ข้อมูลเกษตร
การปลูกมะม่วงพันธุ์อาร์ทูอีทู เพื่อการส่งออกในประเทศไทย
“อาร์ทูอีทู” เป็นสายพันธุ์มะม่วงที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย เมื่อนำมาปลูกในประเทศไทยได้ผลผลิตและคุณภาพไม่แพ้ที่ปลูกในออสเตรเลีย ปลูกได้ทุกพื้นที่ในบ้านเราที่ปลูกมะม่วงได้และได้รับการยืนยันมาจากพ่อค้าที่ส่งออกมะม่วงว่า อาร์อีทูในบ้านเรามีขนาดผล สีสันสีแดงมีคุณภาพไม่แพ้มะม่วงอาร์ทูอีทูที่ปลูกในประเทศออสเตรเลีย เพียงจะได้ต้องปรับปรุงเทคนิคในการผลิตและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวให้ได้ดียิ่งขึ้น เช่น การตัดแต่งกิ่งช่วยให้ผลมะม่วงไดรับแสงแดดเต็มที่ ทำให้ผิวผลมีสีแดงจัด สม่ำเสมอทั่วผลหรือจะเป็ยการใช้ถุงห่อเข้ามาช่วย เป็นต้น
2010-07-19
24,876
การเลี้ยงหมูหลุมและวิธีแก้อาการหมูท้องเสีย
คุณปิยะพงษ์ กรุดแก้ว เกษตรกรหนุ่มรุ่นใหม่ วัย 25 ปี อาศัยอยู่ที่ ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เกษตรกรหนุ่มท่านนี้มีความสนใจต้องการทำสวนเกษตรแบบผสมผสาน จึงคิดริเริ่มจากการศึกษาเรียนรู้ตามสถานที่มีการอบรม และนำความรู้กลับมาพัฒนาที่บ้านของตนเอง ซึ่งตอนนี้ก็มีการทำเกษตรหลายอย่าง อาทิเช่นการทำเกษตรแบบผสมผสาน พึ่งตนเอง การปลูกชะอม ปลูกใบเหลียง เป็นช่องทางเสริมรายได้ และการเลี้ยงหมูหลุม เพื่อจำหน่ายเป็นเงินที่จะได้ทุกเดือน นอกจากนั้นการเลี้ยงหมูหลุมยังได้ปุ๋ยจากมูลหมูอีกด้วย ถึงแม้จะเป็นเกษตรกรมือใหม่ไฟแรง แต่หากหมูมีอาการท้องเสีย คุณปิยะพงษ์ก็จะใช้ภูมิปัญญาเกษตรกรแบบดั้งเดิมในการรักษา ซึ้งเป็นวิธีที่ปลอดภัยและใช้มานาน มาบอกท่านที่สนใจลองนำไปใช้กันครับ
2010-07-19
9,753
การหมักฮอร์โมนบำรุงข้าว
รกหมูสามารถนำมาทำ“ ฮอร์โมน” ที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช
2010-07-16
4,089
การใช้กากเบียร์ผสมอาหารโคขุน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนแห่งนี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก. เนื้อที่ จำนวน 26-3-50 ไร่ ของ นายสุพี วงศ์พิทักษ์ และนางบุญญาภรณ์ วงศ์พิทักษ์ ถือเป็นฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโคขุน และจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนหนองแหน ซึ่งกลุ่มโคขุนหนองแหนนี้ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2544 โดยการรวมตัวของเกษตรกรที่สนใจอาชีพการเลี้ยงโคขุน มีนายสุพี วงศ์พิทักษ์ เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกครั้งแรก 33 ราย โดยการลงหุ้นกันคนละ 2,000 บาท มีเงินทุนหมุนเวียนครั้งแรก 66,000 บาท ปัจจุบันมีสมาชิก 220 ราย มีเงินทุนหมุนเวียนและทรัพย์สินภายในกลุ่ม 1,200,000 บาท และได้เป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ( โคเนื้อ – โคขุน ) ประจำปี 2548 เข้ารับโล่พระราชทานจากสม เด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร ในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ 11 พฤษภาคม 2548
2010-07-16
12,994
น้ำหมักเร่งโตกระตุ้นข้าวให้ออกรวงพร้อมกัน
การใช้น้ำหมักชีวภาพของเกษตรกรทุกวันนี้มีหลากหลายสูตร โดยการนำพืชผักผลไม้ และสากสัตว์มาหมักรวมกันแล้วเติมกากน้ำตาล ทำให้เกิดจุลิทรีย์จำนวนมากที่เป็นประโยชน์กับพืชจำนวนมาก จุลินทรีย์เหล่านี้จะช่วยย่อยสลายธาตุอาหารต่างๆที่อยูในพืชเมื่อถูกย่อยสลายสารต่างๆจะถูกปล่อยออกมา เช่านโปรตีน กรดอะมิโน กรดอินทรีย์ ซึ่งพืชสามารถนำไปใช้เร่งการเจริญและการออกดอกออกรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนี่ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่ทาง อาจารย์ไกลเลิศ ทวีกุล ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการวิจัย และส่งเสริมให้เกษตรได้นำไปใช้ในการปลูกข้าวอินทรีย์ที่ทางกลุ่มปลูกข้าวอิทรีย์บ้านดอนหันนำไปใช้เร่งการเจริญเติบและกระตุ้การออกรวงของข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2010-07-15
