ข้อมูลเกษตร
ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 4
ประวัติพันธุ์ : ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 4 คัดได้จากการผสมระหว่างพันธุ์ G9946 ซึ่งต้านทานโรคใบจุดนูน อายุค่อนข้างยาว กับพันธุ์ AGS 17 (Higodaizu x R-10) จนได้สายพันธุ์ที่มีความสม่ำเสมอในลักษณะผลผลิต และมีความต้านทานโรคที่สำคัญ จึงได้นำไปประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยพืชไร่ สถานีทดลองพืชไร่ และไร่เกษตรกรในแหล่งปลูกต่าง ๆ
2011-11-25
3,275
ถั่วเหลืองพันธุ์ขอนแก่น
ประวัติพันธุ์ : ถั่วเหลืองพันธุ์ขอนแก่น เป็นพันธุ์ที่ได้จากการรวบรวมพันธุ์ถั่วเหลืองจากตลาดนิคมพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เพื่อปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองให้ได้ผลผลิตสูงในสภาพการปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำการคัดเลือกและประเมินพันธุ์พันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ โดยศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ศูนย์วิจัยพืชไร่ สถานีทดลองพืชไร่ต่าง ๆ และในไร่เกษตรกร ระหว่าง พ.ศ.2529-2545
2011-11-25
4,320
เห็ดนางฟ้าดอกฝ่อแห้งเหลืองหลังเปิดดอก
เห็ดนางฟ้าภูฐานเปิดก้อนใหม่ ออกดอกยังไม่ทันได้เก็บ มีอาการ แห้ง ฝ่อ ทั้งที่รดน้ำปกติมีเพียง 20% ที่ดอกปกติ อยากทราบว่ามันเป็นอะไร จะแก้ไขอย่างไรดีคะ
2011-11-24
31,926
ถั่วเหลืองผิวดำพันธุ์สุโขทัย 3
ประวัติพันธุ์ : ถั่วเหลืองผิวดำพันธุ์สุโขทัย 3 คัดได้จากการผสม (FORT LAMY x เชียงใหม่ 60) F3 x เชียงใหม่ 60 ในปี 2528 ที่สถานีทดลองพืชไร่สีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยใช้วิธีสืบประวัติ ปีละ 3 ครั้ง ในฤดูแล้ง ต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝน เพื่อให้ได้ถั่วเหลืองผิวดำที่มีการปรับตัวได้ดีและผลผลิตสูง โดยคัดเลือกจากลักษณะการติดฝักดก ฝักสมบูรณ์ แล้วนำเข้าประเมินผลผลิตในศูนย์วิจัยพืชไร่ สถานีทดลองพืชไร่ และไร่เกษตรกรในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ปี 2533-2540
2011-11-24
4,226
ถั่วเหลืองพันธุ์สุโขทัย 2
ถั่วเหลืองพันธุ์สุโขทัย 2 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์ 7016 กับพันธุ์สุโขทัย 1 ซึ่งได้ทำการผสมพันธุ์เมื่อ พ.ศ. 2526 ที่สถานีทดลองพืชไร่สีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ทำการคัดเลือกแบบสืบประวัติติดต่อกันเรื่อยมาตั้งแต่ชั่วที่ 3-6 ปีละ 3 ฤดู คือ ฤดูแล้ง ต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝน ระหว่าง พ.ศ. 2527-2528 เพื่อให้ต้านทานโรคหลายชนิดที่เกิดขึ้นในแต่ละฤดูปลูกตามธรรมชาติ รวมทั้งการติดฝักและเมล็ดที่สมบูรณ์ ในชั่วที่ 5 และ 6 จนมีความสม่ำเสมอกันดีภายในสายพันธุ์ จึงทำการประเมินผลผลิตโดยการเปรียบเทียบพันธุ์ในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งในศูนย์วิจัยพืชไร่ สถานีทดลองพืชไร่ และไร่เกษตรกร ตั้งแต่ พ.ศ.2529-2536
2011-11-24
2,536
ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 2
ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 2 คัดได้จากการผสมระหว่างพันธุ์เชียงใหม่ 60 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง ปรับตัวตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมได้ดี และมีความต้านทานโรค เช่น โรคราน้ำค้าง โรคราสนิม และ โรคใบจุดนูน กับพันธุ์ IAC 13 ที่นำเข้ามาจากประเทศบราซิล ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น เมล็ดโต และการเจริญเติบโตดี ลำต้นแข็งแรง ในปี 2530 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ คัดเลือกรุ่นลูกโดยวิธี modified single seed descent และคัดเลือกเป็นสายพันธุ์ตั้งแต่ชั่วที่ 2-7 ในฤดูแล้ง ต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝน ระหว่างปี 2531-2533 เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น เจริญเติบโตดี ติดฝักดกและมีลักษณะที่ต้านทานโรคในแต่ละฤดูปลูก ผ่านการประเมินผลผลิตตั้งแต่ปี 2533-2538
