ข้อมูลเกษตร
ถั่วเหลืองพันธุ์สุโขทัย 1
ถั่วเหลืองพันธุ์สุโขทัย 1 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ Shih Shih กับ SRF 400 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเชีย (AVRDC) นำเข้าลูกชั่วที่ 3 ในปี 2518 โดยปลูกและคัดเลือกพันธุ์ที่สถานีทดลองพืชไร่แม่โจ้ (ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่) พบว่าสายพันธุ์ 16-4 ให้ผลผลิต
2012-04-27
2,589
ถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.1
ถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.1 ในปี 2503 นักเกษตรไทยได้นำเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองลูกผสมชั่วที่ 2 มาจากประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน จำนวน 23 สายพันธุ์ ๆ ละประมาณ 20 เมล็ด เข้ามาในประเทศไทย นำมาปลูกคัดเลือกต้นต่อแถวที่สถานีกสิกรรมแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกคัดเลือกเป็นเวลา 5 ปี พบว่ามี 3 สายพันธุ์ปรับตัวดีกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยและให้ผลผลิตสูง เมื่อทำการทดสอบผลผลิตเปรียบเทียบกับพันธุ์แนะนำอุตสาหะ A พบว่า พันธุ์ สจ.1 ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 สายพันธุ์ดีให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์แนะนำ ซึ่งได้รับการรับรองให้เป็นพันธุ์มาตรฐานแนะนำให้เกษตรกรปลูกแทนพันธุ์อุตสาหะ A (หรืพันธุ์ SB 60) ในปี พ.ศ.2508
2012-04-27
2,538
ถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์เชียงใหม่ 1
ถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์เชียงใหม่ 1 (TVB 1) เป็นพันธุ์ที่คัดได้จากการพันธุ์ที่นำเข้ามาจากไต้หวัน (VESOY # 4) เมื่อ พ.ศ.2524 โดยเน้นการคัดเลือกต้นที่ฝักใหญ่ แก่พร้อมกัน ฝักแตกน้อยเมื่อแก่ แล้วนำไปประเมินผลผลิต ในศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยพืชไร่ สถานีทดลองพืชไร่ต่าง ๆ และในไร่เกษตรกร ระหว่าง พ.ศ.2528-2535
2012-04-27
2,718
ถั่วเหลืองพันธุ์ มข.35
เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ Williams กับพันธุ์ สจ.2 ในปี พ.ศ.2521 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ทำการคัดเลือกแบบสืบประวัติ เป็นพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคใบจุดนูน (แบคทีเรียลพัสตูล) ลำต้นแข็งแรงต้านทานต่อการหักล้ม ลำต้นสูง สามารถคลุมวัชพืชในแปลงถั่วเหลืองได้ดีมาก เมล็ดมีขนาดใหญ่ เปลือกหุ้มเมล็ดหนาทำให้ไม่เสื่อมความงอกได้ง่าย ทนทานแล้งและเจริญได้ดีในดินกรดและดินด่าง ตรึงไนโตรเจนได้ดีกว่าพันธุ์ สจ.4 สามารถปลูกได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ สจ.5 ประมาณ 13 เปอร์เซ็นต์ กรมวิชาการเกษตรรับรองพันธุ์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2537
2012-04-27
3,673
ถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.4
สจ.4 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ Acadian กับ Tainung 4 ในปี พ.ศ. 2513 ณ สถานีทดลองพืชไร่แม่โจ้ (ปัจจุบัน คือ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่) โดยการคัดเลือกแบบสืบประวัติ (Pedigree selection) จนถึงชั่วที่ 7 จึงนำเข้าเปรียบเทียบในท้องถิ่นต่าง ๆ ปากฎว่ามีการปรับตัวได้ดี และให้ผลผลิตสูงสม่ำเสมอ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้รับรองพันธุ์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2519
2012-04-27
2,519
ถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.5
พันธุ์ สจ.5 เป็นพันธุ์ที่ได้รับจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ Tainung 4 กับพันธุ์ สจ.2 ในปี 2513 ณ สถานีทดลองพืชไร่แม่โจ้ (ปัจจุบัน คือ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่) ทำการคัดเลือกแบบสืบประวัติ (Pedigree selection) และประเมินผลผลิตในหลายท้องที่ มีการเจริญเติบโตปรับตัวได้ดี ผลผลิตสูงสม่ำเสมอจึงได้รับการเสนอรับรองพันธุ์ โดยกรมวิชาการเกษตร ในปี พ.ศ.2523