5,222
วิธีการกำจัดเพลี้ยโดยการใช้ใบพลู
พลู ชื่ออังกฤษ : Betel Vine ชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper betel Linn. ประโยชน์ : ใช้รักษาหรือระงับอาการเจ็บปวดจากพิษแมลง อาการคันจากลมพิษ ส่วนที่ใช้ : ใบสด วิธีใช้ : ตำใบพลูให้ละเอียดเติมเหล้าขาวจำนวนเล็กน้อยพอแฉะ นำทั้งกากและน้ำทาบริเวณที่เป็น ทาซ้ำจนผื่นหายไป สารเคมี : ใบมีน้ำมันหอมระเหย 0.7-2.4 % ซึ่งประกอบด้วย chavicol 7-16)%, chavibetol 2.7-6%, eugenol 26.8-42.5% eugenol methle ether 4-15% และมีสารที่ออกฤทธิ์คล้าย cocaine คือ arakene
2010-07-14
6,761
ไล่ยุงให้พ้นไปจากบ้านเรือนด้วยสมุนไพรสูตรนี้
สมภาร บุราณ ผญบ.หมู่ 11 บ้านดอนหัน อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ผู้นำชุมชนที่มีจิตอาสาในการบริหารหารจัดการภายในชุมชน เป็นผู้นำที่มีอุดมการณ์ที่จะนำพาเกษตรกรในชุมชนลดรายจ่ายในการทำการเกษตร และเพิ่มรายได้ให้เข้าชุมชนและครัวเรือนของลูกบ้าน จนในที่สุด คุณสมภารได้ปรึกษากับทางลูกบ้านที่จะทำกิจกรรมภายในชุมชน จึงเกิดการรวมกลุ่มกันทำการเกษตรปลูกพืชผักปลอดสารพิษซึ่งเป็นกลุ่มที่ก่อเกิดจากเสียงของคนในชุมชน
2010-07-14
5,463
กู้เมืองหลวง
ชื่อพันธุ์ : กู้เมืองหลวง (Goo Meuang Luang) ชนิด : ข้าวเจ้า ประวัติพันธุ์ : เป็นข้าวไร่พันธุ์พื้นเมือง ที่ปลูกเป็นข้าวไร่บางท้องที่ในภาคใต้ ปลูกศึกษาพันธุ์และเปรียบเทียบพันธุ์ที่สถานีทดลองยางในภาคใต้ การรับรองพันธุ์ : คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2522
2010-07-13
4,489
ขาวโป่งไคร้
ชื่อพันธุ์ : ขาวโป่งไคร้ (Khao Pong Krai) ชนิด : ข้าวเหนียว ประวัติพันธุ์ : ได้ จากการเก็บรวบรวมจากแปลงเกษตรกร บ้านโป่งไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวิชัย คำชมภู สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง ปลูกศึกษาพันธุ์ที่ไร่นาสาธิตแม่เหียะและเปรียบเทียบผลผลิตที่สถานีทดลอง ข้าวในภาคเหนือ การรับรองพันธุ์ : คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2530
2010-07-13
4,496
เจ้าฮ่อ
ชื่อพันธุ์ : เจ้าฮ่อ (Jow Haw) ชนิด : ข้าวเจ้า ประวัติพันธุ์ : ได้จากการคัดเลือกจากพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองของชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอ จังหวัดเชียงราย โดยนายสมพงษ์ ภู่พวง สถานีทดลองข้าวพาน ในปี พ.ศ. 2522 ปลูกศึกษาพันธุ์และเปรียบเทียบผลผลิตในสถานีทดลองข้าวและสถานีทดลองพืชสวนใน ภาคเหนือ การรับรอง : คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2530
2010-07-13
4,884
ข้าวเหนียวพันธุ์ซิวแม่จัน
ชื่อพันธุ์ : ซิวแม่จัน (Sew Mae Jan) ชนิด : ข้าวเหนียว ประวัติพันธุ์ : ได้จากการเก็บรวบรวมพันธุ์จากเกษตรกร ในหมู่บ้านหนองบัว ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ปลูกคัดเลือกและเปรียบเทียบผลผลิต ที่สถานีทดลองพืชไร่เชียงราย และสถานีทดลองข้าวพาน การรับรองพันธุ์ : คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2522
2010-07-13
5,567
ข้าวเจ้าดอกพะยอม
ชื่อพันธุ์ : ดอกพะยอม (Dawk Pa-yawm) ชนิด : ข้าวเจ้า ประวัติพันธุ์ : ได้จากการรวบรวมพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองในพื้นที่ภาคใต้ โดยเจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ในระหว่างปี พ.ศ. 2502 – 2521 ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ในสถานีทดลองข้าวภาคใต้ การรับรองพันธุ์ : คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2522
2010-07-13
11,053
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
45.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
44.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.54 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
49.36 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
53.00
0.00