ข้อมูลเกษตร
วิธีการกำจัดเพลี้ยโดยการใช้ใบพลู
พลู ชื่ออังกฤษ : Betel Vine ชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper betel Linn. ประโยชน์ : ใช้รักษาหรือระงับอาการเจ็บปวดจากพิษแมลง อาการคันจากลมพิษ ส่วนที่ใช้ : ใบสด วิธีใช้ : ตำใบพลูให้ละเอียดเติมเหล้าขาวจำนวนเล็กน้อยพอแฉะ นำทั้งกากและน้ำทาบริเวณที่เป็น ทาซ้ำจนผื่นหายไป สารเคมี : ใบมีน้ำมันหอมระเหย 0.7-2.4 % ซึ่งประกอบด้วย chavicol 7-16)%, chavibetol 2.7-6%, eugenol 26.8-42.5% eugenol methle ether 4-15% และมีสารที่ออกฤทธิ์คล้าย cocaine คือ arakene
2010-07-14
7,017
ไล่ยุงให้พ้นไปจากบ้านเรือนด้วยสมุนไพรสูตรนี้
สมภาร บุราณ ผญบ.หมู่ 11 บ้านดอนหัน อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ผู้นำชุมชนที่มีจิตอาสาในการบริหารหารจัดการภายในชุมชน เป็นผู้นำที่มีอุดมการณ์ที่จะนำพาเกษตรกรในชุมชนลดรายจ่ายในการทำการเกษตร และเพิ่มรายได้ให้เข้าชุมชนและครัวเรือนของลูกบ้าน จนในที่สุด คุณสมภารได้ปรึกษากับทางลูกบ้านที่จะทำกิจกรรมภายในชุมชน จึงเกิดการรวมกลุ่มกันทำการเกษตรปลูกพืชผักปลอดสารพิษซึ่งเป็นกลุ่มที่ก่อเกิดจากเสียงของคนในชุมชน
2010-07-14
5,550
กู้เมืองหลวง
ชื่อพันธุ์ : กู้เมืองหลวง (Goo Meuang Luang) ชนิด : ข้าวเจ้า ประวัติพันธุ์ : เป็นข้าวไร่พันธุ์พื้นเมือง ที่ปลูกเป็นข้าวไร่บางท้องที่ในภาคใต้ ปลูกศึกษาพันธุ์และเปรียบเทียบพันธุ์ที่สถานีทดลองยางในภาคใต้ การรับรองพันธุ์ : คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2522
2010-07-13
4,601
ขาวโป่งไคร้
ชื่อพันธุ์ : ขาวโป่งไคร้ (Khao Pong Krai) ชนิด : ข้าวเหนียว ประวัติพันธุ์ : ได้ จากการเก็บรวบรวมจากแปลงเกษตรกร บ้านโป่งไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวิชัย คำชมภู สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง ปลูกศึกษาพันธุ์ที่ไร่นาสาธิตแม่เหียะและเปรียบเทียบผลผลิตที่สถานีทดลอง ข้าวในภาคเหนือ การรับรองพันธุ์ : คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2530
2010-07-13
4,610
เจ้าฮ่อ
ชื่อพันธุ์ : เจ้าฮ่อ (Jow Haw) ชนิด : ข้าวเจ้า ประวัติพันธุ์ : ได้จากการคัดเลือกจากพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองของชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอ จังหวัดเชียงราย โดยนายสมพงษ์ ภู่พวง สถานีทดลองข้าวพาน ในปี พ.ศ. 2522 ปลูกศึกษาพันธุ์และเปรียบเทียบผลผลิตในสถานีทดลองข้าวและสถานีทดลองพืชสวนใน ภาคเหนือ การรับรอง : คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2530
2010-07-13
5,014
ข้าวเหนียวพันธุ์ซิวแม่จัน
ชื่อพันธุ์ : ซิวแม่จัน (Sew Mae Jan) ชนิด : ข้าวเหนียว ประวัติพันธุ์ : ได้จากการเก็บรวบรวมพันธุ์จากเกษตรกร ในหมู่บ้านหนองบัว ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ปลูกคัดเลือกและเปรียบเทียบผลผลิต ที่สถานีทดลองพืชไร่เชียงราย และสถานีทดลองข้าวพาน การรับรองพันธุ์ : คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2522
2010-07-13
5,675
ข้าวเจ้าดอกพะยอม
ชื่อพันธุ์ : ดอกพะยอม (Dawk Pa-yawm) ชนิด : ข้าวเจ้า ประวัติพันธุ์ : ได้จากการรวบรวมพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองในพื้นที่ภาคใต้ โดยเจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ในระหว่างปี พ.ศ. 2502 – 2521 ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ในสถานีทดลองข้าวภาคใต้ การรับรองพันธุ์ : คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2522
2010-07-13
