ข้อมูลเกษตร
หนอนเขากระทิง ศัตรูกูลปาล์มน้ำมัน
เดิมพบทำลายเพียงเล็กน้อยในเขตจังหวัดชุมพร แต่หลังจากเกิดพายุไต้ฝุ่นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ทำให้สภาพทางนิเวศวิทยาเปลี่ยนไปจากเดิมมาก ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2533 จึงเกิดการระบาดของหนอนเขากระทิงทำลายใบปาล์มน้ำมันคิดเป็นพื้นที่เสียหายประมาณ 1,000 ไร่
2011-10-11
2,766
หนอนหอยหลังเต่า ศัตรูปาล์มน้ำมัน
เป็นหนอนร่านอีกชนิดหนึ่งที่พบทำลายใบมะพร้าว และใบปาล์มน้ำมันไม่รุนแรงในเขตจังหวัดชุมพร แต่เมื่อปี พ.ศ. 2531 ได้ระบาดขึ้นในสวนปาล์มน้ำมัน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นพื้นที่มากกว่า 5,000 ไร่
2011-10-11
3,340
หนอนร่านสี่เขา ศัตรูปาล์มน้ำมัน
พบทั่วไปในสวนปาล์มน้ำมัน โดยเฉพาะสวนปาล์มน้ำมันอายุ 1-3 ปี มีลักษณะใกล้เคียงกับหนอนร่าน Setora nitens Walker ซึ่งเคยระบาดในประเทศมาเลเซีย และพบในเขตภาคใต้ของประเทศไทย
2011-10-11
3,254
หนอนร่านสีน้ำตาล ศัตรูปาล์มน้ำมัน
เป็นหนอนร่านที่มีความสำคัญเหมือนหนอนหน้าแมว เคยระบาดทำความเสียหายแก่ปาล์มน้ำมัน ในเขตอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ เมื่อปี พ.ศ. 2528 เป็นพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ บางครั้งพบระบาดควบคู่กับหนอนหน้าแมว เช่น ในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมัน เขตอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ลักษณะการทำลายเหมือนกับหนอนหน้าแมว โดยกัดทำลายใบปาล์มน้ำมัน ถ้ารุนแรงจะทำให้ใบโกร๋นทั้งต้น
2011-10-11
2,632
หนอนหอยมะพร้าว(พาราซ่า)ศัตรูปาล์มน้ำมัน
เป็นหนอนร่านที่สำคัญที่สุดของมะพร้าว มักเกิดระบาดเป็นประจำ โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 252-2523 ระบาดอย่างรุนแรงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และอีกหลายจังหวัดในภาคใต้ ทำให้มะพร้าวที่ชะงักการเจริญเติบโต เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผลผลิตของมะพร้าวลดอย่างมาก พบบ้างเล็กน้อยในสวนปาล์มน้ำมันเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2011-10-11
5,838
หนอนหน้าแมว ศัตรูปาล์มน้ำมัน
ในปี พ.ศ. 2524 พบหนอนหน้าแมวระบาดครั้งแรกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อมาในปี พ.ศ. 2526-2529 มีการระบาดในหลายพื้นที่ของจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และกระบี่ สาเหตุที่เกิดมีการระบาดเพราะปีที่ผ่านมามีอากาศแห้งแล้งต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน วัชพืช และพันธุ์ไม้ต้นเล็กที่เป็นแหล่งอาหารของตัวเต็มวัยศัตรูธรรมชาติพวกแตนเบียนได้หมดไป ทำให้จำนวนหนอนหน้าแมวเพิ่มปริมาณมากและเกิดการระบาดขึ้นในปีถัดมา
2011-10-10
4,391
การบริโภคข้าว
คนไทย ภาคเหนือและภาคอีสานนิยมบริโภคข้าวเหนียว ส่วนชาวภาคกลางและภาคใต้บริโภค ข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักและบริโภคข้าวเหนียวเป็นขนมหวาน ข้าวที่คนไทยบริโภคมีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว นิยมนำมาหุงให้สุกทั้งเมล็ด โดยมีวิธีการหุง ดังนี้
2011-10-06
6,464
ประวัติศาสตร์ข้าวโลก
