ข้อมูลเกษตร
การผสมเมล็ดพันธุ์พืชคลุมดินเพื่อการคลุมวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน
เนื่องจากพืชคลุมแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่ดีเด่นแตกต่างกัน ฉะนั้นเพื่อให้การปลูกพืชคลุมดินมีประสิทธิภาพสูง คลุมดินได้เร็วและลดความเสี่ยงอันเนื่องจากโรค แมลง และสภาพที่ไม่เอื้ออำนวยต่อพืชคลุมชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น เพอราเรีย ไม่ทนต่อสภาพร่มเงา และความแห้งแล้ง แต่เซ็นโตรซีมาและซีรูเลียมทนต่อสภาพร่มเงาและความแห้งแล้ง
2011-11-10
2,686
อัตราเมล็ดพันธุ์พืชคลุมดินที่เหมาะสม ต่อการควบคุมวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน
เมล็ดที่นำมาปลูกมีความงอก 60-70% ใช้เมล็ด 1.5 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมตามอัตราส่วน (ตารางที่ 21) และควรนำเมล็ดมาทดสอบความงอกก่อนปลูกทุกครั้ง เมล็ดที่นำมาปลูกควรมีความงอกไม่ต่ำกว่า 50% ถ้าเมล็ดมีความงอกสูงกว่า 70% ควรลดอัตราปลูกตามสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์ความงอกที่เพิ่มขึ้น ถ้าเมล็ดมีความงอกต่ำประมาณ 50% ใช้เมล็ด 2 กิโลกรัมต่อไร่
2011-11-10
2,648
การเตรียมเมล็ดพันธุ์พืชคลุมดิน ก่อนนำไปปลูกคลุมวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน
เนื่องจากเมล็ดพืชคลุมคาโลโปโกเนียม เซ็นโตรซีมา เพอราเรีย และซีรูเลียม มีเปลือกหุ้มเมล็ดหนาและแข็งทำให้น้ำซึมผ่านเข้าไปในเมล็ดได้ยาก เมื่อนำไปปลกเมล็ดจะงอกช้าและงอกไม่สม่ำเสมอ จำเป็นต้องทำลายเปลือกหุ้มเมล็ดก่อนปลูก เพอราเรียมีเปลือกหุ้มเมล็ดหนากว่าคาโลโปโกเนียมและ ซีรูเลียม ส่วนเซ็นโตรซีมามีเปลือกหุ้มเมล็ดบางกว่าคาโปโกเนียม เพอราเรีย และซีรูเลียม วิธีการทำลายเปลือกหุ้มเมล็ด เพื่อให้เมล็ดงอกได้เร็ว ปฏิบัติดังนี้
2011-11-10
2,833
พันธุ์ข้าวที่ส่งเสริมให้ปลูกได้ทุกภาค
ข้าวที่ปลูกอยู่ในประเทศไทยมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกปลูกตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ แต่ก็มีข้าวบางสายพันธุ์ที่สามารถปลูกได้ทุกภาคซึ่งมีดังต่อไปนี้
2011-11-09
9,779
การปลูกพืชแซม ลดปัญหาวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน
ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่มีระยะปลูกกว้าง ในสวนปาล์มน้ำมันปลูกใหม่จึงมีพื้นที่ว่างให้วัชพืชขึ้นได้ประมาณ 1,500 ตารางเมตร ในปีแรกและค่อย ๆ ลดลงเมื่อปาล์มน้ำมันโตขึ้น เหลือพื้นที่ว่าง 1,200 และ 1,000 ตารางเมตร ของพื้นที่ทั้งหมดในปีที่ 2 และ 3 ตามลำดับ การปลูกพืชแซมในระหว่างแถวปาล์มน้ำมัน
2011-11-09
13,712
การควบคุมวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน
การควบคุมวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน คือ การลดปริมาณความหนาแน่นของวัชพืชให้อยู่ในระหว่างต่ำกว่าจุดวิกฤติ เพื่อลดการแก่งแย่งระหว่างวัชพืชกับต้นปาล์มน้ำมัน การควบคุมวัชพืชจึงไม่จำเป็นต้องกำจัดให้หมดสิ้น เพราะอาจเสียค่าใช้จ่ายมากจนไม่คุ้มทุน การควบคุมวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมันมีหลายวิธี ให้เกษตรกรเลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม เริ่มตั้งแต่การบุกเบิกพื้นที่ การเตรียมดิน การดูแลกำจัดวัชพืชในเรือนเพาะชำในแปลงเพาะกล้าและแปลงปลูก ดังนี้
