ข้อมูลเกษตร
อุหน่อไม้
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นดงไผ่ อุดมไปด้วยหน่อไม้ นำไปปรุงเป็นอาหารจานเด็ดได้มากมาย ที่ขึ้นชื่อของเมืองดอกลำดวน คือ 'อุหน่อไม้'
2011-12-02
4,962
แนะวิธีกู้ชีพสวนส้มโอขณะน้ำท่วมขัง
รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในคณะทำงานวิชาการ และทีมฝ่าวิกฤตอุทกภัย กล่าวถึง วิธีการเบื้องต้นในการรักษาพันธุ์ส้มโอ ในช่วงนี้ที่น้ำยังท่วมขัง ประการแรก ควรเร่งสร้างออกซิเจนให้กับน้ำ เนื่องจากน้ำที่ขังจะมีออกซิเจนน้อยและส่งผลต่อต้นส้มโอ โดยสามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์หรือวิธีการใดๆ ก็ได้ที่ทำให้น้ำไม่หยุดนิ่ง
2011-12-02
3,530
การป้องกันกำจัดด้วงเจาะลำต้นหม่อน
ด้วงเจาะลำต้นหม่อนหรือด้วงหนวดยาว จะเข้าทำลายต้นหม่อนทั้งระยะตัวหนอนและตัวเต็มวัย มักพบการเข้าทำลายในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม
2011-12-01
5,399
การปลูกเดือย
เดือยเป็นพืชไร่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่งของจังหวัดเลย มีพื้นที่ปลูกคิดเป็นประมาณร้อยละ 95 ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ พื้นที่ปลูกเดือยส่วนใหญ่จะอยู่บนเนินเขา และที่ลาดเชิงเขา ซึ่งมีความ ลาดเอียงตั้งแต่ 3 - 45 องศา อำเภอที่ปลูกเดือยมากและปลูกต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆ ได้แก่ อำเภอภูหลวง อำเภอวังสะพุง และอำเภอเมืองตามลำดับ ผลผลิตที่ได้ประมาณร้อยละ 85 - 90 จะส่งไปขายยังต่างประเทศ โดยตลาดที่สำคัญคือ ญี่ปุ่น และไต้หวัน ผลผลิตที่เหลือจะบริโภคภายในประเทศ ในแต่ละปี เดือยสามารถทำรายได้ เข้าจังหวัดเลยประมาณ 120 - 250 ล้านบาท สำหรับประเทศที่เป็นคู่แข่งทางการค้าของไทยคือ จีน และเวียดนาม เพื่อที่ จะรักษาตลาดเดือยในต่างประเทศ จึงจำเป็นที่จะต้องผลิตเดือยที่มีคุณภาพดี ตรงตามที่ตลาดต้องการ และ สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้
2011-12-01
20,357
ลักษณะอาการผิดปกติของกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลหลัก
ลักษณะผิดปกติที่แสดงให้เห็นอาการผิดปกติในระยะอนุบาลหลัก สังเกตุได้หลายลักษณะ บางลักษณะก็สังเกตุได้ง่ายแต่บางลักษณะก็ยากต่อการสังเกตุ จำต้องอาศัยความรู้ความชำนาญของผู้คัดเลือกโดยเฉพาะ
2011-11-30
2,823
ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการคัดต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่มีอาการผิดปกติทิ้ง
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการคัดทิ้งต้นกล้าคือ เมื่อต้นกล้ามีอายุน้อย เพราะถ้าปล่อยให้ต้นกล้ามีอายุมากขึ้นจะเห็นลักษณะผิดปกติได้ยากขึ้น ซึ่งเป็นการยากในการตัดสินใจ สำหรับแนวทางการคัดทิ้ง และจำนวนต้นกล้าที่จะถูกคัดทิ้ง
2011-11-30
2,164
วิธีการคัดทิ้งต้นกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรกและระยะอนุบาลหลัก
การคัดทิ้งต้นกล้าปาล์มน้ำมันให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพจะต้องใช้ผู้ที่มีประสบการณ์สูงปฏิบัติงานในแปลงเพาะมาเป็นเวลานาน เวลาที่เหมาะสมในการคัดเลือก ควรทำในเวลาเช้าก่อนเวลา 11.00 น. หรือช่วงหลัง 16.00 น. ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการคัดเลือกที่ถูกต้อง ดังต่อไปนี้