ข้าว เป็นธัญญาหารหลักของชาวโลก จัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้า ซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และมีความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลก ไม่ว่าาจะเป็นถิ่นแห้งแล้งแบบทะเลทราย พื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง หรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็น ข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้อย่าง ทรหดอดทน
2011-10-06
7,456
ประวัติการปรับปรุงพันธุ์ข้าวในประเทศไทย
การพัฒนาพันธุ์ข้าวและการทำนาตามหลักวิทยาการเกษตร ได้เริ่มขึ้นอย่างจริงจังในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยทรงโปรดให้ขุดคลองขึ้นหลายแห่ง อาทิเช่น คลองชลประทานรังสิต เป็นต้น และทรงพิจารณาว่าข้าวจากเมล็ดปะปนกันหลายพันธุ์ และยังทรงโปรดให้มีการจัดประกวดพันธุ์ข้าวขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2450 ซึ่งเป็นการประกวดพันธุ์ข้าวจากทุ่งคลองหลวงรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอุดหนุนและบำรุงหาพันธุ์ข้าวที่ดีมาใช้ทำพันธุ์ เพื่อให้ข้าวของประเทศสยามเจริญดีมีราคาขึ้นเท่าเทียมกับข้าวประเทศอื่นๆ
2011-10-06
6,193
ตำนานพันธุ์ข้าวปิ่นแก้ว
บทความโดย : นายสมหมาย ยาน้อย ในปี พ.ศ. 2470 ข้าวไทยถูกกล่าวหาว่าด้อยคุณภาพทำให้ราคาข้าวตกต่ำ ทางสถานีฯ จึงจัดให้มีการประชุมระหว่างพวกพ่อค้าส่งออกที่เป็นตัวแทนซื้อข้าวส่งออกต่างประเทศ เจ้าของโรงสีใหญ่ๆ หลงจู๊ผู้ตรวจซื้อข้าวของโรงสี และชาวนารายใหญ่ เพื่อรวมกันตรวจคุณภาพข้าวและคัดเลือกข้าวคุณภาพดีเยี่ยมไว้เป็นตัวอย่าง ซึ่งในที่สุดได้ตัดสินคัดเลือกพันธุ์ข้าว “ ปิ่นแก้ว ” ของนาทดลองให้เป็นข้าวดีเยี่ยมและเป็นข้าวตัวอย่างมาตรฐานของไทยเพื่อการส่งออก
2011-10-06
15,751
อารยธรรมข้าวไทย
ข้าวของไทยเป็นพืชอาหารประจำชาติที่มีตำนานประวัติศาสตร์มายาวนาน ปรากฏเป็นร่องรอยพร้อมกับอารยธรรมไทยมาไม่น้อยกว่า 5,500 ปี ซึ่งมีหลักฐานจากแกลบข้าวที่เป็นส่วนผสมของดินใช้เครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเชียง อำเภอโนนนกทา ตำบลบ้านโคก อำเภอภูเวียง อันสันนิษฐานได้ว่าเป็นเมล็ดข้าวที่เก่แก่ที่สุดของไทย รวมทั้งยังพบหลักฐานเมล็ดข้าวที่ขุดพบที่ถ้ำปุงฮุง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2011-10-06
10,673
การค้าข้าว
ในสมัยก่อน คนไทยปลูกข้าวเพื่อใช้บริโภคเองเป็นหลัก ชาวนาจะนำข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวได้ไปตากแดดจนแห้งและเก็บไว้ในยุ้งฉาง เมื่อจะบริโภคจึงนำมาตำเป็นข้าวสารครั้งละจำนวนน้อยให้พอบริโภคในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งเป็นที่มาของสำนวนที่ว่า "ตำข้าวสารกรอกหม้อ" หมายถึงทำอะไรโดยไม่เผื่อเหลือเผื่อขาด ต่อมาเมื่อมีการติดต่อกับชาวต่างชาติ การปลูกข้าวเพื่อยังชีพจึงได้พัฒนาเป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ
2011-10-06
5,969
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 29 พ.ย. พ.ศ.2566
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
45.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
48.00
1.00