ข้อมูลเกษตร
ลักษณะอาการที่ผิดปกติของกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก
ลักษณะผิดปกติที่แสดงให้เห็นอาการผิดปกติในระยะอนุบาลแรก มักจะพบกล้าปาล์มน่้ำมันมีอาการผิดปกติ เมื่อต้นกล้ามีอายุตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังการเพาะเมล็ดงอกสำหรับการคัดทิ้ง ควรเริ่มเมื่อต้นกล้ามีอายุประมาณ 6 สัปดาห์ และคัดทิ้งครั้งที่ 2 เมื่อ 1 สัปดาห์ก่อนการย้ายปลูก
2011-11-29
2,512
การคัดต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่ผิดปกติทิ้ง (Cutting)
การคัดทิ้ง (cutting) หมายถึงการคัดทิ้งต้นกล้าผิดปกติ และควรต้องทำลายทิ้ง การคัดต้นกล้าผิดปกติทิ้งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการแปลงเพาะและมีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตปาล์มน้ำมัน ซึ่งมีผลกระทบต่อผลผลิตของต้นปาล์มน้ำมันในระยะยาว ถ้ามีการคัดต้นกล้าที่ผิดปกติทิ้งอย่างรัดกุมและถูกต้อง จะทำให้ผลผลิตของสวนปาล์มสูงและสม่ำเสมอ
2011-11-29
2,821
ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 3
ประวัติพันธุ์ : ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 3 คัดได้จากการผสมระหว่างพันธุ์ G9946 ซึ่งต้านทานโรคใบจุดนูน อายุค่อนข้างยาว กับพันธุ์ AGS 17 (Higodaizu x R-10) จนได้สายพันธุ์ที่มีความสม่ำเสมอในลักษณะผลผลิต มีความต้านทานโรคที่สำคัญและมีคุณภาพสูง จึงได้นำไปประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยพืชไร่ สถานีทดลองพืชไร่ และไร่เกษตรกรในแหล่งปลูกต่าง ๆ
2011-11-25
2,484
ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 4
ประวัติพันธุ์ : ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 4 คัดได้จากการผสมระหว่างพันธุ์ G9946 ซึ่งต้านทานโรคใบจุดนูน อายุค่อนข้างยาว กับพันธุ์ AGS 17 (Higodaizu x R-10) จนได้สายพันธุ์ที่มีความสม่ำเสมอในลักษณะผลผลิต และมีความต้านทานโรคที่สำคัญ จึงได้นำไปประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยพืชไร่ สถานีทดลองพืชไร่ และไร่เกษตรกรในแหล่งปลูกต่าง ๆ
2011-11-25
3,099
ถั่วเหลืองพันธุ์ขอนแก่น
ประวัติพันธุ์ : ถั่วเหลืองพันธุ์ขอนแก่น เป็นพันธุ์ที่ได้จากการรวบรวมพันธุ์ถั่วเหลืองจากตลาดนิคมพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เพื่อปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองให้ได้ผลผลิตสูงในสภาพการปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำการคัดเลือกและประเมินพันธุ์พันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ โดยศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ศูนย์วิจัยพืชไร่ สถานีทดลองพืชไร่ต่าง ๆ และในไร่เกษตรกร ระหว่าง พ.ศ.2529-2545
2011-11-25
4,082
เห็ดนางฟ้าดอกฝ่อแห้งเหลืองหลังเปิดดอก
เห็ดนางฟ้าภูฐานเปิดก้อนใหม่ ออกดอกยังไม่ทันได้เก็บ มีอาการ แห้ง ฝ่อ ทั้งที่รดน้ำปกติมีเพียง 20% ที่ดอกปกติ อยากทราบว่ามันเป็นอะไร จะแก้ไขอย่างไรดีคะ
2011-11-24
27,880
ถั่วเหลืองผิวดำพันธุ์สุโขทัย 3
ประวัติพันธุ์ : ถั่วเหลืองผิวดำพันธุ์สุโขทัย 3 คัดได้จากการผสม (FORT LAMY x เชียงใหม่ 60) F3 x เชียงใหม่ 60 ในปี 2528 ที่สถานีทดลองพืชไร่สีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยใช้วิธีสืบประวัติ ปีละ 3 ครั้ง ในฤดูแล้ง ต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝน เพื่อให้ได้ถั่วเหลืองผิวดำที่มีการปรับตัวได้ดีและผลผลิตสูง โดยคัดเลือกจากลักษณะการติดฝักดก ฝักสมบูรณ์ แล้วนำเข้าประเมินผลผลิตในศูนย์วิจัยพืชไร่ สถานีทดลองพืชไร่ และไร่เกษตรกรในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ปี 2533-2540