11,260
เจ้าขาวเชียงใหม่
ชื่อพันธุ์ - เจ้าขาวเชียงใหม่ (Jow Khao Chiangmai) ชนิด - ข้าวเจ้า คู่ผสม - ประวัติพันธุ์ - เจ้าขาวเชียงใหม่ ได้จากการเก็บรวบรวมพันธุ์ ในอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยนายวิทูรย์ ขันธิกุล เจ้าหน้าที่การเกษตร สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2523 โดยมีรหัสการรวบรวมคือ SPTC80187-126 ปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง เพื่อให้ได้พันธุ์บริสุทธิ์ ระหว่าง พ.ศ. 2524 ? 2530 ต่อมานำมาปลูกเปรียบเทียบผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ระหว่าง พ.ศ. 2531-2546 คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์แนะนำ ชื่อ เจ้าขาวเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์แนะนำ ชื่อ เจ้าขาวเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550
2010-07-13
4,991
สารอาหารในข้าว
ข้าวเป็นอาหารหลักของชาวไทยและชาวเอเชียมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ จากความรู้พื้นฐานในชั้นประถมครูจะสอนนักเรียนว่าองค์ประกอบหลักในข้าวชนิดต่างๆ คือแป้ง อย่างไรก็ตามในข้าวยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ประกอบในข้าวที่มีรงควัตถุสีดำหรือสีแดง เช่นข้าวเหนียวดำและข้าวแดงเป็นต้น รงควัตถุสีดำหรือสีแดงที่พบในข้าวมีหน้าที่ในการต่อต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant)
2010-07-13
6,939
การเลี้ยงกบในบ่อดินแบบธรรมชาติ
คุณประเทือง รำศรีไพร อายุ 44 ปี เกษตรกรที่เดินตามรอยเท้าพ่อหลวง ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง อาศัยบ้านเลขที่ 17 หมู่ 39 ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ได้มีความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงกบในบ่อดินที่ทำเลียนแบบธรรมชาติเอง และกบนั้นได้ราคาดีเหมือนกับกบนาที่ขายได้กิโลกรัมละ 150-180 บาท รสชาติกบจะแตกต่างกับกบที่เลี้ยงจากหัวอาหาร เพราะอาหารที่ให้ก็จะให้ตามที่มีแบบธรรมชาติเท่านั้น คุณประเทืองเริ่มต้นจากการมีพ่อพันธุ์ม่พันธุ์กบ 4 ตัวและผสมพันธุ์กบจนมีบ่อกบ 4 บ่อและส่งจำหน่ายลูกพันธุ์กบให้กับคนอื่นๆที่สนใจและนำไปเลี้ยงกัน
2010-07-13
38,699
สูตรอาหารลดกลิ่นเหม็นในคอกเป็ด
คุณอารีย์ อางคาสัย เกษตรกรวัย 58 ปี ปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขที่ 4/4 หมู่ 2 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี มีพื้นที่ในการทำการเกษตร 23 ไร่ โดยแบ่งเป็นทำนา 11 ไร่ ซึ่งมีทั้งการปลูกข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 และข้าวพันธุ์ชัยนาท ในส่วนการทำพืชไร่พืชสวน คุณอารีย์ปลูกทั้งมะม่วงมะพร้าว กล้วย แก้วมังกร มะนาว ขนุน มะกรูด และสำหรับการเลี้ยงสัตว์ ก็มีการเลี้ยงปลาประมาณ 8 บ่อเป็นการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาเพื่อจำหน่าย มีทั้งปลาดุก ปลาจาระเม็ดน้ำจืด และการเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติ 2 บ่อใหญ่ นอกจากนี้คุณอารีย์ยังทำสมุนไพร และน้ำยาเอนกประสงค์ไว้ใช้ในชุมชนและครัวเรือนอีกด้วย
2010-07-13
14,936
วิธีการทำปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ
-
2010-07-12
15,659
ราคาน้ำมัน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 3 ก.พ. พ.ศ.2566
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
45.00
3.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
45.00
3.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
47.00
0.00