ข้อมูลเกษตร
ถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์เชียงใหม่ 1
ถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์เชียงใหม่ 1 (TVB 1) เป็นพันธุ์ที่คัดได้จากการพันธุ์ที่นำเข้ามาจากไต้หวัน (VESOY # 4) เมื่อ พ.ศ.2524 โดยเน้นการคัดเลือกต้นที่ฝักใหญ่ แก่พร้อมกัน ฝักแตกน้อยเมื่อแก่ แล้วนำไปประเมินผลผลิต ในศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยพืชไร่ สถานีทดลองพืชไร่ต่าง ๆ และในไร่เกษตรกร ระหว่าง พ.ศ.2528-2535
2012-04-27
2,748
ถั่วเหลืองพันธุ์ มข.35
เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ Williams กับพันธุ์ สจ.2 ในปี พ.ศ.2521 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ทำการคัดเลือกแบบสืบประวัติ เป็นพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคใบจุดนูน (แบคทีเรียลพัสตูล) ลำต้นแข็งแรงต้านทานต่อการหักล้ม ลำต้นสูง สามารถคลุมวัชพืชในแปลงถั่วเหลืองได้ดีมาก เมล็ดมีขนาดใหญ่ เปลือกหุ้มเมล็ดหนาทำให้ไม่เสื่อมความงอกได้ง่าย ทนทานแล้งและเจริญได้ดีในดินกรดและดินด่าง ตรึงไนโตรเจนได้ดีกว่าพันธุ์ สจ.4 สามารถปลูกได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ สจ.5 ประมาณ 13 เปอร์เซ็นต์ กรมวิชาการเกษตรรับรองพันธุ์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2537
2012-04-27
3,727
ถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.4
สจ.4 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ Acadian กับ Tainung 4 ในปี พ.ศ. 2513 ณ สถานีทดลองพืชไร่แม่โจ้ (ปัจจุบัน คือ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่) โดยการคัดเลือกแบบสืบประวัติ (Pedigree selection) จนถึงชั่วที่ 7 จึงนำเข้าเปรียบเทียบในท้องถิ่นต่าง ๆ ปากฎว่ามีการปรับตัวได้ดี และให้ผลผลิตสูงสม่ำเสมอ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้รับรองพันธุ์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2519
2012-04-27
2,551
ถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.5
พันธุ์ สจ.5 เป็นพันธุ์ที่ได้รับจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ Tainung 4 กับพันธุ์ สจ.2 ในปี 2513 ณ สถานีทดลองพืชไร่แม่โจ้ (ปัจจุบัน คือ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่) ทำการคัดเลือกแบบสืบประวัติ (Pedigree selection) และประเมินผลผลิตในหลายท้องที่ มีการเจริญเติบโตปรับตัวได้ดี ผลผลิตสูงสม่ำเสมอจึงได้รับการเสนอรับรองพันธุ์ โดยกรมวิชาการเกษตร ในปี พ.ศ.2523
2012-04-27
3,379
ถั่วเหลืองพันธุ์นครสวรรค์ 1
ในปี พ.ศ.2523 สาขาพืชน้ำมัน สถาบันวิจัยพืชไร่ ได้นำถั่วเหลืองพันธุ์โอซีบี (OCB = Oil Crop Branch) เข้ามาจากต่างประเทศ แล้วนำไปปลูกศึกษาครั้งแรกที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ในฤดูฝนปี 2524 พบว่าถั่วเหลืองพันธุ์นี้อายุสั้นดี เมล็ดโต ผลผลิตสูงพอสมควร จึงได้นำเข้าเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2525-2526 ในหลายท้องที่ แต่ปรากฏว่าถั่วเหลืองพันธุ์นี้เจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ สจ.5 ในเขตภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์และลพบุรี จึงได้ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์และทดสอบพันธุ์เรื่อยมาจนได้รับการตั้งชื่อเป็นพันธุ์นครสวรรค์ 1 ใช้เป็นพันธุ์แนะนำให้กสิกรปลูกเมื่อ 11 เมษายน2529
2012-04-27
3,099
สูตรเร่งข้าวแตกกอ เมล็ดข้าวเต่ง รวงโต
ในช่วงที่ปุ๋ยหรือฮอร์โมนสำหรับข้าวมีราคาสูง เกษตรกรสามารถนำวัตถุดิบที่อยู่ใกล้ตัว มาผสมในอัตราที่ถูกต้อง สามารถทำเป็นฮอร์โมนได้อย่างดีเกษตรกรทุกๆคน สามารถทำฮอร์โมนหรือปุ๋ยชีวภาพขึ้นใช้เองได้อย่างง่ายๆ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก แต่ประโยชน์ที่ได้รับมากมาย
