ข้อมูลเกษตร
หนอนร่านสีน้ำตาล ศัตรูปาล์มน้ำมัน
เป็นหนอนร่านที่มีความสำคัญเหมือนหนอนหน้าแมว เคยระบาดทำความเสียหายแก่ปาล์มน้ำมัน ในเขตอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ เมื่อปี พ.ศ. 2528 เป็นพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ บางครั้งพบระบาดควบคู่กับหนอนหน้าแมว เช่น ในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมัน เขตอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ลักษณะการทำลายเหมือนกับหนอนหน้าแมว โดยกัดทำลายใบปาล์มน้ำมัน ถ้ารุนแรงจะทำให้ใบโกร๋นทั้งต้น
2011-10-11
2,655
หนอนหอยมะพร้าว(พาราซ่า)ศัตรูปาล์มน้ำมัน
เป็นหนอนร่านที่สำคัญที่สุดของมะพร้าว มักเกิดระบาดเป็นประจำ โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 252-2523 ระบาดอย่างรุนแรงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และอีกหลายจังหวัดในภาคใต้ ทำให้มะพร้าวที่ชะงักการเจริญเติบโต เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผลผลิตของมะพร้าวลดอย่างมาก พบบ้างเล็กน้อยในสวนปาล์มน้ำมันเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2011-10-11
5,925
หนอนหน้าแมว ศัตรูปาล์มน้ำมัน
ในปี พ.ศ. 2524 พบหนอนหน้าแมวระบาดครั้งแรกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อมาในปี พ.ศ. 2526-2529 มีการระบาดในหลายพื้นที่ของจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และกระบี่ สาเหตุที่เกิดมีการระบาดเพราะปีที่ผ่านมามีอากาศแห้งแล้งต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน วัชพืช และพันธุ์ไม้ต้นเล็กที่เป็นแหล่งอาหารของตัวเต็มวัยศัตรูธรรมชาติพวกแตนเบียนได้หมดไป ทำให้จำนวนหนอนหน้าแมวเพิ่มปริมาณมากและเกิดการระบาดขึ้นในปีถัดมา
2011-10-10
4,415
การบริโภคข้าว
คนไทย ภาคเหนือและภาคอีสานนิยมบริโภคข้าวเหนียว ส่วนชาวภาคกลางและภาคใต้บริโภค ข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักและบริโภคข้าวเหนียวเป็นขนมหวาน ข้าวที่คนไทยบริโภคมีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว นิยมนำมาหุงให้สุกทั้งเมล็ด โดยมีวิธีการหุง ดังนี้
2011-10-06
6,496
ประวัติศาสตร์ข้าวโลก
ข้าว เป็นธัญญาหารหลักของชาวโลก จัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้า ซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และมีความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลก ไม่ว่าาจะเป็นถิ่นแห้งแล้งแบบทะเลทราย พื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง หรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็น ข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้อย่าง ทรหดอดทน
2011-10-06
7,498
ประวัติการปรับปรุงพันธุ์ข้าวในประเทศไทย
การพัฒนาพันธุ์ข้าวและการทำนาตามหลักวิทยาการเกษตร ได้เริ่มขึ้นอย่างจริงจังในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยทรงโปรดให้ขุดคลองขึ้นหลายแห่ง อาทิเช่น คลองชลประทานรังสิต เป็นต้น และทรงพิจารณาว่าข้าวจากเมล็ดปะปนกันหลายพันธุ์ และยังทรงโปรดให้มีการจัดประกวดพันธุ์ข้าวขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2450 ซึ่งเป็นการประกวดพันธุ์ข้าวจากทุ่งคลองหลวงรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอุดหนุนและบำรุงหาพันธุ์ข้าวที่ดีมาใช้ทำพันธุ์ เพื่อให้ข้าวของประเทศสยามเจริญดีมีราคาขึ้นเท่าเทียมกับข้าวประเทศอื่นๆ
2011-10-06
