ข้อมูลเกษตร
การคัดเลือกมะพร้าวเพื่อใช้ทำพันธุ์
เพื่อให้ได้ต้นมะพร้าวที่มีลักษณะดีตามที่ต้องการ จำเป็นจะต้องคัดเลือกต้นที่จะนำไปเพาะ และเมื่อเพาะงอกเป็นหน่อแล้ว ก็จะต้องคัดเลือกหน่อพันธุ์ด้วย โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกดังนี้
2012-04-24
8,231
เกษตรจังหวัดปทุมธานี แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลปาล์มระวังแมลงดำหนามมะพร้าวระบาด
เกษตรทุมธานี เตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชพืชตระกูลปาล์มระวังแมลงดำหนามมะพร้าวระบาด เข้าทำลายยอดอ่อน ทำให้เกษตรกรได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อพืชตระกูลปาล์ม แนะเกษตรกรหมั่นดูแลสวน พบเจอต้องรีบทำลาย
2012-04-24
3,020
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ปัจจุบันอาชีพการเพาะเห็ดนับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่พี่น้องเกษตรกรให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เพราะสามารถสร้างงานและรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเห็ดได้เป็นอย่างดี โดยการใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อยในการเพาะเลี้ยงเห็ดก็สามารถเพาะเลี้ยงได้ภายในครัวเรือนและนอกจากนั้นยังสามารถนำวัสดุเหลือใช้มาเป็นวัสดุการเพาะเลี้ยงเห็ด เช่น ฟางข้าว ขี้เลื่อย เปลือกถั่วหรือเปลือกผลไม้ เป็นต้น นับว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด วิธีการเพาะเลี้ยงก็ไม่ยุ่งยากหากเกษตรกรให้ความสนใจก็สามารถเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งคุณพิทักษ์ ศรีคงรักษ์ (เจ้าพนักงานการเกษตร) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ผู้มีความชำนาญการด้านการเพาะเห็ด ดูแลในเรื่องการเพาะเห็ด ทำการทดลองค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเห็ดให้มีคุณภาพและยังเป็นวิทยากรที่ให้ความรู้เรื่องเห็ดหลากหลายชนิด จึงได้แนะนำวิธีการเพาะเห็ดเพื่อให้เกษตรกรที่มีความสนใจแต่ขาดความรู้ได้นำไปใช้ในการเพาะเห็ดต่อไป ดังนี้
2012-04-24
5,713
มะพร้าวพันธุ์ลูกผสม เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันมะพร้าว
แม้ว่ามะพร้าวพื้นเมืองที่เกษตรกรปลูกกันมาแต่ดั้งเดิม จะมีลักษณะดีหลายอย่าง เช่น มีขนาดผลค่อนข้างโต และทนทานต่อสภาพอากาศแล้งได้ดี แต่ในวงการอุตสาหกรรมมะพร้าวในปัจจุบันได้พัฒนาทางด้านคุณภาพมะพร้าวมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณเปอร์เซ็นต์นํ้ามัน ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตรมีหน้าที่รับผิดชอบด้านวิจัยและพัฒนามะพร้าวได้ผลิตมะพร้าวพันธุ์ลูกผสม ซึ่งได้ผ่านการรับรองพันธุ์ออกมาแล้ว 2 พันธุ์ ดังนี้
2012-04-24
4,349
การป้องกันแมลงดำหนามมะพร้าวสายพันธุ์ใหม่(Coconut hispine beetle)
แมลงดำหนามมะพร้าวเป็นแมลงศัตรูมะพร้าวที่สำคัญชนิดหนึ่ง แม้ว่าในประเทศไทยจะเคยพบมาก่อนแต่เป็นคนละชนิดกับที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงในปัจจุบัน แมลงดำหนามที่เคยพบมาก่อน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Plesispa reichei Chapuis หรือ P. sispinae ซึ่งเข้าทำลายหรืออาศัยอยู่ในใบอ่อนของมะพร้าวอยู่เป็นประจำ แต่ไม่เคยมีการระบาดมาก่อน
2012-04-24
5,002
การปลูกมะนาวในโอ่ง .. ป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วม
เรื่องมะนาวราคาแพงในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนมิถุนายนของทุกปีนั้นเป็นปัญหาที่ผู้บริโภครับทราบกันอยู่แล้ว รวมทั้งเกษตรกรที่ปลูกมะนาวนอกฤดูสามารถยิ้มได้ แต่ปัญหาช่วงปีที่ผ่านมาก็คือ น้ำท่วมใหญ่ ทำให้พื้นที่การเกษตรเสียหาย พืชปลูกล้มตายเพราะน้ำท่วมขังเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้วยแล้ว ถือว่าเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยหนักพื้นที่หนึ่งก็ว่าได้
2012-04-23
10,368
วิธีแก้ปัญหาถั่วลิสงไม่ลงฝัก เมล็ดไม่เต็มทุกข้อ
ถั่วลิสง เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีเกษตรกรนิยมปลูกกันมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ แต่ละปีจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้ผลผลิตที่ดี เกษตรกรสามารถปลูกได้ทุกฤดู จึงทำให้พื้นที่ในการปลูกถั่วลิสงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น บางพื้นที่มีสภาพดินอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกแล้วให้ผลผลิตที่ดี แต่บางผลผลิตก็ได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร ส่วนใหญ่มักประสบปัญหาเมล็ดถั่วลิสงไม่ลงฝักหรือเมล็ดไม่เต็มทุกข้อ ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆหลายปัจจัย ซึ่งคุณปั่น รู้คิด เกษตรกรบ้านทรายกาด ม. 6 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบกับสภาพปัญหาดังกล่าว และต้องหาวิธีแก้ไขอยู่นานกว่าจะค้นพบวิธีขจัดปัญหาดังกล่าวไปได้ จึงอยากเผยแพร่วิธีแก้ปัญหาถั่วลิสงไม่ลงฝักไว้ให้เป็นวิทยาทานแก่เพื่อนร่วมอาชีพ ผ่านรายการของทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ไว้ดังนี้