2012-04-27
3,348
ถั่วเหลืองพันธุ์นครสวรรค์ 1
ในปี พ.ศ.2523 สาขาพืชน้ำมัน สถาบันวิจัยพืชไร่ ได้นำถั่วเหลืองพันธุ์โอซีบี (OCB = Oil Crop Branch) เข้ามาจากต่างประเทศ แล้วนำไปปลูกศึกษาครั้งแรกที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ในฤดูฝนปี 2524 พบว่าถั่วเหลืองพันธุ์นี้อายุสั้นดี เมล็ดโต ผลผลิตสูงพอสมควร จึงได้นำเข้าเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2525-2526 ในหลายท้องที่ แต่ปรากฏว่าถั่วเหลืองพันธุ์นี้เจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ สจ.5 ในเขตภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์และลพบุรี จึงได้ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์และทดสอบพันธุ์เรื่อยมาจนได้รับการตั้งชื่อเป็นพันธุ์นครสวรรค์ 1 ใช้เป็นพันธุ์แนะนำให้กสิกรปลูกเมื่อ 11 เมษายน2529
2012-04-27
3,056
สูตรเร่งข้าวแตกกอ เมล็ดข้าวเต่ง รวงโต
ในช่วงที่ปุ๋ยหรือฮอร์โมนสำหรับข้าวมีราคาสูง เกษตรกรสามารถนำวัตถุดิบที่อยู่ใกล้ตัว มาผสมในอัตราที่ถูกต้อง สามารถทำเป็นฮอร์โมนได้อย่างดีเกษตรกรทุกๆคน สามารถทำฮอร์โมนหรือปุ๋ยชีวภาพขึ้นใช้เองได้อย่างง่ายๆ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก แต่ประโยชน์ที่ได้รับมากมาย
2012-04-26
29,944
ปุ๋ยหมักคุณภาพสูง สูตรเพิ่มผลผลิตข้าวและพืช
การทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูง เป็นการนำซากหรือเศษเหลือจากพืชมาหมักรวมกัน และผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยกิจกรรมจุลินทรีย์ จนเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม กลายเป็นวัสดุที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม เปื่อยยุ่ย ไม่แข็งกระด้าง และมีสีน้ำตาลปนดำ ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน ทำให้ดินร่วยซุย เป็นธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชทุกชนิด
2012-04-26
4,639
สูตรปุ๋ยคุณภาพสูงสำหรับนาข้าว
ปุ๋ย...ถือเป็นปัจจัยหลักในการบำรุงพืชให้เจริญเติบโตงอกงาม ข้าว ...ถือเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ต้องการปุ๋ย ในการหล่อเลี้ยงลำต้น ราก ใบ หรือทุกส่วนของต้นข้าว เพื่อให้ผลผลิตออกมาเป็นที่น่าพอใจ ข้าวนอกจากเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับต้นของประเทศแล้ว เกษตรกรไทยก็ปลูกข้าวมากเป็นอันดับต้นๆของโลกเช่นเดียวกัน แต่ปัจจุบัน ปัจจัยเสริมเหล่านี้ มีต้นทุนที่สูงตามสภาวะเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วย ฉะนั้นเกษตรกรไทยต้องหันมาให้ความสนใจกับปุ๋ยที่สามารถผลิตเองได้ แต่ประสิทธิภาพไม่ได้น้อยลงไปเลย
2012-04-26
5,167
เทคนิคการปลูกไผ่กิมซุงให้แตกหน่อดีและออกหน่อนอกฤดู
คุณวิษณุ รูปสม ผู้นำเกษตรกรหัวก้าวหน้า แห่งบ้านเขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก ได้แนะนำเทคนิคการปลูกไผ่กิมซุงให้ต้นตั้งตรง โตเร็ว แตกหน่อดี ผ่านทางรายการ Happy Farmer *1599 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร จ.สระบุรี ซึ่งมีเทคนิคขั้นตอนการปลูกดังนี้
2012-04-26
65,657
หนอนหัวดำมะพร้าวศัตรูพืชใหม่ของสวนมะพร้าว
หนอนหัวดำมะพร้าวเป็นแมลงศัตรูพืชใหม่ที่พบระบาดทำลายมะพร้าวใน 3 หมู่บ้าน ที่ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แมลงชนิดนี้ไม่เคยพบรายงานการระบาดในประเทศไทยมาก่อน จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า หนอนหัวดำมะพร้าวเป็นแมลงศัตรูที่สาคัญของมะพร้าวในประเทศอินเดียและศรีลังกา และยังพบรายงานถึงหนอนชนิดนี้ใน อินโดนีเซีย เมียรมาร์ บังคลำเทศ และปากีสถาน
2012-04-26
6,937
ราคาน้ำมัน
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.44 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 7 ต.ค. พ.ศ.2565
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
จ.นครศรีธรรมราช
39.00
0.00
บจ.นาบอนรับเบอร์
จ.นครศรีธรรมราช
39.00
1.00
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
จ.ระยอง
42.00
0.00