6,235
ตำนานพันธุ์ข้าวปิ่นแก้ว
บทความโดย : นายสมหมาย ยาน้อย ในปี พ.ศ. 2470 ข้าวไทยถูกกล่าวหาว่าด้อยคุณภาพทำให้ราคาข้าวตกต่ำ ทางสถานีฯ จึงจัดให้มีการประชุมระหว่างพวกพ่อค้าส่งออกที่เป็นตัวแทนซื้อข้าวส่งออกต่างประเทศ เจ้าของโรงสีใหญ่ๆ หลงจู๊ผู้ตรวจซื้อข้าวของโรงสี และชาวนารายใหญ่ เพื่อรวมกันตรวจคุณภาพข้าวและคัดเลือกข้าวคุณภาพดีเยี่ยมไว้เป็นตัวอย่าง ซึ่งในที่สุดได้ตัดสินคัดเลือกพันธุ์ข้าว “ ปิ่นแก้ว ” ของนาทดลองให้เป็นข้าวดีเยี่ยมและเป็นข้าวตัวอย่างมาตรฐานของไทยเพื่อการส่งออก
2011-10-06
15,813
อารยธรรมข้าวไทย
ข้าวของไทยเป็นพืชอาหารประจำชาติที่มีตำนานประวัติศาสตร์มายาวนาน ปรากฏเป็นร่องรอยพร้อมกับอารยธรรมไทยมาไม่น้อยกว่า 5,500 ปี ซึ่งมีหลักฐานจากแกลบข้าวที่เป็นส่วนผสมของดินใช้เครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเชียง อำเภอโนนนกทา ตำบลบ้านโคก อำเภอภูเวียง อันสันนิษฐานได้ว่าเป็นเมล็ดข้าวที่เก่แก่ที่สุดของไทย รวมทั้งยังพบหลักฐานเมล็ดข้าวที่ขุดพบที่ถ้ำปุงฮุง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2011-10-06
10,971
การค้าข้าว
ในสมัยก่อน คนไทยปลูกข้าวเพื่อใช้บริโภคเองเป็นหลัก ชาวนาจะนำข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวได้ไปตากแดดจนแห้งและเก็บไว้ในยุ้งฉาง เมื่อจะบริโภคจึงนำมาตำเป็นข้าวสารครั้งละจำนวนน้อยให้พอบริโภคในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งเป็นที่มาของสำนวนที่ว่า "ตำข้าวสารกรอกหม้อ" หมายถึงทำอะไรโดยไม่เผื่อเหลือเผื่อขาด ต่อมาเมื่อมีการติดต่อกับชาวต่างชาติ การปลูกข้าวเพื่อยังชีพจึงได้พัฒนาเป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ
2011-10-06
6,005
ชนิดของข้าว
การแบ่งชนิดของข้าวทำได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับมาตรการที่ใช้ในการแบ่ง เช่น แบ่งตามประเภทของเนื้อแข็งในเมล็ดข้าวสาร แบ่งได้เป็นข้าวเจ้าและข้าวเหนียว ซึ่งมีต้นและลักษณะอย่างอื่นเหมือนกันทุกอย่าง แตกต่างกันที่ประเภทของเนื้อแข็งในเมล็ด เมล็ดข้าวเจ้าประกอบด้วยแป้งอมิโลส (Amylose) ประมาณร้อยละ 15-30 ส่วนเมล็ดข้าวเหนียวประกอบด้วยแป้งอมิโลเพคติน (Amylopectin) เป็นส่วนใหญ่และมีแป้งอมิโลสเพียงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 5-7 เท่านั้น แบ่งตามสภาพพื้นที่เพาะปลูก
2011-10-05
5,738
คีเปล ไม้ดอกหอม มหัศจรรย์(ไม้หายาก)
คีเปล ถือเป็นพรรณไม้แปลกและหายากของโลก มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินโดนีเซีย คีเปล แปลว่า กำมือ ซึ่งชาวชวาเรียกกันตามลักษณะของผลที่มีขนาดใหญ่เท่ากำมือ คีเปลมีความต่างจากผลไม้ทั่วไปตรงที่ติดผลตามลำต้น ไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสองข้อเท่านั้น แต่ติดหลายสิบข้อ หรือเป็นร้อยข้อเลยทีเดียว หากติดทั่วทั้งต้นจะห้อยย้อยลงมา คีเปลเป็นพันธุ์ไม้โบราณชนิดหนึ่งที่เล่ากันว่ามีบทบาทต่อพระเจ้าแผ่นดินมากนิยมปลูกเฉพาะในพระราชวังเท่านั้น ไว้ให้มเหสีหรือนางสนมรับประทาน ห้ามบุคคลโดยทั่วไปปลูกโดยเด็ดขาด
2011-09-23
35,699
การบังคับดอกมะม่วง
การบังคับมะม่วงให้ต้นมะม่วงออกดอก ทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่นิยมกันมากในปัจจุบันก็คือ การใช้สารพาโคลบิวทราโซล (ซื่อการค้า คือ คัลทาร์) โดยราดสารนี้ลงในดิน รอบๆ ต้น ซึ่งมีวิธีการดังนี้ คือ
2011-09-21
24,918
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 29 ก.พ. พ.ศ.2567