับต้นข้าวโดยการกัดกินต้นข้าวในช่วงที่ข้าวเริ่มแตกกอ เกษตรกรผู้ทำนาหลายๆท่านจึงคิดค้นวิธีการที่จะช่วยในการกำจัดปูนาแบบหลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่ และที่จังหวัดสระแก้ว คุณลุงโสภา มะโรงมืด ก็มีสูตรเคล็ดลับง่ายๆที่สามารถกำจัดปูนาไม่ให้เกิดการระบาดและสร้างความเสียหายให้กับต้นข้าวในนา และวิธีนี้ก็ไม่เป็นอันตรายต่อต้นข้าวในนาด้วย
2010-06-04
7,653
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 29 ก.พ. พ.ศ.2567