2011-11-30
2,369
ข้อควรปฏิบัติในการจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน
การผลิตเมล็ด และการเพาะเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันเพื่อใช้ปลูก เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งเป็นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอน และยึดหลักทางวิชาการเป็นสำคัญ ดังนั้นในแต่ละขั้นตอนในกระบวนการนี้จะต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวัง การใช้เครื่องมือ และวัสดุต่าง ๆ จะต้องมีคุณภาพสูง ตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในขั้นตอนของกระบวนการเหล่านี้จะต้องได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี เพื่อที่จะรับรองได้ว่าเมล็ดพันธุ์ที่ได้มีความบริสุทธิ์ของพันธุกรรมสูง และได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดี
2011-11-30
2,304
ภูมิปัญญาข้าวนาบนพื้นที่สูงของปกะญอ
ปกะญอหรือกะเหรี่ยง เป็นชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยรวมตัวกันอย่างหนาแน่นในพื้นที่ป่าเขาทางทิศตะวันตกของประเทศไทยตามบริเวณชายแดนไทย-พม่า ปกะญอได้เคลื่อนย้ายเลื่อนมาทางทิศตะวันออกอย่างช้า ๆ ในระยะแรกประมาณ 200 ปีที่ผ่านมา ปกะญอในประเทศไทยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ คือ สะกอ และโป จัดอยู่ในกลุ่มพม่า-ธิเบต ชาวปกะญอตั้งถิ่นฐานอยู่ตามบริเวณหุบเขา ในระดับความสูงประมาณ 500 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ดำรงชีพด้วยการปลูกข้าวและผักต่าง ๆ โดยการทำนาดำและการทำข้าวไร่แบบหมุนเวียน (กลับมาทำที่เดิมทุก 5-10 ปี) นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงหมู ไก่ วัว ควาย และช้าง เพื่อเป็นอาหารและทำพิธีกรรม นอกจากนั้นยังดำรงชีพด้วยการค้าขายและรับจ้างใช้แรงงาน
2011-11-29
5,356
วิธีปรับสภาพดินและการดูแลสวนผลไม้หลังน้ำท่วม
นายชูเกียรติ ประดิษฐ์ศิลปกุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัย ในพื้นที่หลายจังหวัดของไทย ซึ่งมีผลกระทบทำความเสียหายแก่พื้นที่การเกษตร ได้แก่ นาข้าว พืชสวน พืชไร่ และพืชผัก จึงจำเป็นที่เกษตรกรต้องทำการฟื้นฟูพื้นหลังน้ำลด และมีการจัดการสภาพดินให้ถูกต้อง
2011-11-29
3,445
การเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก (pre-nursery)
วัตถุประสงค์ของการเพาะต้นกล้าแบบนี้ เพื่อทำให้สามารถดูแลรักษาต้นกล้าปาล์มน้ำมันอย่างใกล้ชิดในระยะแรกของการเจริญเติบโต ซึ่งมีวิธีการจัดการแปลงเพาะกล้าในระยะนี้ ดังนี้
2011-11-29
13,896
การเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลหลัก (Main-Nursery)
การเพาะต้นกล้าในระยะอนุบาลหลักเป็นการเพาะในระยะที่ต่อเนื่องจากระยะอนุบาลแรกของการอนุบาลแบบสองครั้ง และอาจจะเป็นการเพาะเมล็ดงอกลงในถุงพลาสติกขนาดใหญ่ครั้งเดียว (single stage nursery)
2011-11-29
4,068
ราคาน้ำมัน
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.39 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 8 ก.พ. พ.ศ.2566
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
3.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
42.00
3.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
47.00
0.00