2011-11-09
7,530
ลักษณะข้าวพันธุ์ดี
ข้าวพันธุ์ดีย่อมมีคุณภาพในการผลิตต่อไร่สูงกว่าข้าวพันธุ์ธรรมดา ตลอดจนความต้านทานต่อโรค แมลง ในการพิจารณาเลือกข้าวพันธุ์เพื่อให้ได้มาซึ่งลักษณะดี ครบทุกอย่างตามที่ต้องการนั้นเป็นของยาก ข้าวพันธุ์ดีส่วนมากมักจะขาดลักษณะหนึ่งไป แต่ก็นับได้ว่ายังดีกว่าข้าวพันธุ์ธรรมดา ซึ่งไม่ให้ผลดีในการปลูก แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลก็ได้พยายามหาข้าวพันธุ์ดีต่างๆมาผสมคัดพันธุ์ เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวมีลักษณะดีมากขึ้น พันธุ์ดีที่ปลูกในประเทศไทยส่วนมาก แต่พันธุ์ก็มีความแตกต่างกันไป หรือให้ผลแตกต่างกันตามแต่ละท้องถิ่น ฉะนั้นพันธุ์ข้าวที่รัฐบาลส่งเสริมให้ปลูกในแต่ละภาคจึงแตกต่างกันออกไป
2011-11-08
11,940
การป้องกันกำจัดหนูในสวนปาล์ม
วิธีการป้องกันกำจัดหนูที่เข้ามาทำลายปาล์มน้ำมันให้ได้รับความเสียหายมีอยู่ 2 แนวทางด้วยกัน คือ การป้องกันกำจัดโดยใช้สารเคมี และ การป้องกันกำจัดโดยวิธีชีวภาพ
2011-11-04
23,728
แนวทางการจัดการหนูในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน
การวางแนวทางไว้เพื่อการป้องกันกำจัดหนู ศัตรูสำคัญของปาล์มน้ำมัน เพื่อลดความเสียหายอันอาจเกิดจากหนูกัดกินต้นและผลปาล์มน้ำมัน
2011-11-04
3,427
การจำแนกพันธุ์ข้าวตามปฏิกิริยาต่อช่วงแสง
การจำแนกพันธุ์ข้าวตามปฏิกิริยาต่อช่วงแสง แบ่งได้ 2 ชนิด
2011-11-03
5,083
การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 24 ชั่วโมง
น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ (VIRGIN COCONUT OIL) คือ น้ำมันมะพร้าวที่เกิดจากเนื้อมะพร้าวสด แก่จัด ซึ่งผ่านการสกัดโดยวิธีธรรมชาติ ซึ่งเป็นน้ำมันที่มีประโยชน์มากทั้งการรักษาโรคต่างๆ และการนำมาประกอบอาหาร การสกัดน้ำมันมะพร้าวตามธรรมดาจะใช้เวลาประมาณ 3 วัน แต่คุณมะลิวรรณ มีวิธีการทำที่สามารถร่นระยะเวลาลงมาเหลือเพียงแค่ 24 ชั่วโมงเท่านั้น โดยมีวิธีการทำดังนี้
2011-11-03
34,477
หน่อไม้ดองขวดพลาสติก สูตรขาวน่าทาน
หน่อไม้ดอง เป็นอาหารอีกประเภทหนึ่งที่คนส่วนใหญ่นิยมรับประทาน ไม่ว่าจะนำไปประกอบเป็นอาหารจำพวกผัด แกงหรือประเภทต่างๆ ล้วนแล้วแต่ทำให้มีรสชาติที่อร่อยด้วยทั้งสิ้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะต้องการหน่อไม้ดองที่มีลักษณะขาวสะอาดน่ารับประทาน และผู้ผลิตก็จะมีกรรมวิธีในการทำที่ไม่แตกต่างกันนัก จากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับผู้ใหญ่บุญเชิด โพธิ์ทอง ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นั้น ผู้ใหญ่บุญเชิด ได้แนะเทคนิคและวิธีการแบบง่าย ๆ ในการแปรรูปหน่อไม้หรือการทำหน่อไม้ดองให้ขาวสวยน่ารับประทานและเป็นการเพิ่มมูลค่าและราคาให้กับหน่อไม้ดองได้โดยไม่ต้องใช้สารที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ด้วยวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
2011-11-03
63,287
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
35.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 26 ม.ค. พ.ศ.2566