2012-04-23
17,263
ปลูกขมิ้นชัน(ขมิ้นด้วง)เสริมรายได้ กำไรงาม
ขมิ้นชันสามารถปลูกได้ทุกภูมิภาคของประเทศ ส่วนใหญ่ปลูกเป็นพืชแซมในสวนยางหรือพืชเสริมรายได้ แต่ในปัจจุบันมีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขมิ้นมากขึ้น จึงทำให้เกษตรกรหันมาปลูกในลักษณะพืชเชิงเดี่ยวำกันมาก เนื่องด้วยมีรายได้จูงใจ สำหรับพื้นที่ที่มีการปลูกขมิ้นชันมาก ได้แก่ จังหวัดพังงา สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตาก นครพนม ราชบุรี พิษณุโลก พัทลุง และนครศรีธรรมราช โดยพันธุ์ที่นิยมปลูก คือ พันธุ์ขมิ้นด้วง
2012-04-23
30,738
การป้องกันแมลงวันทองเข้าทำลายผลลำไย
แมลงวันทองหรือแมลงวันผลไม้ เป็นศัตรูพืชที่สำคัญอย่างหนึ่งของเกษตรกรที่ปลูกพืชผักและผลไม้ต่างๆ ซึ่งแมลงวันทองก็มีหลายชนิด บางชนิดเข้าทำความเสียหายให้กับผลผลิตของเกษตรกรตั้งแต่ผลไม้ ที่ยังมีขนาดเล็ก จนถึงผลไม้ที่สุกแก่ บางชนิดเข้าทำลายพืชผักต่างๆ เกษตรกรต่างก็มีวิธีการ ในการป้องกันกำจัดได้หลายวิธี เช่น การทำกับดักเหยื่อล่อเหยื่อล่อแมลงวันทองนั้น มีทั้งเป็นสารสังเคราะห์ที่มีวางจำหน่าย และเกษตรกรยังสามารถใช้พืชสมุนไพรต่างๆ มาเป็นเหยื่อล่อได้อีกด้วย เช่น กระเพรา ,พลับพลึง , เล็บมือนาง , เดหลีใบกล้วย ฯลฯ โดยพืชเหล่านี้จะมีกลิ่นคล้ายกลิ่นของแมลงวันทองเพศเมีย ดังนั้นการใช้สมุนไพรที่ดึงดูดแมลงวันทองจะสามารถกำจัดได้เฉพาะแมลงวันทองเพศผู้เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีพืชสมุนไพรที่มีพิษต่อแมลงวันทอง เช่น มีกลิ่นที่แมลงวันทองไม่ชอบ หรือมีพิษต่อแมลงวันทอง ดังนั้นการใช้สมุนไพรที่ป้องกันและกำจัดแมลงวันทองจะเป็นการไล่หรือป้องกันการวางไข่ของแมงวันทอง ได้อย่างดี
2012-04-23
5,226
ขมิ้นชัน
ในประเทศไทยถึงแม้ว่าจะมีการปลูก และใช้สมุนไพรมาเป็นเวลานานตามภูมิปัญญา แต่การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเป็นการค้ายังจัดว่าเป็นพืชใหม่อยู่ และเนื่องจากในปัจจุบันกระแสความนิยมเรื่องสมุนไพรขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มันสมัย สะดวกในการใช้และมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน จึงทำให้พืชสมุนไพรขยายตัวไปสู่ภาคอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมยา เครื่องสำอาง อาหาร อาหารเสริม หรือใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว
2012-04-23
3,877
อาหารเสริมมะม่วง บำรุงผลให้โต ผิวสวย
คุณกิจติกร กีรติเรขา เจ้าของสวนมะม่วงงามเมืองย่า สมาชิกทางด่วนข้อมูลการเกษตร และเกษตรกรทำการเกษตรในพื้นที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สำหรับสมาชิกท่านนี้ได้ปลูกมะม่วงงามเมืองย่า และมีเครือข่ายทั่วประเทศ ได้เผยเทคนิคการดูแลมะม่วงงามเมืองย่า ให้ผลสวย และสูตรการทำน้ำหมักมะม่วง ดังนี้
2012-04-20
6,091
ดอกเห็ดหงิก
จากการลงพื้นที่ ฟาร์มเส้นทางเห็ด ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ของคุณรุ่งทิวา อันตรเสน ผู้จัดการฟาร์ม และได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเห็ด โดยเฉพาะเรื่องอาการผิดปกติของเห็ดที่เพาะ ซึ่งเกษตรกรที่เพาะเห็ดส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาในช่วงแรกๆ เกี่ยวกับเห็ดที่เพาะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง โรค แมลง และ การจัดการด้านความชื้น หรือ อุณหภูมิต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีเกษตรกรโทรศัพท์มาปรึกษาค่อนข้างมาก และส่งผลต่อผลผลิตของเห็ดโดยตรง ซึ่งหนึ่งในอาการผิดปกติดังกล่าวก็คือ ปัญหาของดอกเห็ดหงิกงอ มาดูแนวทางการแก้ไขเห็ดดอกหงิก กับเทคนิคดีๆ จากฟาร์มเส้นทางเห็ดกันครับ
2012-04-20
4,257
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
45.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
44.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.54 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
49.36 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
50.00
0.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
53.00
0.00