ข้อมูลเกษตร
กระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม
กระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มประกอบด้วย 2 กระบวนการหลัก คือ กระบวนการสกัดน้ำมันปาล์ม (Mill Processing) และ กระบวนการกลั่นบริสุทธิ์น้ำมันปาล์ม(Refine Processing) ซึ่งมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
2011-12-13
14,130
การปลูกและการดูแลรักษาสตรอว์เบอรี่
การปลูกสตรอเบอรี่ มี 2 ช่วงที่สำคัญ คือ การปลูกเพื่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต และการปลูกเพื่อผลิตต้นไหล
2011-12-13
7,683
การดัดแปรงไขมันและน้ำมันปาล์ม
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของไขมันและน้ำมันเป็นการปรับปรุงไขมันและน้ำมันให้มีความเหมาะสมในการนำไปใช้ประโยชน์หรือดัดแปรเพื่อให้มีคุณสมบัติที่มีประโยชน์หลากหลายเพิ่มขึ้น วิธีการดัดแปรหลักมี 3 วิธี คือ 1. การแยกส่วน(Fractionation) เป็นกระบวนการทางกายภาพ 2. อินเทอร์เอสเทอริฟิเคชั่น (Interesterification) เป็นกระบวนการทางเคมีและกายภาพ 3. การทำไขมันแข็ง (Hardenning) หรือเติมไฮโดรเจน (Hydrogenation) เป็นกระบวนการทางเคมี
2011-12-13
3,444
สัตว์ศัตรูข้าวไร่และการป้องกันกำจัด
การปลูกข้าวในพื้นที่เขตร้อน ปัญหาโรคและแมลงรบกวนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในแต่ละปี ปัญหาศัตรูข้าวที่เกิดขึ้นทำให้ผลผลิตข้าวลดลงถึงร้อยละ 20 ศัตรูข้าวที่สำคัญ ได้แก่ โรคข้าวต่างๆ แมลงศัตรูข้าว สัตว์ศัตรูข้าว เช่น หอยเชอรี่ และหนู ศัตรูข้าวทั้งหมดนี้สามารถเข้าทำลายต้นข้าวได้ในระยะต่างๆกัน การใช้ปัจจัยการผลิตที่มากเกินไป ได้แก่ ปุ๋ยเคมี ก็สามารถเป็นสาเหตุให้เกิดโรค และแมลงเข้าทำลายได้ ทั้งความชื้นและอุณหภูมิในอากาศที่สูงมากก็จะเกิดโรคได้เช่นกัน นอกจากนี้การใช้วิธีป้องกันและกำจัดศัตรูข้าวแต่ละวิธีไม่อาจประกันได้ว่าจะได้ผลทั้งร้อยเปอร์เซนต์ ดังนั้นคำแนะนำต่างๆที่ระบุไว้นั้น ผู้ที่นำไปใช้สมควรจะต้องทำความเข้าใจและระมัดระวังการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ถูกต้องประกอบกับการจัดการตามขั้นตอนการปลูกข้าวอย่างถูกวิธี เป็นการผสมผสานทุกวิธีการจัดการให้ได้ผล
2011-12-09
5,234
การเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมัน
ในการเพิ่มอัตราส่วนของน้ำมันที่สกัดได้ต่อผลผลิต(oil extraction ratio)และคุณภาพของน้ำมันปาล์มนั้น จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการสุก และ ดัชนีการเก็บเกี่ยวซึ่งมีความสัมพันธ์กับการหลุดร่วงของผลปาล์มน้ำมัน การสังเคราะห์น้ำมันและการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพของผล ตลอดจนการกำหนดรอบของการเก็บเกี่ยวซึ่งเกษตรกรควรคำนึงถึงนอกเหนือจากพันธุ์และการดูแลรักษาที่ดีแล้ว
2011-12-09
2,885
แมลงศัตรูข้าวไร่และการป้องกันกำจัด
แมลงศัตรูข้าวไร่มีหลายชนิด นอกจากจะเป็นแมลงศัตรูข้าวชนิดที่ระบาดทำลายในนาข้าว ทั่วไป ซึ่งมีปริมาณน้อยและจัดว่าไม่ค่อยมีความสำคัญในการเพาะปลูกข้าวไร่แล้ว ยังมีชนิดที่สำคัญและระบาดทำความเสียหายอยู่เสมอ โดยเฉพาะในการเพาะปลูกข้าวไร่ในภาคเหนือ ได้แก่ มดง่าม ปลวก แมลงวันเจาะยอด ด้วงหมัดดำ ด้วงแทะใบ แมลงค่อมทอง แมลงนูน ด้วงดีด เพลี้ยอ่อน หนอนใย ตั๊กแตน เพลี้ยแป้ง
2011-12-08
8,253
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะของผลผลิตปาล์มน้ำมัน
ผลปาล์มน้ำมันโดยทั่วไปจะสุกเมื่ออายุ 20 สัปดาห์หลังจากเริ่มติดผลกระบวนการพัฒนาของผลปาล์มจากดอกบานจนถึงสุก (physiologiocal maturity) แบ่งออกเป็นการพัฒนาของชั้นเปลือก (mesocarp) การพัฒนาของเนื้อใน (kermel) และกะลา (Shell) และการพัฒนาของสีเปลือกผล
2011-12-08
2,405
การสังเคราะห์น้ำมันและการสะสมของน้ำมันในชั้นเปลือกผลปาล์มน้ำมัน