2011-11-24
4,066
ถั่วเหลืองพันธุ์สุโขทัย 2
ถั่วเหลืองพันธุ์สุโขทัย 2 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์ 7016 กับพันธุ์สุโขทัย 1 ซึ่งได้ทำการผสมพันธุ์เมื่อ พ.ศ. 2526 ที่สถานีทดลองพืชไร่สีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ทำการคัดเลือกแบบสืบประวัติติดต่อกันเรื่อยมาตั้งแต่ชั่วที่ 3-6 ปีละ 3 ฤดู คือ ฤดูแล้ง ต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝน ระหว่าง พ.ศ. 2527-2528 เพื่อให้ต้านทานโรคหลายชนิดที่เกิดขึ้นในแต่ละฤดูปลูกตามธรรมชาติ รวมทั้งการติดฝักและเมล็ดที่สมบูรณ์ ในชั่วที่ 5 และ 6 จนมีความสม่ำเสมอกันดีภายในสายพันธุ์ จึงทำการประเมินผลผลิตโดยการเปรียบเทียบพันธุ์ในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งในศูนย์วิจัยพืชไร่ สถานีทดลองพืชไร่ และไร่เกษตรกร ตั้งแต่ พ.ศ.2529-2536
2011-11-24
2,341
ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 2
ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 2 คัดได้จากการผสมระหว่างพันธุ์เชียงใหม่ 60 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง ปรับตัวตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมได้ดี และมีความต้านทานโรค เช่น โรคราน้ำค้าง โรคราสนิม และ โรคใบจุดนูน กับพันธุ์ IAC 13 ที่นำเข้ามาจากประเทศบราซิล ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น เมล็ดโต และการเจริญเติบโตดี ลำต้นแข็งแรง ในปี 2530 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ คัดเลือกรุ่นลูกโดยวิธี modified single seed descent และคัดเลือกเป็นสายพันธุ์ตั้งแต่ชั่วที่ 2-7 ในฤดูแล้ง ต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝน ระหว่างปี 2531-2533 เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น เจริญเติบโตดี ติดฝักดกและมีลักษณะที่ต้านทานโรคในแต่ละฤดูปลูก ผ่านการประเมินผลผลิตตั้งแต่ปี 2533-2538
2011-11-24
3,447
ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 5
ประวัติพันธุ์ : ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 5 ได้มาจากการนำเมล็ดพันธุ์เชียงใหม่ 60 ไปฉายรังสีแกมมาปริมาณ 10 เกรย์ เพื่อชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในปี 2530 จากนั้นทำการเลือกเพื่อให้ได้สายพันธุ์บริสุทธิ์ที่ต้านทานโรคราสนิม โดยทำการคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์ที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ และศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
2011-11-23
2,195
ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 6
ประวัติพันธุ์ : ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 6 เป็นพันธุ์ที่ได้มาจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ KUSL 20004 และ พันธุ์เชียงใหม่ 5 ในปี 2538 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ทำประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ถึงปี 2551
2011-11-23
2,722
การจัดการกับเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันงอก
เมล็ดพันธุ์ชนิดนี้เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เพราะไม่ต้องนำเมล็ดมาผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการทำให้เมล็ดงอก ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้มีความยุ่งยากและไม่สามารถควบคุมอัตราการงอกของเมล็ดได้
2011-11-23
2,262
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
34.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 ก.ย. พ.ศ.2565