2012-04-26
30,119
ปุ๋ยหมักคุณภาพสูง สูตรเพิ่มผลผลิตข้าวและพืช
การทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูง เป็นการนำซากหรือเศษเหลือจากพืชมาหมักรวมกัน และผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยกิจกรรมจุลินทรีย์ จนเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม กลายเป็นวัสดุที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม เปื่อยยุ่ย ไม่แข็งกระด้าง และมีสีน้ำตาลปนดำ ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน ทำให้ดินร่วยซุย เป็นธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชทุกชนิด
2012-04-26
4,674
สูตรปุ๋ยคุณภาพสูงสำหรับนาข้าว
ปุ๋ย...ถือเป็นปัจจัยหลักในการบำรุงพืชให้เจริญเติบโตงอกงาม ข้าว ...ถือเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ต้องการปุ๋ย ในการหล่อเลี้ยงลำต้น ราก ใบ หรือทุกส่วนของต้นข้าว เพื่อให้ผลผลิตออกมาเป็นที่น่าพอใจ ข้าวนอกจากเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับต้นของประเทศแล้ว เกษตรกรไทยก็ปลูกข้าวมากเป็นอันดับต้นๆของโลกเช่นเดียวกัน แต่ปัจจุบัน ปัจจัยเสริมเหล่านี้ มีต้นทุนที่สูงตามสภาวะเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วย ฉะนั้นเกษตรกรไทยต้องหันมาให้ความสนใจกับปุ๋ยที่สามารถผลิตเองได้ แต่ประสิทธิภาพไม่ได้น้อยลงไปเลย
2012-04-26
5,212
เทคนิคการปลูกไผ่กิมซุงให้แตกหน่อดีและออกหน่อนอกฤดู
คุณวิษณุ รูปสม ผู้นำเกษตรกรหัวก้าวหน้า แห่งบ้านเขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก ได้แนะนำเทคนิคการปลูกไผ่กิมซุงให้ต้นตั้งตรง โตเร็ว แตกหน่อดี ผ่านทางรายการ Happy Farmer *1599 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร จ.สระบุรี ซึ่งมีเทคนิคขั้นตอนการปลูกดังนี้
2012-04-26
65,874
หนอนหัวดำมะพร้าวศัตรูพืชใหม่ของสวนมะพร้าว
หนอนหัวดำมะพร้าวเป็นแมลงศัตรูพืชใหม่ที่พบระบาดทำลายมะพร้าวใน 3 หมู่บ้าน ที่ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แมลงชนิดนี้ไม่เคยพบรายงานการระบาดในประเทศไทยมาก่อน จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า หนอนหัวดำมะพร้าวเป็นแมลงศัตรูที่สาคัญของมะพร้าวในประเทศอินเดียและศรีลังกา และยังพบรายงานถึงหนอนชนิดนี้ใน อินโดนีเซีย เมียรมาร์ บังคลำเทศ และปากีสถาน
2012-04-26
7,021
สมุนไพรกำจัดหอยเชอรี่
อุปสรรคสำหรับการเพาะปลูกของเกษตรกรที่สำคัญและเป็นปัญหาที่สุดก็คือศัตรูพืช ศัตรูพืชมีหลากหลายชนิด บางชนิดก็ไม่ร้าย บางชนิดก็ร้ายแรงจนสามารถทำลายและสร้างความเสียให้เกษตรกรได้อย่างมหาศาล
2012-04-25
4,060
สูตรปุ๋ยเพิ่มผลผลิตมะพร้าว
มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าพืชชนิดอื่น และมะพร้าวก็มีความต้องการธาตุอาหารด้วยเช่นกัน แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรมักจะไม่ค่อยใส่ปุ๋ยมะพร้าว เพราะถือว่าถึงอย่างไรก็จะมีผลผลิตให้เก็บเกี่ยวตลอดทั้งปี ถ้ามีประมาณน้ำฝนอย่างเพียงพอและไม่แล้งนานจนเกินไป แต่ความเป็นจริงแล้วธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินตามธรรมชาติจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ ตามกาลเวลา แต่ถ้าเกษตรกรได้มีการใส่ปุ๋ยตามที่มะพร้าวต้องการ และมีการให้น้ำในช่วงหน้าแล้งจะทำให้มะพร้าวมีผลโต ผลผลิตเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น
2012-04-25
41,449
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.84 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 28 พ.ย. พ.ศ.2565