การสังเคราะห์น้ำมันเกิดขึ้นในเซลล์ของชั้นเปลือกและเนื้อใน การสังเคราะห์น้ำมันในเนื้อในจะสิ้นสุดภายในสัปดาห์ที่ 13 หรือ 14 หลังจากนั้น การสังเคราะห์น้ำมันจะมีเฉพาะในชั้นเปลือกเท่านั้น โดยจะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ 15 จนถึงผลปาล์มสุก น้ำมันที่สังเคราะห์ขึ้นในชั้นเปลือกจะสะสมอยู่ที่ถุงน้ำมันภายในเซลล์ โดยในแต่ละผลปาล์มจะเริ่มสะสมไว้ที่ฐานของผลก่อน จากนั้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้น จึงจะกระจายการสะสมไปจนครบทุกเซลล์ในชั้นเปลือก น้ำมันภายในผลจะกระจายจากโคนไปหาปลายผล ถุงน้ำมันภายในแต่ละเซลล์จะครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ภายในเซลล์ โดยเริ่มสัปดาห์ที่ 16 หลังจากเริ่มติดผล ในผลที่สุกแล้วทุก ๆ เซลล์จะบรรจุไว้ด้วยน้ำมัน
2011-12-08
2,465
การหลุดร่วงของผลปาล์มน้ำมันจากทะลาย
การหลุดร่วงของผลปาล์มออกจากทะลายตามธรรมชาติ โดยไม่ได้รับการกระทบกระเทือนจากภายนอก สามารถเกิดขึ้นได้ในระยะต่างๆ ของการพัฒนาทะลายปาล์มอาจเกิดขึ้นได้จากการขาดน้ำ อุณหภูมิต่ำ ความเข้มของแสงต่ำและช่วงความยาวของวันสั้นลง การหลุดร่วงสามารถชักนำให้เกิดขึ้นโดยสารเคมีต่างๆ เช่น ethylene และ carbon terrachloride ในทะลายที่เริ่มแก่จะมีแนวโน้มที่จะถูกอิทธิพลของปัจจัยต่างๆในการกระตุ้นให้ผลร่วง ทั้งทางด้านสภาพแวดล้อมและเคมีมากกว่าทะลายที่ยังอ่อน
2011-12-08
4,557
มาตรฐานการเก็บเกี่ยวและดัชนีการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน
ทะลายปาล์มน้ำมันมีอายุ 20-21 สัปดาห์ ผลปาล์มที่พัฒนาได้อย่างสมบูรณ์จะมีปริมาณ 85% และที่เหลือเป็นผลที่เป็นหมัน และผลที่ไม่ได้พัฒนาอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นในทะลายปาล์มน้ำมันที่พิจารณาว่าสุกพอเหมาะสำหรับเก็บเกี่ยว จะมีผลในทะลายที่มีสภาพการสุกทางสรีรวิทยา (physiologicalripe) ประมาณ 85% และที่เหลือในทะลายเดียวกัน จะมีน้ำมันในผลเพียงเล็กน้อยเมื่อมีการร่วงหล่นเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ การสังเคราะห์สารต่างๆ รวมทั้งการสังเคราะห์น้ำมันในทะลายปาล์มจะสิ้นสุดลง ดังนั้นอาจจะถือได้ว่ามาตรฐานการเก็บเกี่ยวและดัชนีการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันคือ การเริ่มเห็นผลปาล์มน้ำมันหลุดร่วงออกจากทะลายเป็นครั้งแรก สำหรับมาตรฐานการเก็บเกี่ยวที่ใช้ควบคู่ไปกับการร่วงหล่นของผล คือ สีของผิวเปลือก
2011-12-08
3,423
คุณภาพของน้ำมันปาล์ม
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันปาล์มที่มีคุณภาพดี คือ น้ำมันปาล์มที่สกัดได้ (crude palm oil) จากทะลายปาล์มสด(fresh fruit bunch) จะต้องมีกรดไขมันอิสระ (free fatty acid) ต่ำกว่า 5% กรดไขมันกายภาพอิสระออกจากน้ำมันในขั้นตอนของการกลั่นใส (refining process) แต่คุณภาพของน้ำมันกลั่นใสที่ได้จะมีคุณภาพต่ำ ในน้ำมันที่มีกรดไขมันอิสระสูง กรดไขมันอิสระยังมีผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันกลั่นใส คือ ทำให้ปริมาณน้ำมันกลั่นใสลดลง ดังนั้นในการที่จะลดการสร้างกรดไขมันอิสระ จะต้องทราบถึงสาเหตุของการสร้างและวิธีปฏิบัติในการยับยั้งการสร้างกรดไขมันอิสระเพื่อให้ได้น้ำมันที่มีคุณภาพดี
2011-12-08
8,260
รอบหรือความถี่ของการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันที่เหมาะสม
รอบหรือความถี่ของการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันคือระยะการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมันในแต่ละครั้ง สวนปาล์มน้ำมันแต่ละสวนจะมีรอบของการเก็บเกี่ยวแตกต่างกัน บางสวนจะเก็บเกี่ยว 2 ครั้งต่อเดือน ในขณะที่สวนที่มีขนาดเล็กลงมารอบของการเก็บเกี่ยวจะถี่ขึ้น รอบของการเก็บเกี่ยวจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนโยบายการจัดการของสวนขนาดแปลงปลูก ระยะทาง จำนวนแรงงานจำนวนผลผลิต และอายุของต้นปาล์ม
2011-12-08
2,526
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 29 ก.ย. พ.ศ.2566
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
46.00
0.00