ข้อมูลเกษตร
หนอนกอแถบลายสีม่วง dark-headed stem borer
ตัวหนอนมีหัวสีดำหรือน้ำตาลเข้มเกือบดำ ระยะไข่ 5-6 วัน ระยะหนอนนาน 35-40 วัน ระยะดักแด้ 6-9 วัน พบระบาดทั่วทุกภาคของประเทศ
2011-11-15
4,316
หนอนกอสีชมพู (pink stem borer)
ถ้าหนอนกัดเข้าไปอยู่ในลำต้นจะเกิดอาการ“ยอดเหี่ยว”และแห้งตาย หากหนอนเข้าทำลายในระยะข้าวตั้งท้องหรือหลังจากนั้น รวงข้าวจะมีสีขาว เมล็ดลีบ เรียกว่า “ข้าวหัวหงอก” การทำลายในอ้อย ทำให้ยอดอ้อยแห้งตาย
2011-11-15
9,332
รำข้าวสามารถนำไปทำอะไรได้อีกเยอะ
รำข้าว คือ ส่วนที่ได้จากการขัดข้าวกล้องให้เป็นข้าวสาร ซึ่งประกอบด้วยชั้นเยื่อหุ้มเมล็ด และคัพภะ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งได้จากกระบวนการสีข้าว โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ รำหยาบ (bran) ซึ่งได้จากการขัดผิวเมล็ดข้าวกล้อง และรำละเอียด (polish) ได้จากการขัดขาวและขัดมัน นอกจากนี้รำข้าวยังมีคุณค่าทางอาหารสูง ได้แก่ โปรตีน ไขมัน ใยอาหาร เถ้า วิตามิน และเกลือแร่ต่างๆ ดังนั้นจึงมีการนำรำข้าวมาใช้ประโยชน์ ได้แก่
2011-11-15
18,349
วิธีกำจัดเพลี้ยไฟในมะเขือเปราะส่งออก
จากความเข้มงวดในเรื่องของการส่งออกสินค้าเกษตรของสหภาพยุโรป กรมวิชาการเกษตรจึงได้ดำเนินการทำการวิจัยเทคโนโลยีการปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อป้องกันและแก้ปัญหา การตรวจพบศัตรูพืชที่อาจพบติดไปกับผลผลิตที่ส่งออก โดยล่าสุดได้ค้นพบวิธีการจัดการมะเขือเปราะให้ปลอดศัตรูพืชก่อนการส่งออก
2011-11-15
14,961
พันธุ์ดีที่แนะนำให้ปลูกในภาคใต้
พันธุ์ข้าวที่แนะนำให้ปลูกในภาคใต้
2011-11-11
5,565
รายชื่อพันธุ์ข้าวที่ส่งเสริมในภาคเหนือ
ภาคเหนือเป็นภาคที่มีอากาศหนาวเย็นพันธุ์ข้าวที่มีการส่งเสริมให้ปลูกในภาคเหนือมีดังต่อไปนี้
2011-11-10
25,639
การคัดเลือกชนิดพืชคลุมดิน เพื่อป้องกันวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน
พืชคลุมดินตระกูลถั่วที่แนะนำให้ปลูกในสวนปาล์มน้ำมันมี 4 ชนิด แต่ละชนิดมีคุณลักษณะดังนี้
2011-11-10
4,884
การปลูกพืชคลุมดิน เพื่อคลุมวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน
เป็นวิธีการปลูกด้วยเมล็ด พืชคลุมดินที่ปลูกหลังปลุกปาล์มน้ำมันเสร็จทันที โดยปลูกพืชคลุมในระหว่างแถวปาล์มน้ำมัน ห่างจากโคนต้นปาล์มน้ำมันในรัศมี 2 เมตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2011-11-10
5,888
การปลูกพืชคลุมดิน ลดปัญหาวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน
การปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่วเพื่อควบคุมวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน เป็นวิธีที่คุ้มค่าต่อการลงทุน ปลูกพืชคลุมดินครั้งเดียวอย่างถูกวิธี สามารถป้องกันกำจัดวัชพืชได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานโดยไม่มีปัญหาวัชพืชรบกวน พืชคลุมนอกจากควบคุมวัชพืชแล้วยังช่วยเหลือรักษาความชื้นให้ดิน ป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน เศษซากพืชคลุมเป็นอินทรียวัตถุช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินตระกูลถั่ว ช่วยให้ปาล์มน้ำมันเจริญเติบโตและได้เก็บเกี่ยวเร็วขึ้น รวมทั้งประหยัดแรงงานและลดต้นทุนในการกำจัดวัชพืช
2011-11-10
4,224
การผสมเมล็ดพันธุ์พืชคลุมดินเพื่อการคลุมวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน
เนื่องจากพืชคลุมแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่ดีเด่นแตกต่างกัน ฉะนั้นเพื่อให้การปลูกพืชคลุมดินมีประสิทธิภาพสูง คลุมดินได้เร็วและลดความเสี่ยงอันเนื่องจากโรค แมลง และสภาพที่ไม่เอื้ออำนวยต่อพืชคลุมชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น เพอราเรีย ไม่ทนต่อสภาพร่มเงา และความแห้งแล้ง แต่เซ็นโตรซีมาและซีรูเลียมทนต่อสภาพร่มเงาและความแห้งแล้ง
2011-11-10
2,822
อัตราเมล็ดพันธุ์พืชคลุมดินที่เหมาะสม ต่อการควบคุมวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน
เมล็ดที่นำมาปลูกมีความงอก 60-70% ใช้เมล็ด 1.5 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมตามอัตราส่วน (ตารางที่ 21) และควรนำเมล็ดมาทดสอบความงอกก่อนปลูกทุกครั้ง เมล็ดที่นำมาปลูกควรมีความงอกไม่ต่ำกว่า 50% ถ้าเมล็ดมีความงอกสูงกว่า 70% ควรลดอัตราปลูกตามสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์ความงอกที่เพิ่มขึ้น ถ้าเมล็ดมีความงอกต่ำประมาณ 50% ใช้เมล็ด 2 กิโลกรัมต่อไร่
2011-11-10
2,767
การเตรียมเมล็ดพันธุ์พืชคลุมดิน ก่อนนำไปปลูกคลุมวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน
เนื่องจากเมล็ดพืชคลุมคาโลโปโกเนียม เซ็นโตรซีมา เพอราเรีย และซีรูเลียม มีเปลือกหุ้มเมล็ดหนาและแข็งทำให้น้ำซึมผ่านเข้าไปในเมล็ดได้ยาก เมื่อนำไปปลกเมล็ดจะงอกช้าและงอกไม่สม่ำเสมอ จำเป็นต้องทำลายเปลือกหุ้มเมล็ดก่อนปลูก เพอราเรียมีเปลือกหุ้มเมล็ดหนากว่าคาโลโปโกเนียมและ ซีรูเลียม ส่วนเซ็นโตรซีมามีเปลือกหุ้มเมล็ดบางกว่าคาโปโกเนียม เพอราเรีย และซีรูเลียม วิธีการทำลายเปลือกหุ้มเมล็ด เพื่อให้เมล็ดงอกได้เร็ว ปฏิบัติดังนี้
2011-11-10
2,941
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2567
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
68.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
76.00
5.00