2011-11-24
3,983
ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 5
ประวัติพันธุ์ : ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 5 ได้มาจากการนำเมล็ดพันธุ์เชียงใหม่ 60 ไปฉายรังสีแกมมาปริมาณ 10 เกรย์ เพื่อชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในปี 2530 จากนั้นทำการเลือกเพื่อให้ได้สายพันธุ์บริสุทธิ์ที่ต้านทานโรคราสนิม โดยทำการคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์ที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ และศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
2011-11-23
2,385
ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 6
ประวัติพันธุ์ : ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 6 เป็นพันธุ์ที่ได้มาจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ KUSL 20004 และ พันธุ์เชียงใหม่ 5 ในปี 2538 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ทำประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ถึงปี 2551
2011-11-23
2,916
การจัดการกับเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันงอก
เมล็ดพันธุ์ชนิดนี้เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เพราะไม่ต้องนำเมล็ดมาผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการทำให้เมล็ดงอก ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้มีความยุ่งยากและไม่สามารถควบคุมอัตราการงอกของเมล็ดได้
2011-11-23
2,531
การเลือกสถานที่แปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน
ข้อพิจารณาในการคัดเลือกสถานที่เพาะเรียงตามลำดับความสำคัญมี ดังนี้
2011-11-23
2,657
ถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.2
ประวัติพันธุ์ : ถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.2 จากการนำเมล็ดพันธุ์ลูกผสมชั่วที่ 2 เข้ามาพร้อม ๆ กับพันธุ์ สจ.1 (จากประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน จำนวน 23 พันธุ์ และประมาณ 23 เมล็ด มาปลูกคัดเลือกที่สถานีกสิกรแม่โจ้ ตั้งแต่ปี 2503 พันธุ์ สจ.2 เป็นหนึ่งใน 3 สายพันธุ์ดีที่คัดเลือกได้ ทำการศึกษาการเปรียบเทียบพันธุ์กับพันธุ์แนะนำพันธุ์ อุตสาหะ A พบว่าให้ผลผลิตสูง จึงเป็นพันธุ์รับรองแนะนำให้เกษตรกรปลูกอีกพันธุ์หนึ่งในปี พ.ศ.2508 พร้อมกับพันธุ์ สจ.1
2011-11-23
2,536
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของต้นกล้าปาล์มน้ำมันในแปลงเพาะ
การเจริญเติบโตและพัฒนาของต้นกล้าปาล์มน้ำมัน เป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของต้นกล้าปาล์มน้ำมัน เช่น การเปลี่ยนแปลงขนาดของใบและต้น การเปลี่ยนแปลงลักษณะของใบและการสร้างใบใหม่ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ปลูกเมล็ดงอกลงถุงเพาะ จนถึงระยะที่ย้ายต้นกล้าลงปลูกในแปลง ซึ่งการเจริญเติบโตและพัฒนาการนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปฏิบัติดูแลรักษาต้นกล้า เช่นการให้ปุ๋ย ให้น้ำ และการจัดการด้านอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับระยะของการพัฒนาของต้นกล้าปาล์มน้ำมัน
2011-11-23
5,047
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 มี.ค. พ.ศ.2567
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
68.00
0.00
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
76.00
5.00